Zapytanie ofertowe dotyczące: zakupu, dostawy i zainstalowania dodatkowej licencji do systemu planowania i zarządzania produkcją - 1 szt

Plik Pdf do pobrania:
Zapytanie ofertowe dotyczące:  zakupu, dostawy i zainstalowania dodatkowej licencji do systemu planowania i zarządzania produkcją - 1 szt

 ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
 1. Oświadczenie do zapytania ofertowego potwierdzające spełnienia warunków z punktu V
 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
 3. Oświadczenie oferenta o przystąpieniu do postępowania i o zachowaniu poufności
 
 
Olkusz, dn.  05.03.2015 r.
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nawozów i stymulatorów w formie mikro-granulatu” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Osi Priorytetowej 4: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działania 4.4: Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym oraz obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, Intermag Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością składa zapytanie ofertowe dotyczące:
 
zakupu, dostawy i zainstalowania dodatkowej licencji do systemu planowania i zarządzania produkcją - 1 szt
 
I. ZAMAWIAJĄCY:
 
Przedsiębiorstwo INTERMAG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w dalszej treści zapytania ofertowego zwane jako Intermag
 
II. TRYB ZAMÓWIENIA:
 1. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
 2. Niniejsze zamówienie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności, przejrzystości i równego dostępu.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
 4. W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, INTERMAG może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert.
 5. O wprowadzonych zmianach w zakresie treści zapytania ofertowego Zamawiający poinformuje wszystkich dostawców i wykonawców, do których skierowano wcześniej zaproszenie do składania ofert (drogą mailową lub faksem lub listem poleconym) oraz zamieści informacje na stronie internetowej www.intermag.pl oraz w siedzibie Spółki.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem do Oferentów dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.
 7. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Intermag do zawarcia umowy.
 8. Oferentom przysługują środki ochrony prawnej.
 9. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie www Zamawiającego (www.intermag.pl) oraz zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
III. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia:
 
 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup dodatkowej licencji systemu informatycznego (1 szt.) koniecznego do prawidłowego wdrożenia planowanych nowych instalacji technologicznych.
 
 1. Wymagane funkcjonalności systemu:
System będzie pozwalał na:
- planowanie i zarzadzania produkcją:
a) rejestracje: receptur, kart technologicznych, linii produkcyjnych
b) rejestracje zleceń produkcyjnych wraz z możliwością podglądu ich stanu realizacji
- kontrolę stanów magazynowych, obciążeń linii
- rejestrację działań operacyjnych w ramach produkcji.
- prześledzenie realizacji każdej partii produktu
- wyszukanie, zlokalizowanie na magazynie określoną (np. wadliwą) partię produktu
 
b) Wymagania techniczne:
- system będzie w pełni zintegrowany z system klasy ERP, który obecnie jest wdrożony w INTERMAG
- system będzie w pełni zintegrowany z systemem klasy WMS, który obecnie jest wdrożony w INTERMAG
- oba powyższe systemy działają na bazie MS SQL wersja 2008
- dostarczona licencja programu będzie zainstalowana na 4 urządzeniach typu kolektor oraz na jednym komputerze stacjonarnym
Szczegółowy opis wdrożonych w INTERMAG systemów (ERP i WMS), na podstawie którego należy sporządzać oferty zostanie udostępniony oferentom, którzy podpiszą i odeślą za pomocą poczty e-mail na adres janusz.mazur@intermag.pl, dostarczą osobiście bądź pocztą tradycyjną na adres: Przedsiębiorstwo Intermag spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, al. 1000-lecia 15G, 32-300 Olkusz OŚWIADCZENIE OFERENTA O PRZYSTĄPIENIU DO POSTĘPOWANIA I O ZACHOWANIU POUFNOŚCI stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. 
 
IV. KRYTERIA OCENY:
Cena – waga: 100 pkt.
Prosimy o podanie cen w wartościach netto (nie zawierających podatku VAT).
Punktacja obliczona zostanie jako stosunek ceny najniższej ze złożonych w postępowaniu ofert do ceny ocenianej oferty pomnożony przez wagę kryterium (100 pkt.).
 
V. WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA:
 1. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego.
 2. O udzielnie zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 3. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną oferenci, którzy:
  1. Nie wykonali z należytą starannością chociażby jednego z zamówień złożonych uprzednio przez Intermag lub innych zamawiających oraz w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie upadłościowe.
  2. Wyklucza się podmioty dla których w stosunku do Zamawiającego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, z późn. zm.) dotyczące powiązań osobowych lub kapitałowych z wykonawcą.
 4. Zamawiający określa termin realizacji zamówienia – nie dłuższy 2 miesiące od złożenia zamówienia. Miejsce realizacji zamówienia – Olkusz, siedziba Zamawiającego.
 
VI. Termin i sposób składania ofert:
 1. Oferty należy złożyć do dnia 20.03.2015r. do godz. 14.00.
 2. Oferty należy składać: pocztą elektroniczną na adres e-mail - przetargi@intermag.pl, pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście w siedzibie firmy (adres siedziby firmy: Przedsiębiorstwo INTERMAG sp. z o.o. Al. 1000-lecia 15G, 32-300 OLKUSZ).
 3. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego lub wpływu na wskazaną w punkcie VI.2 adres mailowy.
 4. Oferty, które wpłyną po upływie terminu nie będą podlegały ocenie.
 5. Oferty zostaną otwarte dnia 23.03.2015r. o godz. 10:00, termin wyboru zwycięskiej oferty nastąpi dnia 30.03.2015 r. Wyniki postępowania zostaną opublikowane na stronie www Zamawiającego (www.intermag.pl), w zakładce dotyczącej niniejszego postępowania.
 6. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Janusz Mazur  Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na adres e-mail janusz.mazur@intermag.pl. 
 7. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
 8. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do składania ofert.
 9. Opis oferty musi zawierać:
 • datę sporządzenia i czytelny podpis osoby upoważnionej do składania oferty;
 • pełną nazwę oferenta;
 • adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;
 • cenę w kwocie netto oraz brutto
 • przewidywany czas realizacji od momentu otrzymania zamówienia lub podpisania umowy na realizację,
 • termin ważności oferty (minimum 60 dni od dnia jej złożenia)
 • załączniki wskazane w pkt. VI.13 poniżej.
 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 2. Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedno zamówienie.
 3. Intermag dopuszcza możliwość złożenia jednej oferty przez kilka podmiotów, którzy na potrzeby wykonania zamówienia zawarli porozumienie / konsorcjum.
 4. Do oferty należy dołączyć:
  1. Kopię dokumentów rejestrowych Oferenta (odpis z KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej albo w przypadku Oferentów, którzy posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania).
  2. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków dotyczących zamówienia określone w punkcie nr V niniejszego zapytania (w formie oświadczeń stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
  3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym – stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
 
 
Z poważaniem,
Zespół Intermag
 
……………………………………………..……….
(pieczęć firmowa i podpis os. upoważnionej)