Kolejne chelaty INTERMAG w systemie REACH

Z dniem 20 marca INTERMAG wszedł do elitarnego grona producentów, którzy zarejestrowali chelaty EDTA (Cu, Fe, Mn) oraz DTPA (Fe) w systemie REACH, co umożliwia firmie swobodny obrót tymi substancjami na terenie krajów EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

 

REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) to rozporządzenie Unii Europejskiej regulujące rejestracje, ocenę, udzielanie zezwoleń i ograniczeń w zakresie wprowadzania do obrotu chemikaliów na terenie EOG – państw członkowskich UE, Isladii, Liechtensteinu i Norwegii, z wyjątkiem Szwajcarii. Rozporządzenie REACH zostało przyjęte w celu lepszej ochrony środowiska i zdrowia człowieka przed zagrożeniami, jakie mogą stanowić substancje chemiczne oraz zapewnienia swobodnego obrotu chemikaliami, przy jednoczesnym wspieraniu konkurencyjności wśród przedsiębiorstw z tego sektora.

 

Zgodnie z wymogami rozporządzenia wszystkie przedsiębiorstwa wprowadzające do obrotu substancje chemiczne  muszą je zarejestrować. W tym celu należy złożyć komplet dokumentów, m.in. wyniki badań fizykochemicznych oraz oddziaływania na człowieka i środowisko naturalne. Do końca marca 2018 r. niespełna 10 producentów w Europie, w tym INTERMAG,  zarejestrowało chelaty w systemie REACH. Od 1 czerwca 2018 każdy producent substancji chemicznych chcąc je wprowadzać do obrotu w ilości powyżej jednej tony, musi mieć te substancje zarejestrowane w systemie REACH.