Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania i zainstalowania: „System automatycznego mycia instalacji technologicznej suszarni rozpyłowej - CIP” – 1 kpl.

Plik do pobrania w formacie Pdf:
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania i zainstalowania: „System automatycznego mycia instalacji technologicznej suszarni rozpyłowej - CIP” –   1 kpl.ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
 1. OŚWIADCZENIE OFERENTA O PRZYSTĄPIENIU DO POSTĘPOWANIA I O ZACHOWANIU POUFNOŚCI.
 2. Oświadczenia do zapytania ofertowego potwierdzające spełnienia warunków z punktu VIII ww zapytania.
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym. 
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
4. Oś priorytetowa: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Działanie 4.4: Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
„Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nawozów i stymulatorów w formie mikro-granulatu.”
UDA-POIG.04.04.00-12-003/13-00
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 
 
Olkusz, dn.  27.04.2015r.
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z realizacją projektu „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nawozów i stymulatorów w formie mikro-granulatu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,  Osi Priorytetowej 4: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działania 4.4: Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, oraz obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, Przedsiębiorstwo INTERMAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością składa zapytanie ofertowe dotyczące wykonania i zainstalowania:
„System automatycznego mycia instalacji technologicznej suszarni rozpyłowej - CIP” –   1 kpl.
 
Zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego i udostępnianie ich osobom lub podmiotom trzecim bez zgody zamawiającego będzie uznane za naruszenie tajemnicy handlowej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie udostępniony oferentom, którzy podpiszą i odeślą Zamawiającemu OŚWIADCZENIE OFERENTA O PRZYSTĄPIENIU DO POSTĘPOWANIA I O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

I. ZAMAWIAJĄCY:
Przedsiębiorstwo INTERMAG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Al. 1000-lecia 15G
32-300 Olkusz
w dalszej treści zapytania ofertowego zwane jako INTERMAG

II. TRYB ZAMÓWIENIA:
 1. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
 2. Niniejsze zamówienie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności, przejrzystości i równego dostępu.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
 4. O wprowadzonych zmianach w zakresie treści zapytania ofertowego Zamawiający poinformuje Wykonawców oraz zawiesi informacje na stronie internetowej oraz w siedzibie Spółki.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.
 6. W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, INTERMAG może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert.
O dokonanej zmianie INTERMAG poinformuje na swojej stronie internetowej  www.intermag.pl (drogą mailową lub faksem lub listem poleconym) wszystkich dostawców i wykonawców, do których skierowano wcześniej zaproszenie do składania ofert.
 1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje INTERMAG do zawarcia umowy.
 2. Oferentom przysługują środki ochrony prawnej zgodnej z KC.
 3. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie www Zamawiającego (www.intermag.pl) oraz zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
 
III. Przedmiot Zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie  i zainstalowanie   
„Systemu automatycznego mycia instalacji technologicznej suszarni rozpyłowej - CIP” –   1 kpl
 1. Wymagane kryteria i parametry techniczne określa załączony poniżej schemat ideowy systemu CIP. Udostępnienie oferentom  szczegółowych wymagań systemu będzie możliwe po podpisaniu  i odesłaniu do  Zamawiającego OŚWIADCZENIA OFERENTA O PRZYSTĄPIENIU DO POSTĘPOWANIA I O ZACHOWANIU POUFNOŚCI stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 
 1. Podstawowe kryteria dotyczące montażu
 
Szacunkowa długość rur bez kształtek / trójników / uchwytów / złącz / redukcji.
Rura DN80 – 36m
Rura DN65 – 24m
Rura DN50 – 18m
Rura DN32 – 42m
Rura DN25 – 18m
 
Założone  przyjęcie jednego zasilania wody gorącej oznaczone na rysunku jako HWS (Hot Water Supply). Woda może być kierowana na jeden z dwóch zbiorników, wody czystej lub recyrkulacyjny.
 
CIP rozpoczynamy mając wstępnie wypełniony zbiornik wody czystej i wysyłamy ciecz za pomocą pompy CIPu sterowanej falownikiem na poszczególne obiegi mycia. Każdy z obiegów jest sekwencyjnie myty na recyrkulacji przez określony okres czasu. W przypadku dużego zabrudzenia zbiornika recyrkulacyjnego możliwe jest wysłanie cieczy do regeneracji i uzupełnienie go wodą świeżą, a następnie wznowienie mycia kolejnych obiegów na recyrkulacji.
 
