Opis uprawy: Pszenica

PSZENICA jako surowiec chlebowy i paszowy ma znaczenie strategiczne. Z uwagi na wysoki potencjał plonotwórczy i wartość technologiczną ziarna uważana jest za najcenniejszy gatunek spośród zbóż.
 
Odmiany pszenicy bardzo różnią się wartością cech gospodarczo-użytkowych oraz reakcją na warunki klimatyczno-glebowe, dlatego właściwy dobór odmiany do warunków siedliskowych i agrotechnicznych jest bardzo ważny dla powodzenia uprawy.
 
Główne elementy struktury plonu zbóż to:
 • liczba kłosów na jednostce powierzchni
 • liczba ziarniaków w kłosie
 • masa tysiąca ziaren – MTZ.
Pszenica ma najwyższe wymagania glebowe i pokarmowe spośród wszystkich gatunków zbóż.
Dlatego, aby uzyskać wysoki i dobry jakościowo plon, niezbędne jest właściwe nawożenie doglebowe i dokarmianie dolistne, wspomagające rozwój i wzrost roślin w okresach największego zapotrzebowania na składniki pokarmowe.  
 
Optymalizacja nawożenia wymaga przede wszystkim kontroli plonotwórczego działania azotu poprzez regulację odczynu gleby oraz jej zasobności w przyswajalny fosfor i potas, a następnie na doborze odpowiednich dawek i terminów stosowania nawozów azotowych.
Dla zwiększenia pobierania i efektywności plonotwórczej azotu niezbędne jest jego bilansowanie składnikami drugorzędnymi, takimi jak siarka i magnez oraz profilaktyczne stosowanie mikroelementów, wśród których szczególnie ważne są: miedź (MIKROVIT MIEDŹ lub MIKROCHELAT Cu-15), mangan (MIKROVIT MANGAN lub MIKROCHELAT Mn-13), a także molibden standardowo zalecany jesienią m.in. dla zwiększenia zimotrwałości ozimin (MIKROVIT MOLIBDEN).
 
Azot, fosfor, potas, wapń, magnez i siarkę dostarcza się doglebowo i uzupełnia dolistnie, natomiast w zakresie mikroelementów całość zapotrzebowania zbóż można zrealizować dokarmianiem dolistnym.
 
O wielkości plonu decyduje dobra kondycja roślin – począwszy od wschodów i krzewienia się roślin, poprzez tworzenie i utrzymanie odpowiedniej ilości źdźbeł, kłoszenie, powstawanie i nalewanie ziarniaków.
Opracowana Strategia Wspomagania Naturalnej Odporności Roślin STRESS CONTROL SYSTEM (SCS-PSZENICA) poprzez zastosowanie stymulatorów i aktywatorów INTERMAG w uprawie zbóż efektywnie poprawia naturalną odporność roślin na niesprzyjające czynniki środowiskowe i uprawowe, zmniejszając dzięki temu ryzyko utraty części plonu.
 
Dostarczając roślinom dolistnie odpowiednie składniki pokarmowe (standardowe programy dokarmiania pszenicy MIKRO i MAKRO – nawozy PLONVIT) oraz stymulując wzrost ich naturalnej odporności (biostymulatory OPTYSIL, TYTANIT) sprawiamy, że rośliny prawidłowo się rozwijają, są zdrowsze i bardziej odporne na stresy.
Działania te, omówione w kolejnych zakładkach, istotnie wpływają na wzrost plonu i jego dobre parametry jakościowe.

Program nawożenia uprawy: Pszenica - schemat graficzny

Program nawożenia uprawy: ## - schemat graficzny, Zalecenia uprawowe Pszenica

 
PSZENICA - programy do pobrania w formacie pdf:
   
» Program DOKARMIANIA DOLISTNEGO i BIOSTYMULACJI

 

Program nawożenia uprawy: Pszenica - szczegółowy opis

 

 
Termin zabiegu / Cel zabiegu
Nawozy, aktywatory
i stymulatory
z programu dokarmiania pszenicy

 
Korzyści ze stosowania programu dokarmiania pszenicy
JESIEŃ
POCZĄTKOWY ROZWÓJ LIŚCI
BBCH 10–13

 

Stymulacja rozwoju systemu korzeniowego

ROOTSTAR
0,8–1,2 l/ha
 
Stymulowanie rozwoju systemu korzeniowego we wczesnych fazach rozwojowych roślin oraz zwiększenie tolerancji na stres związany z niską temperaturą i niedoborem wody.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JESIEŃ
ROZWÓJ LIŚCI
BBCH 13–16

 

Zwiększenie zimotrwałości

Prawidłowy rozwój jesienny

Pobudzenie rozwoju systemu korzeniowego
 
 

 

