Zapytanie Ofertowe - Dostawy i montażu kompletnej suszarni rozpyłowej z łożem fluidalnym z podestami obsługi i niezbędnymi urządzeniami peryferyjnymi oraz aparaturą sterowania i kontroli procesem – 1 szt.

 
Olkusz, dn.  26.07.2013 r.
 
Zapytanie ofertowe.pdf 


ZAPYTANIE OFERTOWE
 
W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nawozów i stymulatorów w formie mikro-granulatu” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Osi Priorytetowej 4: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działania 4.4: Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym oraz obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, Intermag Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością składa zapytanie ofertowe dotyczące:
 
Dostawy i montażu kompletnej suszarni rozpyłowej z łożem fluidalnym z podestami obsługi i niezbędnymi urządzeniami peryferyjnymi oraz aparaturą sterowania i kontroli procesem – 1 szt.
 
 1. ZAMAWIAJĄCY:
Przedsiębiorstwo INTERMAG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w dalszej treści zapytania ofertowego zwane jako Intermag
 1. TRYB ZAMÓWIENIA:
 1. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
 2. Niniejsze zamówienie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności, przejrzystości i równego dostępu.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
 4. O wprowadzonych zmianach w zakresie treści zapytania ofertowego Zamawiający poinformuje Wykonawców oraz zamieści informacje na stronie internetowej oraz w siedzibie Spółki.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem do Oferentów dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.
 6. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Intermag do zawarcia umowy.
 7. Oferentom przysługują środki ochrony prawnej.
 8. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie www Zamawiającego (www.intermag.pl) oraz zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
 1. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. WYMAGANIA OGÓLNE
 
1.1.  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż suszarni rozpyłowej z łożem fluidalnym z podestami obsługi i niezbędnymi urządzeniami peryferyjnymi oraz aparaturą sterowania i kontroli procesem, przeznaczonej do otrzymywania sypkich produktów w postaci mikro-granulatu w szczególności następujących grup produktów:
a. stymulatorów krzemowych
b. chelatów aminokwasowych (opartych przede wszystkim o glicynę)
c. chelatów karboksylowych (opartych przede wszystkim o EDTA – kwas etylenodiaminotetraoctowy)
 
1.2.  Surowcami poddawanymi procesowi suszenia są wodne roztwory zawierające 30-50% suchej masy w postaci skompleksowanych mikroelementów takich jak: cynk, mangan, miedź, żelazo, kobalt, itp. a także magnez, wapń, krzem o gęstości od 1,10 do 1,50 g/cm3 i szerokim zakresie pH.  Zamawiający może przedstawić Oferentowi skład i parametry chemiczne surowców przeznaczonych do suszenia w zakresie niezbędnym do opracowania oferty. W celu uzyskania informacji o składzie parametrów chemicznych surowców należy wysłać zapytanie na adres e-mail: k.karpinski@intermag.pl.
 
1.3 Produkt końcowy w postaci mikro-granulatu powinien charakteryzować się niską zawartością wilgoci (poniżej 5%) oraz temperaturą końcową nie wyższą niż 40OC.
 
Suszarnia powinna dawać możliwość produkcji mikro-granulatu o różnym uziarnieniu.
 
1.4.  Suszarnia powinna gwarantować otrzymanie ok. 500kg/h gotowego mikro-granulatu przy założeniu zawartości ok.50% suchej masy w roztworze.
 
1.5 Suszarnia ma zostać dostarczona i zainstalowana w hali produkcyjnej Zamawiającego, zlokalizowanej w Olkuszu, w woj. małopolskim.
 
1.6 Oferent, z którym zostanie podpisana umowa będzie zobowiązany do przedstawienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej do łącznej wysokości wartości kontraktu brutto obowiązującego od dostawy głównych urządzeń do daty podpisania Końcowego Protokołu Odbioru.
 
