Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia badań rejestracyjnych na uprawach polowych bio-preparatu poprawiającego właściwości gleby zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Plik Pdf do pobrania:
Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia badań rejestracyjnych na uprawach polowych bio-preparatu poprawiającego właściwości gleby zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
 1. Oświadczenia do zapytania ofertowego potwierdzające spełnienia warunków z punktu V ww zapytania.
 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
 
Olkusz, dn. 24.07.2015r.
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
W związku z realizacją projektu pt. „Nowa generacja bio-preparatów poprawiających właściwości gleby na bazie aktywnych mikroorganizmów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.4, oraz obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, Przedsiębiorstwo Intermag Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, składa zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia badań rejestracyjnych na uprawach polowych bio-preparatu poprawiającego właściwości gleby zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 18 czerwca 2008 r., ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 21 grudnia 2009r, oraz USTAWĄ z dnia 10 lipca 2007r. o NAWOZACH I NAWOŻENIU.

I.ZAMAWIAJĄCY:
Przedsiębiorstwo Intermag spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dalszej treści zapytania ofertowego zwane jako Intermag

II. TRYB ZAMÓWIENIA:
 1. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
 2. Niniejsze zamówienie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności, przejrzystości i równego dostępu.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
 4. O wprowadzonych zmianach w zakresie treści zapytania ofertowego Zamawiający poinformuje Wykonawców oraz zawiesi informacje na stronie internetowej oraz w siedzibie Spółki.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.
 6. W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, Intermag może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert lub metodyki. O dokonanej zmianie Intermag poinformuje na swojej stronie internetowej  www.intermag.pl (drogą mailową lub faksem lub listem poleconym) wszystkich dostawców i wykonawców, do których skierowano wcześniej zaproszenie do składania ofert.
 7. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Intermag do zawarcia umowy.
 8. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień obowiązującym u Zamawiającego.
 9. Regulamin udzielania zamówień dostępny jest w siedzibie Zamawiającego.
 10. Oferentom przysługują środki ochrony prawnej.
 11. W ramach niniejszego zapytania Zamawiający nie dopuszcza możliwości przyjmowania ofert częściowych
 12. W ramach niniejszego zapytania Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień częściowych.
III. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań rejestracyjnych na uprawach polowych,przy użyciu bio-preparatu poprawiającego właściwości gleby wytworzonego w ramach projektu pt. „Nowa generacja bio-preparatów poprawiających właściwości gleby na bazie aktywnych mikroorganizmów”, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z metodyką dostarczoną przez zamawiającego (metodyka zostanie udostępniona oferentom po zgłoszeniu prośby o udostępnienie drogą mailową).
Przygotowując ofertę należy uwzględnić całkowity koszt netto oraz brutto za kompleksowe wykonanie badania zgodnie z dostarczoną przez zamawiającego metodyką.
Sposób płatności:
I rata - 60%, płatna po przedstawieniu raportu częściowego zawierającego część dotyczącą założenia doświadczeń.
II rata - 25%, po przedstawieniu I raportu częściowego zawierającego opis przeprowadzonych badań I fazy.
III rata - 15 %, płatna po dostarczeniu kompletu wyników badań rejestracyjnych
 
IV. KRYTERIA OCENY:
Cena – waga 100 %
Prosimy o podanie cen w wartościach netto (nie zawierających podatku VAT) oraz w wartościach brutto.
Punktacja obliczona zostanie jako proporcja ceny najniższej ze złożonych ofert do ceny z oferty ocenianej w postępowaniu pomnożona przez wagę danego kryterium.
 
V. WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA:
 1. Zapytanie ofertowe dotyczy potencjalnych kontrahentów prowadzących działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia.
 2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy są uprawnieni do przeprowadzania badań rejestracyjnych środków poprawiających właściwości gleby dla upraw polowych, tj. zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 18 czerwca 2008 r., ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 21 grudnia 2009r, oraz USTAWĄ z dnia 10 lipca 2007r. o NAWOZACH I NAWOŻENIU.
 3. O udzielenie zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 4. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści danego zapytania ofertowego.
 5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 30.03.2018r. W ramach niniejszego projektu 1.4, rozliczone zostaną wydatki poniesione do dnia 31.12.2015 (tj. w ramach I, II raty przedstawionej w pkt III.)
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną oferenci, którzy:
  1. Nie wykonali z należytą starannością chociażby jednego z zamówień złożonych uprzednio przez Intermag lub innych zamawiających oraz w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie upadłościowe.
  2. Są z Intermag powiązani osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Intermag a Wykonawcą polegające na:
 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
VI. Termin i sposób składania ofert:
 1. Oferty należy złożyć do dnia 31.07.2015r. do godz. 16:00.
 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 3. Oferta powinna być parafowana i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.
 4. Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedno zamówienie.
Oferty należy składać mailem oferty@intermag.pl lub pocztą tradycyjną / kurierem / osobiście (adres siedziby firmy: Przedsiębiorstwo INTERMAG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, al. 1000-lecia 15G, 32-300 Olkusz, Tel.  + 48 32 64 55 900, Fax.  + 48 32 64 27 044).
 1. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego lub wpływu na wskazaną w punkcie VI adres mailowy.
 2. Oferty, które wpłyną po upływie terminu oraz te, które nie będą posiadały wymaganych załączników nie będą podlegały ocenie.
 3. Oferenci zostaną poinformowani o wyniku do dnia 03.08.2015r.
 4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca
 5. Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na w/w adres e-mail  do dnia 31.07.2015r.  Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Katarzyna Opioła.
 6. Oferta powinna zawierać termin jej obowiązywania (minimum 30 dni od dnia jej złożenia).
 7. Oferta powinna zawierać cenę za kompleksowe wykonanie usługi.
 8. Intermag dopuszcza możliwość złożenia jednej oferty przez kilka podmiotów, którzy na potrzeby wykonania zamówienia zawarli porozumienie / konsorcjum.
 9. Do oferty należy dołączyć:
  1. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków dotyczących zamówienia określone w punkcie nr V niniejszego zapytania (w formie oświadczeń stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zapytania).
  2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym – stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
  3. Kopię dokumentów rejestrowych Oferenta (odpis z KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej).
 
 
Z poważaniem,
Zespół Intermag
 
……………………………………………..……
(pieczęć firmowa i podpis os. upoważnionej)