 PLONVIT ZBOŻA
1,5 l/ha


 
lub
 
PLONVIT PHOSPHO
2–4 kg/ha
Kompleksowe i zbilansowane dostarczenie mikroelementów w proporcjach dostosowanych do wymagań pokarmowych zbóż. Korzystny wpływ mikroelementów na przemiany biochemiczne makroelementów – stymulacja wzrostu i rozwoju roślin oraz zwiększenie ich odporności na stresy. Zwiększenie zimotrwałości.
Kompleksowe dostarczenie makro- i mikroelementów ze szczególnym uwzględnieniem fosforu. Stymulacja procesów metabolicznych. Wspomaganie rozwoju systemu korzeniowego. Zwiększenie zimotrwałości.
MIKROVIT
MANGAN 
1–2 l/ha

zamiennie można zastosować
MIKROCHELAT Mn-13
0,5–1 kg/ha
Dostarczenie manganu. Rozbudowa systemu korzeniowego. Intensyfikacja krzewienia. Zwiększenie wykorzystania wody jesienią. Poprawa kondycji roślin i zwiększenie zimotrwałości.
MIKROVIT
MOLIBDEN
0,5–1 l/ha
Zaopatrzenie w molibden. Dobra i wydajna asymilacja azotu z gleby. Zwiększenie odporności na czynniki stresowe. Pozytywny wpływ na gospodarkę hormonalną. Zwiększenie zimotrwałości.
siarczan magnezu
siedmiowodny
10–15 kg/ha
Zaopatrzenie w magnez i siarkę. Prawidłowy rozwój chlorofilu. Pozytywny wpływ na zimotrwałość. Lepsze pobranie i wykorzystanie azotu. Pozytywny wpływ na gospodarkę hormonalną i enzymatyczną.
WIOSNA
RUSZENIE WEGETACJI PO SPOCZYNKU ZIMOWYM
BBCH 21/22

 

Regeneracja i intensyfikacja rozwoju systemu korzeniowego
 
ROOTSTAR
0,8–1,2 l/ha
Przyspieszenie regeneracji i zintensyfikowanie rozwoju systemu korzeniowego po wznowieniu wegetacji wiosennej. Zwiększenie tolerancji na stres związany z niską temperaturą. Intensyfikacja krzewienia.
 
WIOSNA
KRZEWIENIE

PSZENICA OZIMA
BBCH 22–29 

PSZENICA JARA
BBCH 13–29
 


Pobudzenie roślin po spoczynku zimowym

Optymalne wykorzystanie składników pokarmowych

Prawidłowy rozwój wiosenny – zwiększenie plonu
 
 
 
 
 
 
 

PLONVIT ZBOŻA
1–1,5 l/ha

 


lub
 
PLONVIT OPTY
2–4 kg/ha
Kompleksowe i zbilansowane  dostarczenie mikroelementów w proporcjach dostosowanych do wymagań pokarmowych zbóż. Regeneracja uszkodzeń. Zwiększenie odporności na chłody. Stymulowanie do dobrego wykorzystania makroelementów dla budowania biomasy roślin i plonu ziarna.
Dostarczenie zbilansowanych ilości NPK, wpływających na prawidłowe krzewienie i rozwój roślin. Przygotowanie roślin do intensywnego wzrostu w okresie strzelania w źdźbło.
MIKROVIT MIEDŹ
1–2 l/ha

 
zamiennie można zastosować
MIKROCHELAT Cu-15
0,5–1 kg/ha
Dostarczenie miedzi. Prawidłowy rozwój tkanki mechanicznej i przewodzącej – zapobieganie wyleganiu. Lepszy transport wody i składników pokarmowych. Zwiększenie odporności roślin na patogeny. Pozytywny wpływ na rozwój kłoska – zwiększenie liczby ziarniaków w kłosie. Zapobieganie tzw. Chorobie nowin (bielenie liści i kłosów). Stymulacja pobierania manganu z gleby.
TYTANIT 
0,2–0,4 l/ha
Stymulacja i regulacja procesów biochemicznych. Pobudzenie roślin po spoczynku zimowym. Regeneracja uszkodzeń. Lepsze wykorzystanie składników pokarmowych.
siarczan magnezu
siedmiowodny
10–15 kg/ha
Dostarczenie magnezu i siarki. Stymulowanie rozwoju chlorofilu. Dobre wykorzystanie azotu z gleby. Zwiększenie odporności na chłody wiosenne. Pozytywny wpływ na gospodarkę hormonalną i enzymatyczną.
 
 
STRZELANIE W ŹDŹBŁO – POCZĄTEK KŁOSZENIA
BBCH 30–51

 
 
 
 
Stymulacja do  budowania biomasy 

Prawidłowy rozwój liści (liść podflagowy, flagowy)

Prawidłowy rozwój kłosa
 
 
 
 
PLONVIT ZBOŻA
1,5–2 l/ha

 
 
lub
 
PLONVIT OPTY
2–4 kg/ha

 
Kompleksowe i zbilansowane  dostarczenie mikroelementów w proporcjach dostosowanych do wymagań pokarmowych zbóż. Stymulowanie wzrostu. Korzystny wpływ na wykorzystanie makroelementów dla budowania biomasy roślin i plonu ziarna.
Kompleksowe dostarczenie makro- i mikroelementów. Pobudzenie do intensywnego i prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin (prawidłowy rozwój liści). Pozytywny wpływ na prawidłową obsadę kłosów na m2.
MIKROVIT MANGAN
1–2 l/ha

 
zamiennie można zastosować
MIKROCHELAT Mn-13
0,5–1 kg/ha
Dostarczenie manganu. Wspomaganie procesu fotosyntezy – szybki przyrost biomasy. Prawidłowy rozwój liścia flagowego. Zapobieganie chorobie fizjologicznej (rozpad chlorofilu) – Szara plamistość. Pozytywny wpływ na jakość pyłku – prawidłowe zawiązanie ziarniaków.
TYTANIT 
0,2–0,4 l/ha
Stymulacja i regulacja procesów biochemicznych. Pobudzenie do intensywnego wzrostu roślin. Lepsze wykorzystanie składników pokarmowych. Zwiększenie odporności na stresy. Wspomaganie rozwoju organów generatywnych – zawiązywania ziarniaków. Zwiększenie plonu i jakości ziarna.
siarczan magnezu
siedmiowodny
10–15 kg/ha
 
