NABÓR NA STANOWISKO EKSPERTA W DZIEDZINIE MIKROBIOLOGII ROLNICZEJ I ŚRODOWISKOWEJ ORAZ BIOTECHNOLOGII - ogłoszenie z dnia 18.05.2016r

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług w oparciu o umowę zlecenie w charakterze eksperta merytorycznego w dziedzinie mikrobiologii rolniczej i środowiskowej oraz biotechnologii w związku z planowaną realizacją projektu pod roboczym tytułem: "Opracowanie i wprowadzenie do praktyki rolnictwa ekologicznego nowych technologii uprawy i nawożenia opartych na innowacyjnych preparatach z komponentem mikrobiologicznym”. Projekt planowany jest do realizacji w ramach Konkursu 1/1.1.1/2016 „Szybka ścieżka” Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie:1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe  i prace rozwojowe  realizowane przez przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Zakres prac planowanych do zlecenia w ramach niniejszego ogłoszenia:
Doradztwo eksperckie w zakresie:
 • metod i sposobów pozyskiwania izolatów bakteryjnych produkujących różne metabolity możliwe do wykorzystania w biotechnologii, promowaniu wzrostu roślin, poprawy odżywienia roślin, ochronie roślin przed patogenami, ze środowiska naturalnego, w tym glebowego,
 • doboru technik i wyboru odpowiednich miejsc, lokalizacji oraz nisz do poboru próbek, z których będą pozyskiwane izolaty bakteryjne,
 • oceny możliwości praktycznego zastosowania mikroorganizmów w rolnictwie, biotechnologii, ochronie roślin,
 • weryfikacji metod badawczych oraz powziętych działań przez INTERMAG Sp. z o.o. w ramach realizacji prac projektowych,
 • analizy i interpretacji przekazanych przez INTERMAG Sp. z o.o. wyników badań,
 • sporządzanie raportów z wykonanych ekspertyz i analiz,
 
Kod CPV:73200000-4 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

Okres realizacji: 24 miesiące od momentu wejścia w życie umowy warunkowej zawartej z Wykonawcą wybranym w wyniku niniejszego postępowania (przewidywany termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia listopad 2016r, termin ten może ulec zmianie w zależności od terminu publikacji listy projektów rekomendowanych do dofinansowania i podpisania przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie)

Maksymalna ilość godzin przewidzianych na realizację przedmiotu zamówienia:  400 (rozliczenie będzie następowało na podstawie faktycznie zrealizowanych przez Wykonawcę godzin)

 
Do udziału w postępowaniu uprawnione są podmioty, które spełniają łącznie następujące warunki:
 1. Posiadają wykształcenie wyższe ze stopniem, co najmniej doktora w dziedzinie: rolnictwo  i mikrobiologia lub biotechnologia.
 2. Posiadają doświadczenie w prowadzeniu eksperymentów i badań laboratoryjnych w zakresie mikrobiologia, biotechnologia, ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania mikroorganizmów ze stanu naturalnego.
 3. Posiadają doświadczenie w mikrobiologii środowisk, a szczególnie w zakresie mikrobiologii gleby.
 4. Posiadają doświadczenie w realizacji projektów badawczo- rozwojowych.
 5. Posiadają, co najmniej 5 - letni staż pracy na stanowisku naukowym.
 6. Są twórcami lub współtwórcami, co najmniej 5 publikacji w czasopismach wymienionych
  w ujednoliconym wykazie MNiSW traktującymi między innymi o problematyce mikrobiologii, biotechnologii, rolnictwa.
Spełnienie warunków będzie weryfikowane na podstawie dokumentów aplikacyjnych (CV i/lub życiorys i/lub list motywacyjny zawierające wykaz publikacji )

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające  w szczególności na:
 1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Weryfikacja warunku wykluczenia z postępowania odbywać się będzie na podstawie złożenia przez Oferenta podpisanego Oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych z zamawiającym. (Załącznik nr 1 niniejszego zapytania ofertowego)

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
 1. cena
W zakresie  kryterium „cena” najwyżej punktowana będzie oferta z najniższą ceną za jedną godzinę zegarową świadczenia usługi, rozumianą jako kwotę wynagrodzenia brutto otrzymywaną przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu zamówienia].
 Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:
C=  Cmin/Coferty x 100 pkt;   gdzie
C  - liczba punktów dla oferty badanej w kryterium „cena”
Cmin - najmniejsza cena z oferty za jedną godzinę zegarową ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów (Dla potrzeb porównania złożonych ofert do podanej ceny brutto zostanie doliczona kwota maksymalnych składek ZUS jakie opłaciłby Zamawiający) 
 
Coferty -  cena z oferty badanej za jedną godzinę zegarową , rozumianą jako całkowity koszt ponoszony przez Zamawiającego w związku z realizacją przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia. (Dla potrzeb porównania złożonych ofert do podanej ceny brutto zostanie doliczona kwota maksymalnych składek ZUS jakie opłaciłby Zamawiający)
 
Oferta, która otrzyma największą liczbę przyznanych punktów w oparciu o wskazane kryterium, zostanie uznana za najkorzystniejszą.
 
Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert opublikuje wynik postępowania na stronie www.intermag.pl, oraz wyśle do oferentów a następnie zaproponuje oferentowi, który złożył najkorzystniejszą ofertę zawarcie umowy warunkowej na realizację przedmiotu zamówienia. Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym Wykonawcą jest podpisanie przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe  i prace rozwojowe  realizowane przez przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany umowy w zakresie:
 1. okresu realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana taka jest dopuszczalna, gdy na skutek przebiegu badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych, których dotyczy przedmiot niniejszej umowy, Zamawiający wnioskował o zmianę okresu realizacji Projektu lub jego etapu i zmiana taka została zaakceptowana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia nie może jednak wynikać z przyczyn leżących po stronie Eksperta (Wykonawcy)
 
Termin nadsyłania ofert:  25.05.2016r
Oferta może być złożona:
 • Elektronicznie na adres: oferty@intermag.pl
 • W wersji papierowej do siedziby firmy: Intermag sp. z o.o.; Aleja 1000-lecia 15G, 32-300 Olkusz
 
 • Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpłynięcia oferty do firmy.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego.
 • O wprowadzonych zmianach Zamawiający niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej www.intermag.pl
 Oferta musi zawierać:
a) Dane identyfikujące oferenta;
b) Datę przygotowania i termin ważności oferty;
c) Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu;
d) Zakres i szczegółowy opis oferowanych usług;
e) Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów oceny oferty.
f) Cenę brutto - ceną za jedną godzinę zegarową świadczenia usługi, rozumianą jako kwotę wynagrodzenia brutto otrzymywaną przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu zamówienia 

 
Osoba do kontaktu: Pan Marcin Oleszczak, Tel. 514438223, e-mail: marcin.oleszczak@intermag.pl

 
Załącznik nr 1 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
               
                                                                                                                                             ……………, dn. ……………………
 
Oświadczenie o braku powiązań
osobowych i kapitałowych
 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe NABÓR NA STANOWISKO EKSPERTA W DZIEDZINIE MIKROBIOLOGII ROLNICZEJ I ŚRODOWISKOWEJ ORAZ BIOTECHNOLOGII z dnia 18.05.2016r.
 
 
Oświadczam, że nie jestem  powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
  w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 
 
…………………………………………………………………………………
           (data i podpis upoważnionego Wykonawcy)