1.7 Zestawienie danych wybuchowości podstawowych materiałów do suszenia:
 
Lp. Wskaźnik Jednostka Chelat Fe EDTA Chelat Zn glicynowy Zestaw aminokwasów
1 Maksymalne ciśnienie wybuchu pmax MPa 0,51 0,08 0,51
2 Maksymalna szybkość narastania ciśnienia wybuchu (dp/dt)max MPa/s 8,26 3,22 12,55
3 Wskaźnik wybuchowości Kst MPa m/s 2,33 0,91 3,54
 
 
1.8  Oferent, z którym zostanie podpisana umowa wyda przed uruchomieniem suszarni Zamawiającemu dokumentację techniczną  w języku polskim Suszarni, na którą składać się będzie co najmniej:
- instrukcja dotycząca sposobu korzystania z aparatury Suszarni, w tym sposobu obsługi i konserwacji aparatury - (dokumenty składające się na instrukcję obsługi powinny dotyczyć wszystkich elementów wyposażenia suszarni)
- lista elementów suszarni z numerami identyfikacyjnymi
- rysunek rozmieszczenia elementów suszarni z numerami identyfikacyjnymi
- dokumentacja elektryczna, w tym schemat okablowania elektrycznego
- schemat aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki dla suszarni.
 
 
 
2. KOMPLETNOŚĆ SUSZARNI
 
2.1. Suszarnia powinna stanowić zespół urządzeń i instalacji wraz z konstrukcją wsporczą, podestami obsługi, niezbędnymi urządzeniami peryferyjnymi oraz aparaturą sterowania i kontroli procesem, niezbędnych do otrzymywania gotowego produktu o zakładanych parametrach fizyko-chemicznych  w ciągłym procesie suszenia. 
 
2.2.  Suszarnia powinna być wyposażona w system/systemy doprowadzania i rozprowadzania powietrza procesowego uwzględniającego ogrzewanie w pośredniej nagrzewnicy gazowej.
 
2.3.  Suszarnia musi posiadać system odprowadzania powietrza wylotowego zapewniającego optymalne parametry związane z wydajnością procesu suszenia oraz system oczyszczania powietrza emitowanego do atmosfery np.  poprzez filtr wodny (skruber).
 
2.4.  Suszarnia powinna być wyposażona w wewnętrzną instalację myjącą umożliwiającą sprawną zmianę asortymentu produkcji.
 
2.5. Planowana instalacja musi posiadać system sterowania automatycznego procesem technologicznym, wraz z jego wizualizacją.  
 
2.6.  System automatyki i sterowania powinien zapewniać automatyczną regulację parametrów suszenia dla wybranego surowca wprowadzanych poprzez panel sterowniczy.
 
2.7.  System musi być wyposażony we wszystkie instrumenty pomiarowe niezbędne do prawidłowej eksploatacji suszarni, kontroli procesu i mediów, oraz możliwość archiwizacji danych historycznych i ich wizualizacji.
 
 
3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW
 
3.1.  Materiały użyte do wykonania elementów mających bezpośredni kontakt z surowcem muszą zapewniać odpowiednią odporność chemiczną.
 
3.2.  Konstrukcja wsporcza, podesty obsługi i inne elementy niezbędne do obsługi suszarni powinny być wykonane z materiałów zabezpieczonych przed korozją.
 
4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
 
4.1. Suszarnia rozpyłowa musi spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa pracy, musi być zgodna z obowiązującymi w Unii Europejskiej przepisami prawa.
 
 
4.2 Konstrukcja oraz aranżacja przestrzenna suszarni rozpyłowej, zastosowane materiały oraz jakość wykonania urządzeń i elementów instalacji powinna umożliwić wdrożenie i utrzymanie czystości pracy, w szczególności poprzez ułatwienie skutecznego oczyszczania miejsca pracy oraz zapewnienie łatwego dostępu do wszystkich elementów instalacji mogących mieć kontakt z surowcami i produktem.
 
 1. KRYTERIA OCENY:
Cena – waga: 100 pkt.
Prosimy o podanie cen w wartościach netto (nie zawierających podatku VAT)
Punktacja obliczona zostanie jako stosunek ceny najniższej ze złożonych w postępowaniu ofert do ceny ocenianej oferty pomnożony przez wagę kryterium (100 pkt.).
 