Dostarczenie magnezu i siarki. Stymulowanie rozwoju chlorofilu w liściu podflagowym i flagowym – dobre wypełnienie ziarniaków w kłosie. Efektywne wykorzystanie azotu z gleby. Pozytywny wpływ na gospodarkę hormonalną i enzymatyczną.
KŁOSZENIE – ROZWÓJ ZIARNIAKÓW
BBCH 51–73


 
Zwiększenie plonu i jakości ziarna (wyższa zawartość glutenu)
 
UNI PK 10:18
3–6 l/ha

 
 
lub
 
PLONVIT KALI
2–4 kg/ha

 
Dostarczenie zbilansowanych ilości P i K. Lepsze wykorzystanie nawożenia azotowego. Utrzymanie liścia flagowego w dobrej kondycji – przedłużanie nalewania ziarniaków – wpływ na MTZ. Zwiększenie zawartości białka (w tym glutenu) – poprawa jakości ziarna. Lepsza gospodarka wodna – większa odporność na suszę.
Kompleksowe dostarczenie makro- i mikroelementów ze szczególnym uwzględnieniem potasu. Utrzymanie liścia podflagowego i flagowego w dobrej kondycji – przedłużanie nalewania ziarniaków – wpływ na MTZ. Zwiększenie zawartości białka (w tym glutenu) – poprawa parametrów jakościowych ziarna. Lepsza gospodarka wodna – większa odporność na suszę – większy plon.
 
TYTANIT 
0,2–0,4 l/ha
Stymulacja roślin do lepszego wykorzystania wody i składników pokarmowych (wydłużanie okresu nalewania ziarniaków). Zwiększenie odporności roślin na warunki stresowe.

 
 

Preparaty zalecane w programach dokarmiania i strategii SCS: Zboża

ADITENS

Adiuwant systemiczny

FASTER

Adiuwant antyspieniacz

FOSFYN

Aktywator odporności na stresy biotyczne

GROWON

Aktywator energii

MIKROVIT MANGAN 160

Płynny dolistny nawóz manganowy zawierający 160 g Mn w 1 litrze

MIKROVIT MIEDŹ 80

Płynny dolistny nawóz miedziowy zawierający 80 g Cu w 1 litrze

MIKROVIT MOLIBDEN 33

Płynny dolistny nawóz molibdenowy zawierający 33 g Mo w 1 litrze

OPTYCAL

Aktywator wapnia

OPTYSIL

Stymulator odporności

PLONVIT KALI

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (11/12/38) z mikroelementami o wysokiej koncentracji składników pokarmowych, z przewagą potasu

PLONVIT OPTY

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (20/20/20) z mikroelementami o wysokiej koncentracji składników pokarmowych w zrównoważonych propo

PLONVIT PHOSPHO

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (11/53/5) z mikroelementami o wysokiej koncentracji składników pokarmowych, z przewagą fosforu

PLONVIT ZBOŻA

Nawóz dolistny dla zbóż

PROAQUA

Kondycjoner wody  

ROOTSTAR

Aktywator ukorzeniania

SIARCZAN MAGNEZU

Siarczan magnezu siedmiowodny (MgO-16/SO3-32)

TYTANIT

Stymulator plonu

UNI PK 10:18

Płynny nawóz fosforowo-potasowy zawierający  140 g P2O5 i 245 g K2O w 1 litrze

Niedobory składników pokarmowych: azot (N)


Azot jest podstawowym składnikiem pokarmowym, niezbędnym do życia roślin. Jest najbardziej plonotwórczym makroelementem. Bezpośrednio wpływa na wielkość i jakość plonu. W każdej fazie rozwojowej zbóż azot spełnia określone funkcje plonotwórcze. W okresie krzewienia stymuluje roślinę do wytwarzania pędów, decydując o liczbie kłosów na jednostce powierzchni. W okresie od strzelania
w źdźbło do końca kwitnienia wpływa na morfologię kłosa - liczbę pięterek, kłosków w kłosie i w konsekwencji liczbę ziarniaków w kłosie. Od kwitnienia do dojrzewania wpływa na zawiązywanie ziarniaków i nalewanie ziarniaków (wzrost MTZ).

Funkcje azotu w roślinie:
 • jest składnikiem aminokwasów, białek, kwasów nukleinowych i fitohormonów,
 • bierze udział w reakcjach biochemicznych w komórkach,
 • pobudza wzrost wegetatywny i generatywny,
 • jest składnikiem chlorofilu – nadaje liściom kolor intensywnie zielony,
 • stymuluje pobieranie fosforu, potasu i innych składników pokarmowych,
 • wpływa na wielkość plonu,
 • kształtuje jakość plonu.

Objawy i skutki deficytu azoty (N) w zbożach:
Objawy niedoboru azotu na zbożach mogą się pojawić w każdej fazie rozwoju.
Jesień – mała dynamika wzrostu i bardzo powolne krzewienie.
Wiosna – słabe krzewienie, a wręcz jego zahamowanie, następnie redukcja pędów młodszych, słabszych. Zmiana barwy liści starszych (dolnych) z zielonej na jasnozieloną, a następnie zmniejszenie wielkości młodszych liści na pędach głównych. W warunkach skrajnego niedoboru azotu najstarsze liście żółkną i zamierają. Rośliny przyjmują pokrój strzelisty, a łan staje się rzadki. Zmniejsza się liczba kłosów, a w kłosie liczba ziarniaków.

