Zapytanie ofertowe dotyczące: Drukarka termotransferowa - 2 szt

Plik Pdf do pobrania:
Zapytanie ofertowe dotyczące: Drukarka termotransferowa  - 2 szt


ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
 1. Oświadczenie do zapytania ofertowego potwierdzające spełnienia warunków z punktu V
 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
 
Olkusz, dn.  10.06.2015 r.
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Przedsiębiorstwo INTERMAG sp. z o.o. informuję, że niniejsze zapytanie ofertowe związane jest ze złożeniem wniosku pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii obróbki nawozów płynnych.”
do konkursu o dofinansowanie w ramach MAŁOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013, Oś Priorytetowa II: Gospodarka regionalnej szansy, Działanie 2.1 „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Schemat A: „Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP”, ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA (konkurs nr: MCP/2.1.A/13/2015/SR
Drukarka termotransferowa  - 2 szt
 
I. ZAMAWIAJĄCY:
Przedsiębiorstwo INTERMAG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w dalszej treści zapytania ofertowego zwane jako Intermag
 
II. TRYB ZAMÓWIENIA:
 1. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
 2. Niniejsze zamówienie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności, przejrzystości i równego dostępu.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
 4. W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, INTERMAG może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert.
 5. O wprowadzonych zmianach w zakresie treści zapytania ofertowego Zamawiający poinformuje wszystkich dostawców i wykonawców, do których skierowano wcześniej zaproszenie do składania ofert (drogą mailową lub faksem lub listem poleconym) oraz zamieści informacje na stronie internetowej www.intermag.pl oraz w siedzibie Spółki.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem do Oferentów dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.
 7. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Intermag do zawarcia umowy.
 8. Oferentom przysługują środki ochrony prawnej.
 9. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie www Zamawiającego (www.intermag.pl) oraz zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
III. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia:
 
 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup drukarki termotransferowej ( szt.2 ).
 
 1. Wymagania
  1. Rozdzielczość druku co najmniej 120dpi
  2. Szerokość druku co najmniej 70mm
  3. Karta LAN
 
 
IV. KRYTERIA OCENY:
Cena – waga: 100 pkt.
Prosimy o podanie cen w wartościach netto (nie zawierających podatku VAT).
Punktacja obliczona zostanie jako stosunek ceny najniższej ze złożonych w postępowaniu ofert do ceny ocenianej oferty pomnożony przez wagę kryterium (100 pkt.).
 
V. WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA:
 1. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego.
 2. O udzielnie zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 3. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną oferenci, którzy:
  1. Nie wykonali z należytą starannością chociażby jednego z zamówień złożonych uprzednio przez Intermag lub innych zamawiających oraz w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie upadłościowe.
  2. Wyklucza się podmioty dla których w stosunku do Zamawiającego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, z późn. zm.) dotyczące powiązań osobowych lub kapitałowych z wykonawcą.
 4. Zamawiający określa termin realizacji zamówienia – nie dłuższy 2 miesiące od złożenia zamówienia. Miejsce realizacji zamówienia – Olkusz.
 
VI. Termin i sposób składania ofert:
 1. Oferty należy złożyć do dnia 17.06.2015r. do godz. 10.00.
 2. Oferty należy składać: pocztą elektroniczną na adres e-mail - it@intermag.pl, pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście w siedzibie firmy (adres siedziby firmy: Przedsiębiorstwo INTERMAG sp. z o.o. Al. 1000-lecia 15G, 32-300 OLKUSZ).
 3. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego lub wpływu na wskazaną w punkcie VI.2 adres mailowy.
 4. Oferty, które wpłyną po upływie terminu nie będą podlegały ocenie.
 5. Oferty zostaną otwarte dnia 18.06.2015r. o godz. 12:00, termin wyboru zwycięskiej oferty nastąpi dnia 19.06.2015 r. Wyniki postępowania zostaną opublikowane na stronie www Zamawiającego (www.intermag.pl), w zakładce dotyczącej niniejszego postępowania.
 6. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Konrad Zdybał  Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na adres e-mail: konrad.zdybal@intermag.pl. 
 7. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
 8. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do składania ofert.
 9. Opis oferty musi zawierać:
 • datę sporządzenia i czytelny podpis osoby upoważnionej do składania oferty;
 • pełną nazwę oferenta;
 • adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;
 • cenę w kwocie netto oraz brutto
 • przewidywany czas realizacji od momentu otrzymania zamówienia lub podpisania umowy na realizację,
 • termin ważności oferty (minimum 60 dni od dnia jej złożenia)
 • załączniki wskazane w pkt. VI.13 poniżej.
 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 2. Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedno zamówienie.
 3. Intermag dopuszcza możliwość złożenia jednej oferty przez kilka podmiotów, którzy na potrzeby wykonania zamówienia zawarli porozumienie / konsorcjum.
 4. Do oferty należy dołączyć:
  1. Kopię dokumentów rejestrowych Oferenta (odpis z KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej albo w przypadku Oferentów, którzy posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania).
  2. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków dotyczących zamówienia określone w punkcie nr V niniejszego zapytania (w formie oświadczeń stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
  3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym – stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
 
 
Z poważaniem,
Zespół Intermag
 
 
 
……………………………………………..……….
(pieczęć firmowa i podpis os. upoważnionej)