 1. WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA:
 1.  Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego.
 2. O udzielnie zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 3. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną oferenci, którzy:
  1. Nie wykonali z należytą starannością chociażby jednego z zamówień złożonych uprzednio przez Intermag lub innych zamawiających oraz w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie upadłościowe.
  2. Wyklucza się podmioty dla których w stosunku do Zamawiającego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, z późn. zm.) dotyczące powiązań osobowych lub kapitałowych z wykonawcą.
 4. Zamawiający określa termin realizacji zamówienia – nie dłuższy niż 18 miesięcy od złożenia zamówienia.
 
 1. Termin i sposób składania ofert:
 1. Oferty należy złożyć do dnia 02.10.2013r. do godz. 14.00.
 2. Oferty należy składać: pocztą elektroniczną na adres e-mail - przetargi@intermag.pl, pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście w siedzibie firmy (adres siedziby firmy: Przedsiębiorstwo INTERMAG sp. z o.o. OSIEK 174 A, 32-300 OLKUSZ).
 3. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego lub wpływu na wskazaną w punkcie VI.2 adres mailowy.
 4. Oferty, które wpłyną po upływie terminu nie będą podlegały ocenie.
 5. Oferty zostaną otwarte dnia 03.10.2013r. o godz. 14:00, termin wyboru zwycięskiej oferty nastąpi dnia 16.10.2013 r.. Wyniki postępowania zostaną opublikowane na stronie www Zamawiającego (www.intermag.pl), w zakładce dotyczącej niniejszego postępowania.
 6. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Konrad Karpiński.  Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na adres e-mail k.karpinski@intermag.pl. 
 7. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
 8. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do składania ofert.
 9. Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedno zamówienie.
 10. Oferta powinna zawierać termin jej obowiązywania - minimum 180 dni od dnia jej złożenia.
 11. Intermag dopuszcza możliwość złożenia jednej oferty przez kilka podmiotów, którzy na potrzeby wykonania zamówienia zawarli porozumienie / konsorcjum.
 12. Do oferty należy dołączyć:
  1. Kopię dokumentów rejestrowych Oferenta (odpis z KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej albo w przypadku Oferentów, którzy posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania).
  2. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków dotyczących zamówienia określone w punkcie nr V niniejszego zapytania (w formie oświadczeń stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
  3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym – stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
 
 
Z poważaniem,
Zespół Intermag
 
……………………………………………..……….
(pieczęć firmowa i podpis os. upoważnionej)
 
 

 
ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
 1. OświadczeniE do zapytania ofertowego potwierdzające spełnienia warunków z punktu V
 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
 
 
OświadczeniE do zapytania ofertowego
potwierdzające spełnienia warunków z punktu V
 
 
Oświadczam, że firma ………………………………………………………………………………………..……………………. (nazwa i adres siedziby) spełnia poniższe warunki:
 1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 1. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 2. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 3. Nie otwarto wobec firmy likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
 4. Nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
 5. Nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; Oraz wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
 
 
…………………………………………………….           ……………..…………………...................
Miejsce i data                                                                           Imię, nazwisko, podpis, pieczątka)*
 
 
 
 
 
 
 
*   Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
 
 
 
 
Oświadczenie wykonawców
o braku powiązań osobowych i kapitałowych z zamawiającym
 
 
 
Ja, niżej podpisany oświadczam o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy ………………………. (z siedzibą ………………..………..) a Zamawiającym: Intermag z siedzibą ………………………….) a
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe pomiędzy ……………. a Zamawiającym rozumie się wzajemne powiązania między podmiotami, polegające w szczególności na:
 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 
 
 
………………….., …………….r                                                          ……………………………………………………………
Miejsce i data                                                                           Imię, nazwisko, podpis*,
                                                                                               pieczątka imienna oraz firmowa
 
 
*   Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy / Oferenta lub we właściwym upoważnieniu