Skutki nadmiaru azotu (N) w zbożach: 
Większe ryzyko uszkodzeń podczas zimy, zbyt silne krzewienie, podatność na wyleganie i choroby, opóźnione dojrzewanie, niższe plony
i gorsza jakość wypiekowa ziarna (gorsza jakość białka, co wyraża się spadkiem zawartości większości aminokwasów egzogennych).

Nawozy szybko dostarczające azot:
NITROMAG, PLONVIT NITRO, PLONVIT UP


 

Nawozy szybko dostarczające azot (N) :

NITROMAG

Płynny nawóz azotowy z magnezem i mikroelementami zawierający 370 g N w 1 litrze

PLONVIT NITRO

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (31/12/10) z mikroelementami o wysokiej koncentracji składników pokarmowych, z przewagą azotu

PLONVIT UP

Płynny nawóz NPK (13/3/5) z mikroelementami o wysokiej koncentracji składników pokarmowych, z przewagą azotu 

Niedobory składników pokarmowych: fosfor (P)


Fosfor bierze udział we wszystkich procesach przemiany materii, przez co odgrywa bardzo istotną rolę plonotwórczą. Pierwiastek ten stanowi „serce” wysokoenergetycznego związku ATP (kwas adenozynotrójfosforowy), będącego głównym przenośnikiem i akumulatorem energii. Brak fosforu to jednocześnie niedobór energii niezbędnej do przebiegu procesów biochemicznych w roślinie.

Funkcje fosforu w roślinie:
 • odgrywa kluczową rolę w reakcjach przenoszenia i akumulacji energii w procesach biochemicznych (ATP, ADP),
 • jest niezbędny do prawidłowego przebiegu fotosyntezy, oddychania i przemiany materii,
 • jest składnikiem wielu związków organicznych i enzymów: kwasów nukleinowych (DNA, RNA), koenzymów, fosfolipidów,
 • bierze udział w powstawaniu białek i substancji zapasowych,
 • uczestniczy w transporcie związków organicznych przez błony komórkowe,
 • odpowiada za prawidłowy wzrost i rozwój systemu korzeniowego,
 • intensyfikuje kwitnienie oraz tworzenie nasion i ziaren,
 • podwyższa odporność zbóż na niską temperaturę, suszę, choroby i wyleganie,
 • wpływa szczególnie dodatnio na organy generatywne.

Objawy i skutki deficytu fosforu (P) w zbożach:
Objawy niedoboru fosforu w pierwszej kolejności występują w okresie krzewienia. Niedobór fosforu po krzewieniu objawia się na starszych liściach pszenicy przyjmujących barwy żółtawo-czerwono-brunatne. Liście stają się wąskie, jakby wyprostowane a łan przerzedza się wskutek zasychania pędów. Następuje zahamowanie wzrostu i karłowacenie roślin. Objawy te nasilają się przy dużych spadkach temperatury w nocy, niskim pH oraz suszy glebowej. Niedobór fosforu skutkuje słabym zawiązywaniem ziarniaków. Drugim okresem krytycznym jest nalewanie ziarna. Niedobór fosforu w tym okresie powoduje obniżenie MTZ i zawartości białka.

Nawozy szybko dostarczające fosfor:
GROWON, FOSTAR, PLONVIT PHOSPHO, PLONVIT ENERGY, UNI PK 10:18, ALKALIN PK 10:20

 

Nawozy szybko dostarczające fosfor (P) :

ALKALIN PK 10:20

Płynny, wysokozasadowy (pH ≥ 11,3), dolistny nawóz fosforowo-potasowy 

FOSTAR

Płynny nawóz fosforowy, zawierający 500 g P2O5 w 1 litrze

GROWON

Aktywator energii

PLONVIT ENERGY

Płynny nawóz NPK (5/25/5) z mikroelementami o wysokiej koncentracji składników pokarmowych, z przewagą fosforu

PLONVIT PHOSPHO

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (11/53/5) z mikroelementami o wysokiej koncentracji składników pokarmowych, z przewagą fosforu

UNI PK 10:18

Płynny nawóz fosforowo-potasowy zawierający  140 g P2O5 i 245 g K2O w 1 litrze

Niedobory składników pokarmowych: potas (K)


Potas jest pobierany przez rośliny w dużych ilościach i kumulowany w młodych liściach oraz w źdźble, a w dojrzałych roślinach także
w słomie. Spełnia wiele istotnych funkcji w odżywianiu roślin, decydujących o ich prawidłowym wzroście i rozwoju, a także o poziomie plonowania. Ma wpływ na przezimowanie roślin, kontroluje gospodarkę wodną przez co zwiększa odporność roślin na suszę, a wraz
z fosforem i innymi składnikami pokarmowymi (m.in. magnezem i siarką), decyduje o efektywności nawożenia azotem.

