Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu, dostawy i zainstalowania: „Półautomatycznej pakowaczki do 30 kg z przenośnikiem taśmowym i stanowiskową instalacją odpylającą” – 1 szt.

Plik Pdf do pobrania:
Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu, dostawy i zainstalowania: „Półautomatycznej pakowaczki do 30 kg z przenośnikiem taśmowym i stanowiskową instalacją odpylającą” – 1 szt.


ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
 1. ARKUSZ OFERTOWY dla  „Półautomatycznej pakowaczki do 30 kg z przenośnikiem taśmowym i stanowiskową instalacją odpylającą”
 2. Oświadczenia do zapytania ofertowego potwierdzające spełnienia warunków z punktu VIII ww zapytania.
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
 
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
4. Oś priorytetowa: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Działanie 4.4: Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
„Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nawozów i stymulatorów w formie mikro-granulatu.”
UDA-POIG.04.04.00-12-003/13-00
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Olkusz, dn. 24.04.2015r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z realizacją projektu „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nawozów i stymulatorów w formie mikro-granulatu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,  Osi Priorytetowej 4: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działania 4.4: Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, oraz obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, Przedsiębiorstwo INTERMAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu, dostawy i zainstalowania: „Półautomatycznej pakowaczki do 30 kg z przenośnikiem taśmowym i stanowiskową instalacją odpylającą” – 1 szt.

 
I. ZAMAWIAJĄCY:
Przedsiębiorstwo INTERMAG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Al. 1000-lecia 15G
32-300 Olkusz
w dalszej treści zapytania ofertowego zwane jako INTERMAG

II. TRYB ZAMÓWIENIA:
 1. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
 2. Niniejsze zamówienie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności, przejrzystości i równego dostępu.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
 4. W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, INTERMAG może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert.
 5. O wprowadzonych zmianach w zakresie treści zapytania ofertowego Zamawiający poinformuje wszystkich dostawców i wykonawców, do których skierowano wcześniej zaproszenie do składania ofert (drogą mailową lub faksem lub listem poleconym) oraz zamieści informacje na stronie internetowej www.intermag.pl oraz w siedzibie Spółki.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.
 7. W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, INTERMAG może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert.
O dokonanej zmianie INTERMAG poinformuje na swojej stronie internetowej  www.intermag.pl (drogą mailową lub faksem lub listem poleconym) wszystkich dostawców i wykonawców, do których skierowano wcześniej zaproszenie do składania ofert.
 1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje INTERMAG do zawarcia umowy.
 2. Oferentom przysługują środki ochrony prawnej zgodnej z KC.
 3. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie www Zamawiającego (www.intermag.pl) oraz zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
 
III. Przedmiot zamówienia:
 
Przedmiotem zamówienia jest zakup,  dostawa i zainstalowanie  „Półautomatycznej pakowaczki do 30 kg z przenośnikiem taśmowym i stanowiskową instalacją odpylającą” – 1 szt.
 
 1. Wymagane kryteria i parametry techniczne:
-  zakres masy pakowanych produktów: 10 – 30 kg
-  rodzaj opakowania: otwarte worki foliowe
-  ciężar nasypowy produktu: 500-1000g/dcm3
-  uziarnienie:  mikro-granulat  0 – 1 mm
-  wydajność pakowania liczona dla całego cyklu:
                                                                         - dla worka o masie 10 kg – ok.100 szt/godz
                                                                         - dla worka o masie  25kg – ok.  40 szt/godz
- rodzaj zastosowanego materiału:
   - elementy mające bezpośredni kontakt z pakowanym produktem  - stal nierdzewna
   - pozostałe elementy – stal konstrukcyjna zabezpieczona antykorozyjnie
 
 
 
2.   Podstawowe elementy pakowaczki
1) Zbiornik buforowy z zespołem sita umieszczony na mobilnej ramie ( możliwość odstawienia spod suszarni przy pomocy wózka widłowego) w skład którego wchodzą:
- elastyczne połączenie z jarzmem uszczelniającym  z króćcami przyłączy do odpylania i nadmuchu
-  przesiewacz, sito wibracyjne o oczku 1,5-2 mm
- lej przesypowy o poj. ok.0,2 m3 wyposażony w moduł oddolnego ssania
2)  Zespół wagi w skład którego wchodzą:
- rama, konstrukcja nośna o regulowanej wysokości i wymiarach podstawy dostosowanych do worków o max. wymiarach 20x40x80 cm i do kartonów o wymiarach 40x40x60 cm
- pneumatyczne urządzenie zasysające
- lej przesypowy o poj. całkowitej ok. 0,1m3 z urządzeniem udarowym lub wibracyjnym i czujnikiem napełnienia
- podajnik naważanego materiału i rura zasypu wyposażona w jarzmo zaciskowe worka i system odpylania
- waga z legalizacją o zakresie do 30 kg z mechanizmem przesuwu worka (np. przenośnik taśmowy)
3) Przenośnik taśmowy z napędem elektrycznym o długości ok. 2,5m i regulowanej wysokości
4) Zgrzewarka do worków foliowych otwartych z bocznymi zakładkami o grubości folii od 400 µm do 800 µm
5) Stacja odpylająca z filtrem workowym
6) System sterowania Półautomatycznej pakowaczki  z panelem operatorskim.
 
3.  Schemat ideowy.
Schemat ideowy Półautomatycznej pakowaczki do 30 kg z przenośnikiem taśmowym
i stanowiskową instalacją odpylającą został przedstawiony na poniższym  rysunku.
 