Podczas mycia, ciecz kolektorowana jest ze wszystkich drenaży na instalacji do zbiornika powrotu CIPu. Pompa powrotu CIPu pracując na odpowiednio dostosowanych parametrach czasowych będzie się sekwencyjnie włączała by odprowadzić ciecz ze zbiornika powrotu na zbiornik recyrkulacyjny.
 
Po zakończeniu sekwencji recyrkulacji na każdym z obiegów, każdy z obiegów zostanie przepłukany świeżą wodą, czerpiąc ją najpierw ze zbiornika wody świeżej, następnie kolektorując w zbiorniku powrotu CIPu i wysyłając na zbornik recyrkulacyjny a finalnie na nitkę do regeneracji.
 
Zbiornik recyrkulacyjny ma możliwość mycia za pomocą obiegu z kulą rozpyłową.
 
Wymagane czasy CIPu będą dopracowane w trakcie uruchomienia procesowego instalacji.
 
 
 
 
IV. KRYTERIA WYBORU OFERTY
 1.     Cena – 100 pkt, liczona proporcjonalnie do ceny najniższej wg wzoru: 
ilość pkt =  cena najniższa / cena porównywana x 100
 
V. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia –  czerwiec 2015
Miejsce dostawy i zainstalowania:
Przedsiębiorstwo INTERMAG sp. z o.o.   – Olkusz   Al.1000-lecia 15G
 
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
1. Opis oferty musi zawierać:
 • datę sporządzenia i czytelny podpis osoby upoważnionej do składania oferty;
 • pełną nazwę oferenta;
 • adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;
 • cenę w kwocie netto oraz brutto
 • przewidywany czas realizacji od momentu podpisania umowy na realizację,
 • termin ważności oferty (min 30 dni)
 • załączniki wskazane w pkt. VIII.3
2. Wykonawca/Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty oraz dokumentów załączonych do oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu
3. W przypadku wątpliwości co treści zapytania lub warunków realizacji zamówienia, Oferent może kierować do zamawiającego pytania, celem wyjaśnienia wątpliwości. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na pytanie w przeciągu max. 3 dni roboczych.
Do bezpośrednich kontaktów w sprawie zapytania ofertowego upoważniony jest:
Dyrektor Produkcji – Tadeusz Woszczek  
tel. kom.  + 48 606 794 097
e-mail; tadeusz.woszczek@intermag.pl
4. Podane w zapytaniu ofertowym minimalne wielkości parametrów technicznych i funkcjonalnych stanowią podstawę zakwalifikowania oferty do dalszej oceny.
 
 
 
VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
 1. Oferty należy złożyć do dnia  04.05.2015r. do godz. 14.00
 2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera, dostarczona osobiście na adres: Przedsiębiorstwo INTERMAG Sp. z o.o., Al.1000-lecia 15G, 32-300 Olkusz lub  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@intermag.pl.
 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 4. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania ofert.
 5. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego lub wpływu na wskazany adres mailowy.
 6. Oferty, które wpłyną po upływie terminu oraz te, które nie będą posiadały wymaganych załączników nie będą podlegały ocenie.
 7. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
 8. Oferenci będą poinformowani o wyniku do dnia 08.05.2015r.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania bądź unieważnienia postępowania ofertowego i ponownego skierowania zapytań ofertowych zawierających uzupełnione bądź zmodyfikowane kryteria. O takim fakcie, wszyscy,  którzy terminowo złożyli kompletną i prawidłową pod względem formalnym ofertę, zostaną poinformowani oraz poproszeni o złożenie nowej oferty dla zmienionych warunków.
VIII. WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA:
1. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego.
2. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną oferenci, którzy:
 1. nie wykonali z należytą starannością chociażby jednego z zamówień złożonych uprzednio przez INTERMAG lub innych zamawiających oraz w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie upadłościowe.
 2. są z INTERMAGiem powiązani osobowo lub kapitałowo.
3. Do oferty należy dołączyć:
 1. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków dotyczących zamówienia określone w punkcie VIII.2 niniejszego zapytania (w formie oświadczeń stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym – stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
 3. Kopię dokumentów rejestrowych Oferenta (odpis z KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej) albo w przypadku Oferentów, którzy posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania).
 
 
Z poważaniem
 
 
…………………………………………..……….
(pieczęć firmowa i podpis os. upoważnionej)