Funkcje potasu w roślinie:
 • bierze udział w transporcie jonów azotanowych (NO3- ), fosforanowych (PO43-) i asymilatów,
 • uczestniczy w syntezie białek,
 • oddziałuje na gospodarkę azotową roślin,
 • odpowiada za prawidłową gospodarkę wodną organizmu roślinnego,
 • aktywuje enzymy i hormony roślinne,
 • reguluje otwieranie i zamykanie aparatów szparkowych,
 • poprawia odporność roślin na choroby i szkodniki,
 • zwiększa MTZ, liczbę kłosów oraz zawartość skrobi i białka,
 • zwiększa mrozoodporność.

Objawy i skutki deficytu potasu (K) w zbożach:
Niedobór potasu objawia się w różny sposób, a intensyfikuje się w warunkach narastającego niedostatku wody. Główne symptomy niedoboru to: wolniejsze tempo wzrostu roślin, a także przyspieszone więdnięcie roślin w ciągu upalnego dnia i późniejsze odzyskanie turgoru. Przy dużych niedoborach następuje zahamowanie wzrostu roślin. Charakterystycznym objawem niedoboru potasu są chlorozy brzeżne liści z czasem przechodzące w nekrozy, począwszy od najstarszych liści.

Nawozy szybko dostarczające potas:
KALPRIM, PLONVIT KALI, PLONVIT QUALITY, UNI PK 10:18, ALKALIN PK 10:20

 

Nawozy szybko dostarczające potas (K) :

ALKALIN PK 10:20

Płynny, wysokozasadowy (pH ≥ 11,3), dolistny nawóz fosforowo-potasowy 

KALPRIM

Płynny nawóz potasowy zawierający 400 g K2O w 1 litrze  

PLONVIT KALI

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (11/12/38) z mikroelementami o wysokiej koncentracji składników pokarmowych, z przewagą potasu

PLONVIT QUALITY

Płynny nawóz NPK (4/4/16) z mikroelementami o wysokiej koncentracji składników pokarmowych z przewagą potasu

UNI PK 10:18

Płynny nawóz fosforowo-potasowy zawierający  140 g P2O5 i 245 g K2O w 1 litrze

Niedobory składników pokarmowych: wapń (Ca)


Wapń w rolnictwie kojarzony jest głównie z wapnowaniem, które decyduje o odczynie oraz właściwościach fizycznych, chemicznych
i biologicznych gleby, warunkujących efektywność nawożenia zarówno mineralnego jak i organicznego. Rola wapnia jako składnika pokarmowego jest również bardzo ważna. Jego ilość w roztworze glebowym zazwyczaj pokrywa zapotrzebowanie roślin zbożowych na ten pierwiastek, ale dostarczony dolistnie np. w fazie kłoszenia - efektywnie poprawia jakość ziarna (liczba opadania).

Funkcje wapnia w roślinie:
 • jest składnikiem budulcowym ścian komórkowych i związków pektynowych,
 • wpływa na podział i wzrost elongacyjny komórek oraz na właściwą gospodarkę hormonalną roślin,
 • jest składnikiem enzymów oddechowych,
 • bierze udział w kontroli gospodarki wodnej roślin,
 • zwiększa odporność roślin na choroby grzybowe.
 
Objawy i skutki deficytu wapnia (Ca) w zbożach:
Objawy niedoboru wapnia na zbożach są rzadko obserwowane oraz trudne do jednoznacznej identyfikacji. Mogą objawiać się poprzez zahamowanie wzrostu i obumieranie wierzchołków wzrostu pędów głównych i korzeni. Pierwsze objawy pojawiają się już w fazie rozwoju liści. Końcówki liści przebarwiają się na kolor żółtawy, a następnie brązowieją. W kolejnym etapie rośliny wypadają z łanu. Rośliny wykazujące niedobór wapnia słabo wykształcają korzenie, których końcówki są krótkie i zgrubiałe. Niedobór wapnia w glebie zwiększa toksyczność glinu i pogłębia niedobór fosforu (uwstecznianie fosforu).

Nawozy szybko dostarczające wapń:
WAPNOVIT, OPTYCAL


 

Nawozy szybko dostarczające wapń (Ca) :

OPTYCAL

Aktywator wapnia

WAPNOVIT

Płynny nawóz wapniowy z mikroelementami zawierający 260 g CaO w 1 litrze

Niedobory składników pokarmowych: magnez (Mg)


Magnez we współdziałaniu z azotem, fosforem i innymi pierwiastkami wpływa przez cały okres wegetacji na procesy formowania plonu ziarna. Jako główny składnik chlorofilu decyduje o prawidłowym rozwoju zbóż, wielkości i jakości plonu.

Funkcje magnezu w roślinie:
 • odpowiada za prawidłową budowę chlorofilu,
 • intensyfikuje proces fotosyntezy,
 • aktywuje enzymy biorące udział w przemianach metabolicznych,
 • uczestniczy w transporcie asymilatów,
 • zapewnia efektywne pobranie i przetworzenie azotu w plon,
 • wpływa na prawidłowy rozwój i funkcjonowanie systemu korzeniowego,
 • zwiększa odporność na krótkotrwałe susze,
 • stabilizuje ściany komórkowe,
 • zwiększa odporność na niskie temperatury,
 • podnosi poziom zdrowotności roślin,
 • poprawia jakość konsumpcyjną, paszową i przetwórczą plonu.
 