 
 


4. Podstawowe wymagania funkcjonalne.
1)  Zakładanie worka – ręczne, z automatycznym doszczelnieniem po zadaniu sygnału do rozpoczęcia dozowania i naważania
2) Naważanie – automatyczne, z równoczesnym zwolnieniem doszczelnienia worka po naważeniu i uruchomieniem przesuwu worka na przenośnik taśmowy
3) Odpylanie – sprzężone z cyklem napełniania i ważenia
4) Zgrzewanie worka – ręczne
5) Odbiór worka – ręczny po przejściu przez układ rolek formujących
6) Mobilny (przejezdny) zbiornik buforowy z zespołem sita, z możliwością  odłączenia od suszarni i odstawienia na bok.
 
5.   Gwarancja
 
Gwarancja min 24 miesiące od daty protokolarnego przekazania do eksploatacji
 
IV. KRYTERIA WYBORU OFERTY
 1.     Cena – 100 pkt, liczona proporcjonalnie do ceny najniższej wg wzoru: 
ilość pkt =  cena najniższa / cena porównywana x 100
 1. W celu umożliwienia jednoznacznej oceny wszystkich ofert należy do składanej oferty dołączyć wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do składania oferty
ARKUSZ OFERTOWY dla  „Półautomatycznej pakowaczki do 30 kg z przenośnikiem taśmowym i stanowiskową instalacją odpylającą”,   stanowiący integralną część niniejszego zapytania ofertowego w postaci edytowalnego pliku tekstowego stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego .
 
V. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia – sierpień 2015
Miejsce dostawy i zainstalowania:
Przedsiębiorstwo INTERMAG sp. z o.o.   – Olkusz   Al.1000-lecia 15G
 
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
1. Opis oferty musi zawierać:
 • datę sporządzenia i czytelny podpis osoby upoważnionej do składania oferty;
 • pełną nazwę oferenta;
 • adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;
 • cenę w kwocie netto oraz brutto
 • przewidywany czas realizacji od momentu podpisania umowy na realizację,
 • termin ważności oferty (min 30 dni)
 • załączniki wskazane w pkt. VIII.3
2. Wykonawca/Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty oraz dokumentów załączonych do oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu
3. W przypadku wątpliwości co treści zapytania lub warunków realizacji zamówienia, Oferent może kierować do zamawiającego pytania, celem wyjaśnienia wątpliwości. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na pytanie w przeciągu max. 3 dni roboczych.
Do bezpośrednich kontaktów w sprawie zapytania ofertowego upoważniony jest:

Dyrektor Produkcji – Tadeusz Woszczek  
tel. kom.  + 48 606 794 097
e-mail; tadeusz.woszczek@intermag.pl
 
4. Podane w zapytaniu ofertowym minimalne wielkości parametrów technicznych i funkcjonalnych stanowią podstawę zakwalifikowania oferty do dalszej oceny.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
 1. Oferty należy złożyć do dnia 04.05.2015r. do godz.14.00
 2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera, dostarczona osobiście na adres: Przedsiębiorstwo INTERMAG Sp. z o.o., Al.1000-lecia 15G, 32-300 Olkusz lub  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@intermag.pl.
 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 4. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania ofert.
 5. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego lub wpływu na wskazany adres mailowy.
 6. Oferty, które wpłyną po upływie terminu oraz te, które nie będą posiadały wymaganych załączników albo nie będą spełniały minimalnych wielkości parametrów technicznych i funkcjonalnych, nie będą podlegały ocenie.
 7. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
 8. Oferenci będą poinformowani o wyniku do dnia 12.05.2015r.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania bądź unieważnienia postępowania ofertowego i ponownego skierowania zapytań ofertowych zawierających uzupełnione bądź zmodyfikowane kryteria. O takim fakcie, wszyscy,  którzy terminowo złożyli kompletną i prawidłową pod względem formalnym ofertę, zostaną poinformowani oraz poproszeni o złożenie nowej oferty dla zmienionych warunków.
Jeżeli zapytanie ofertowe zostanie unieważnione przed zamknięciem terminu naboru ofert, wówczas o tym fakcie zostaną poinformowani wszyscy oferenci do których zostało wysłane zapytania ofertowe. Informacja ta zostanie zamieszczona również na stronie www Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń.

VIII. WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA:
1. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego.
2. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną oferenci, którzy:
 1. nie wykonali z należytą starannością chociażby jednego z zamówień złożonych uprzednio przez INTERMAG lub innych zamawiających oraz w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie upadłościowe.
 2. są z INTERMAGiem powiązani osobowo lub kapitałowo.
3. Do oferty należy dołączyć:
 1. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków dotyczących zamówienia określone w punkcie VIII.2 niniejszego zapytania (w formie oświadczeń stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym – stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
 3. Kopię dokumentów rejestrowych Oferenta (odpis z KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej) albo w przypadku Oferentów, którzy posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania).
 4. Arkusz ofertowy, o którym mowa w punkcie IV.2 – Załącznik nr 1
  1. Oferty muszą zawierać jednoznaczne odniesienie do wszystkich kryteriów określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym w celu możliwości porównania i oceny otrzymanych przez zamawiającego ofert.
Z poważaniem
…………………………………………..……….
(pieczęć firmowa i podpis os. upoważnionej)