Objawy i skutki deficytu magnezu (Mg) w zbożach:
Objawem typowym jest chloroza międzyżyłkowa na starszych liściach. Na stanowiskach skrajnie ubogich w magnez objawy niedoboru występują natychmiast po wschodach, na pierwszych liściach. Następnym okresem ujawnienia się niedoborów jest początek strzelania
w źdźbło. Skutkiem niedoboru w tym okresie jest spadek liczby kłosów. Niedobory magnezu w fazie dojrzewania ujawniają się rzadko, jednakże ujemnie wpływają na szereg wskaźników jakościowych, takich jak MTZ, czy zawartoś białka.

Nawozy szybko dostarczające magnez:
MIKROKOMPLEX, SIARCZAN MAGNEZU


 

Nawozy szybko dostarczające magnez (Mg) :

MIKROKOMPLEX

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz magnezowy z mikroelementami 

SIARCZAN MAGNEZU

Siarczan magnezu siedmiowodny (MgO-16/SO3-32)

Niedobory składników pokarmowych: siarka (S)


Siarka we współdziałaniu z azotem – umożliwia lepsze wykorzystanie azotu z gleby i nawozów. Wpływa także na szereg procesów zachodzących w roślinie, prowadzących do wzrostu ich odporności na presję patogenów. Zboża konsumpcyjne reagują na nawożenie siarką wzrostem plonu ziarna i wzrostem zawartości białka w ziarnie. W pszenicy konsumpcyjnej niedożywienie siarką w okresie dojrzewania prowadzi do pogorszenia jakości mąki.

Funkcje siarki w roślinie:

 • wchodzi w skład wielu aminokwasów, witamin oraz enzymów,
 • korzystnie wpływa na wytwarzanie chlorofilu,
 • zwiększa wykorzystanie azotu,
 • poprawia parametry jakościowe plonu,
 • zwiększa mrozoodporność,
 • zwiększa odporność na suszę,
 • zwiększa odporność roślin na choroby.
Objawy i skutki deficytu siarki (S) w zbożach:
Objawy niedoboru siarki można bardzo łatwo pomylić z niedoborem azotu – występują w postaci chlorotycznych przejaśnień na liściach młodych, zawsze w pełni wykształconych. Symptomy niedoboru najwcześniej pojawiają się pod koniec fazy krzewienia i na początku strzelania w źdźbło. Niedobór S prowadzi do zmniejszenia krzewistości zbóż i silnie spowalnia tempo wzrostu źdźbeł.

Nawozy szybko dostarczające siarkę:
PLONVIT SULFI, SIARCZAN MAGNEZU, MIKROKOMPLEX

 

Nawozy szybko dostarczające siarkę (S) :

MIKROKOMPLEX

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz magnezowy z mikroelementami 

PLONVIT SULFI

Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz siarkowy zawierający 500 SO3 w 1 kg nawozu

SIARCZAN MAGNEZU

Siarczan magnezu siedmiowodny (MgO-16/SO3-32)

Niedobory składników pokarmowych: bor (B)


Bor jest pierwiastkiem na który zboża wykazują najmniejsze zapotrzebowanie. Niemniej okresowe susze (zwłaszcza majowe) mogą powodować niedobór tego pierwiastka. Dostępność boru z gleby dla roślin warunkuje m.in. odczyn gleby i materii organicznej (im wyższe pH tym przyswajalność mniejsza, im wyższa zawartość materii organicznej tym lepsza dostępność boru dla roślin).

Funkcje boru w roślinie:
 • bierze udział w syntezie i transporcie cukrów,
 • uczestniczy w syntezie kwasów nukleinowych,
 • uczestniczy w regulacji gospodarki wodnej i pobieraniu składników pokarmowych przez rośliny,
 • odpowiada za prawidłowy wzrost organów generatywnych, zapylenie i zapłodnienie,
 • wpływa na prawidłowy rozwój korzeni i prawidłową strukturę budowy ścian komórkowych.

Objawy nadmiaru boru (B) w zbożach:
Na zbożach rzadko obserwuje się wizualne objawy deficytu boru, natomiast można spotkać się z objawami jego nadmiaru. Objawia się on głównie nieprawidłowym wykształceniem (zredukowaniem) kłosa. Pomimo, iż bor jest pierwiastkiem odpowiadającym za prawidłowy rozwój organów generatywnych, zboża w taki negatywny sposób reagują na jego nawet niewielki nadmiar.


Objawy i skutki deficytu boru (B) w zbożach:
Czerwonobrązowe przebarwienia liści, pękanie źdźbeł, zniekształcenia i obumieranie najmłodszych liści i kłosów.


Nawóz szybko dostarczający bor:
BORMAX


 

Nawozy szybko dostarczające bor (B) :

BORMAX

Płynny, dolistny  nawóz borowy zawierający 150 g B w 1 litrze

Niedobory składników pokarmowych: miedź (Cu)


Miedź odgrywa bardzo istotną rolę w procesach fizjologicznych i jej niedobór rzutuje negatywnie na rozwój i plonowanie. Wszystkie rośliny zbożowe są wrażliwe na niedobór tego mikroelementu i dla prawidłowego rozwoju wymagają jej niewielkich ilości.

Funkcje miedzi w roślinie:
 • wchodzi w skład enzymów utleniających,
 • uczestniczy w syntezie białek i witaminy C,
 • bierze udział w przyswajaniu i przemianach N oraz jonów Fe i Mn,
 • odpowiada za prawidłowy rozwój i budowę tkanek,
 • bierze udział w syntezie ligniny,
 • wpływa na produkcję i jakość pyłku,
 • zwiększa odporność roślin na choroby grzybowe i bakteryjne.

Objawy deficytu miedzi (Cu) w zbożach:
Symptomy niedoboru miedzi są u zbóż charakterystyczne i objawiają się bieleniem i skręcaniem całej powierzchni lub końców liści. Często przy zaawansowanym niedoborze blaszka liściowa w dolnej części wygląda na prawidłowo wykształconą, a wierzchołkowa część ulega redukcji do postaci nitkowatej, która z czasem zasycha. Niedobór miedzi jest szczególnie niebezpieczny, gdy wystąpi na liściach flagowych i podflagowych, które w 70-80% odpowiadają za wypełnienie ziarniaków, a w rezultacie za wysoki poziom plonowania. Kolejnym symptomem niedoboru miedzi jest bielenie kłosów, mniejsza ich liczba oraz zmniejszenie ilości zawiązanych ziarniaków w kłosie, a także zasychanie końców źdźbeł (przy niedoborze może w ogóle nie dojść do wykształcenia ziarniaków i kłosy nie wypełnią się). Rośliny
z niedoborem miedzi wykazują większą skłonność do wylegania. Niedobór miedzi obniża też zimotrwałość roślin.

Nawozy szybko dostarczające miedź:
MIKROCHELAT Cu-15, MIKROVIT MIEDŹ

 

Nawozy szybko dostarczające miedź (Cu) :

MIKROCHELAT Cu-15

Chelat miedzi EDTA (150 g Cu/kg) w formie ultragranulatu bardzo dobrze i szybko rozpuszczalnego w wodzie

MIKROVIT MIEDŹ 80

Płynny dolistny nawóz miedziowy zawierający 80 g Cu w 1 litrze

Niedobory składników pokarmowych: żelazo (Fe)


Żelazo jest pierwiastkiem którego niedobory najczęściej nie są spowodowane jego brakiem w glebie, lecz jego ograniczoną dostępnością dla roślin związaną z określonymi warunkami uprawowymi (gleby obojętne i alkaliczne). Niedobory uwidaczniają się na stanowiskach intensywnie wapnowanych, nadmiernie przewietrzanych, przenawożonych i okresowo zalewanych.

Funkcje żelaza w roślinie:
 • stymuluje powstawanie chlorofilu,
 • bierze udział w procesach oksydacyjno-redukcyjnych podczas fotosyntezy i oddychania,
 • uczestniczy w redukcji azotanów i azotynów do białek roślinnych,
 • bierze udział w transporcie składników pokarmowych i asymilatów.

Objawy i skutki deficytu żelaza (Fe) w zbożach:
Symptomem niedoboru żelaza (Fe) jest chloroza żelazowa, której pierwsze objawy w postaci cytrynowo-żółtego (jasnożółtego) lub białego zabarwienia występują na najmłodszych liściach. Wzrost roślin jest ograniczony wskutek spowolnienia fotosyntezy.

Nawozy szybko dostarczające żelazo:
MIKROCHELAT Fe-13, MIKROVIT ŻELAZO

 

Nawozy szybko dostarczające żelazo (Fe) :

MIKROCHELAT Fe-13

Chelat żelaza EDTA (130 g Fe/kg) w formie ultragranulatu bardzo dobrze i szybko rozpuszczalnego w wodzie

MIKROVIT ŻELAZO 75

Płynny dolistny nawóz żelazowy zawierający 75 g Fe w 1 litrze

Niedobory składników pokarmowych: mangan (Mn)


Mangan, to obok miedzi, jeden z najważniejszych mikroelementów w uprawie roślin zbożowych. Deficyt manganu najczęściej występuje na glebach obojętnych, zasadowych, organicznych, jak również przewapnowanych. Sprzyjają mu także okresy suszy. Mangan wymaga precyzyjnego dawkowania, aby nie dopuścić do przenawożenia tym składnikiem. Nadmiar Mn w glebie prowadzi do zahamowania pobierania magnezu, wapnia i żelaza.

Funkcje manganu w roślinie:
 • uczestniczy w procesach oddychania i fotosyntezy,
 • uczestniczy w metabolizmie białek, cukrów i lipidów, syntezie witaminy C,
 • bierze udział w syntezie i stabilizacji chlorofilu,
 • stymuluje wzrost elongacyjny młodych komórek,
 • bierze udział w przemianach azotu w roślinie,
 • zwiększa odporność na susze i choroby oraz zimotrwałość.
 
Objawy i skutki deficytu manganu (Mn) w zbożach:
Symptomy niedoboru manganu (Mn) w przypadku zbóż są charakterystyczne – objawiają się występowaniem chlorozy w postaci paciorkowatych (mozaikowatych) odbarwień liści i są identyfikowane jako choroba fizjologiczna Szara plamistość zbóż. Niedobór manganu powoduje także zwiększenie podatności na choroby , spadek zimotrwałości, odporności na suszę oraz zahamowanie wzrostu roślin.

Objawy nadmiaru manganu (Mn) w zbożach:
Ostrym objawem nadmiaru manganu jest chloroza brzegowa liści oraz ograniczenie pobierania Fe, Mg, Ca.

Nawozy szybko dostarczające mangan:
MIKROCHELAT Mn-13, MIKROVIT MANGAN

 

Nawozy szybko dostarczające mangan (Mn) :

MIKROCHELAT Mn-13

Chelat manganu EDTA (130 g Mn/kg) w formie ultragranulatu bardzo dobrze i szybko rozpuszczalnego w wodzie

MIKROVIT MANGAN 160

Płynny dolistny nawóz manganowy zawierający 160 g Mn w 1 litrze

Niedobory składników pokarmowych: molibden (Mo)


Molibden ma duże znaczenie w procesach metabolicznych roślin. Zapotrzebowanie roślin zbożowych na molibden jest niewielkie.
W uprawach takich jak zboża ozime, bardzo ważne jest dolistne dostarczenie molibdenu jesienią, w celu poprawy ich zimotrwałości. Molibden zwiększa efektywność przyswajania azotu i poprawia zimotrwałość ozimin. Sposób zwiększania zimotrwałości roślin przez molibden jest specyficzny i złożony. Molibden zmniejsza zawartość azotu azotanowego, przez co stymuluje syntezę kwasu abscysynowego – hormonu przygotowującego rośliny do bezpiecznego spoczynku zimowego.

Funkcje molibdenu w roślinie:
 • oddziałuje korzystnie na przemiany związków azotowych i fosforowych,
 • wywiera korzystny wpływ na przebieg procesu fotosyntezy i tworzenie chlorofilu,
 • zwiększa zimotrwałość.
Objawy i skutki deficytu molibdenu (Mo) w zbożach:
W praktyce rolniczej nie obserwuje się wizualnych objawów niedoboru molibdenu. Drastyczny niedobór może jednak spowodować blednięcie i zwijanie się liści na brzegach, ostry niedobór powoduje chlorotyczne nekrozy.

Nawóz szybko dostarczający molibden:
MIKROVIT MOLIBDEN

 

Nawozy szybko dostarczające molibden (Mo) :

MIKROVIT MOLIBDEN 33

Płynny dolistny nawóz molibdenowy zawierający 33 g Mo w 1 litrze

Niedobory składników pokarmowych: cynk (Zn)


Cynk jest pierwiastkiem najbardziej ruchliwym w roślinie. Jego niedobory mogą wystąpić najczęściej przy wysokiej wartości pH gleby (>7,0), podczas zimnej i mokrej wiosny oraz w przypadku nadmiaru pierwiastków takich jak fosfor i wapń oraz miedź, żelazo i mangan. Zboża, w zależności od gatunku, pobierają 200–600 g Zn/ha.

Funkcje cynku w roślinie:
 • jest aktywatorem wielu enzymów i hormonów roślinnych,
 • uczestniczy w metabolizmie białek i cukrów,
 • bierze udział w syntezie auksyn – hormonów wzrostu,
 • zwiększa odporność roślin na choroby,
 • poprawia efektywność nawożenia azotowego,
 • zwiększa odporność roślin na suszę i niskie temperatury,
 • zwiększa odporność na patogeny (zwiększa odporność na choroby podstawy źdźbła).

Objawy i skutki deficytu cynku (Zn) w zbożach:
Symptomy niedoboru cynku to: zahamowanie wzrostu, skrócenie źdźbła, białe przebarwienia wierzchołków liści oraz jasne plamy lub pasy pomiędzy nerwami liści rozciągające się od środka w kierunku nasady i wierzchołka liścia. Liście wąskie i małe, większa podatność roślin na choroby.

Nawozy szybko dostarczające cynk:
MIKROCHELAT Zn-15, MIKROVIT CYNK

 

Nawozy szybko dostarczające cynk (Zn) :

MIKROCHELAT Zn-15

Chelat cynku EDTA (150 g Zn/kg) w formie ultragranulatu bardzo dobrze i szybko rozpuszczalnego w wodzie

MIKROVIT CYNK 112

Płynny dolistny nawóz cynkowy zawierający 112 g Zn w 1 litrze

Zboża : Zwiększenie odporności na stres

Strategia Wspomagania Naturalnej Odporności Roślin STRESS CONTROL SYSTEM to zestaw zaleceń stosowania stymulatorów
i aktywatorów INTERMAG w uprawie poszczególnych gatunków roślin rolniczych i ogrodniczych, celem zwiększenia ich odporności
na niesprzyjające czynniki środowiskowe i uprawowe.
 

ISTOTĄ STRATEGII SĄ DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE PRZED WYSTĄPIENIEM
WARUNKÓW POWODUJĄCYCH STRES ROŚLIN.


Polegają one m.in. na wzmocnieniu odporności na uszkodzenia mechaniczne tkanek, stymulacji wzrostu i rozwoju kluczowych organów roślin, aktywacji naturalnych systemów obronnych oraz modyfikacji procesów fizjologicznych roślin.


Wyszukiwarka SCS ułatwia dobór odpowiednich stymulatorów i aktywatorów do konkretnych warunków na plantacji (przewidywane stresy).

Pszenica jest gatunkiem o strategicznym znaczeniu żywieniowym na całym świecie. O wielkości plonu decyduje kondycja roślin - począwszy od wschodów, krzewienia się roślin, poprzez tworzenie i utrzymanie odpowiedniej ilości źdźbeł, kłoszenie, powstawanie
i nalewanie ziarniaków. Możliwość ograniczenia stresu roślin stwarza realne szanse na zwiększenie efektywności produkcji ziarna
o odpowiedniej jakości konsumpcyjnej i technologicznej, przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne.
Strategia STRESS CONTROL SYSTEM jest doskonałym rozwiązaniem, które łączy stymulację naturalnego potencjału obronnego roślin
z zasadami Integrowanej Produkcji Roślinnej.