Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu, dostawy i zainstalowania: „Wagi platformowej z ramą i urządzeniem sterującym” – 1 szt.

Plik Pdf do pobrania:
Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu, dostawy i zainstalowania:  „Wagi platformowej z ramą i urządzeniem sterującym” – 1 szt.

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
 1. Oświadczenia do zapytania ofertowego potwierdzające spełnienia warunków z punktu VIII ww zapytania.
 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
4. Oś priorytetowa: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Działanie 4.4: Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
„Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nawozów i stymulatorów w formie mikro-granulatu.”
UDA-POIG.04.04.00-12-003/13-00
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 
Olkusz, dn. 22.07. 2015r.
 

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
W związku z realizacją projektu „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nawozów i stymulatorów w formie mikro-granulatu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,  Osi Priorytetowej 4: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działania 4.4: Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, oraz obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, Przedsiębiorstwo INTERMAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu, dostawy i zainstalowania: „Wagi platformowej z ramą i urządzeniem sterującym” – 1 szt.
 
 1. ZAMAWIAJĄCY:
Przedsiębiorstwo INTERMAG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Al. 1000-lecia 15G
32-300 Olkusz
w dalszej treści zapytania ofertowego zwane jako INTERMAG

II. TRYB ZAMÓWIENIA:
 1. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
 2. Niniejsze zamówienie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności, przejrzystości i równego dostępu.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
 4. W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, INTERMAG może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert.
 5. O wprowadzonych zmianach w zakresie treści zapytania ofertowego Zamawiający poinformuje wszystkich dostawców i wykonawców, do których skierowano wcześniej zaproszenie do składania ofert (drogą mailową lub faksem lub listem poleconym) oraz zamieści informacje na stronie internetowej www.intermag.pl oraz w siedzibie Spółki.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.
 7. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje INTERMAG do zawarcia umowy.
 8. Oferentom przysługują środki ochrony prawnej zgodnej z KC.
 9. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie www Zamawiającego (www.intermag.pl) oraz zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
 
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest zakup,  dostawa i zainstalowanie „Wagi platformowej z ramą i urządzeniem sterującym” – 1 szt.
 1. Wymagane kryteria i parametry techniczne:
-  zakres masy ważonych produktów : 500 – 1000 kg
-  rodzaj opakowania: worki typu big-bag
-  ciężar nasypowy produktu: 500-1000g/dcm3
- rodzaj zastosowanego materiału: - stal nierdzewna
  
2.   Podstawowe elementy wagi platformowej z ramą
1)  Rama – konstrukcja stalowa o wysokości ok. 1750mm umożliwiająca zamocowanie  worków big-bag i przestawiania wagi ( rama z zainstalowanymi blokowanymi kołami oraz przystosowana do współpracy z elektrycznym wózkiem paletowym).
2)  Waga platformowa  z legalizacją o zakresie do 1000 kg  o wymiarach platformy 150x150cm
3)  System sterowania wagą z panelem operatorskim zainstalowanym na ramie,  umożliwiający  sterowanie/zatrzymanie pracy podajnika celkowego suszarni po osiągnieciu zadanej wagi .Układ ma być wyposażony w system transmisji danych RS.
 
3.  Schemat ideowy.
Schemat ideowy „Wagi platformowej z ramą i urządzeniem sterującym”
został przedstawiony na poniższym  rysunku.
 
  
 
 
 
 
5.   Gwarancja
 
Gwarancja min 24 miesiące od daty protokolarnego przekazania urządzenia do eksploatacji
 
IV. KRYTERIA WYBORU OFERTY
 1.     Cena – 100 pkt, liczona proporcjonalnie do ceny najniższej wg wzoru: 
ilość pkt =  cena najniższa / cena porównywana x 100
 
V. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia – sierpień  2015
Miejsce dostawy i zainstalowania:
Przedsiębiorstwo INTERMAG sp. z o.o.   – Olkusz   Al.1000-lecia 15G
 
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
1. Opis oferty musi zawierać:
 • datę sporządzenia i czytelny podpis osoby upoważnionej do składania oferty;
 • pełną nazwę oferenta;
 • adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;
 • cenę w kwocie netto oraz brutto
 • przewidywany czas realizacji od momentu podpisania umowy na realizację,
 • termin ważności oferty (min 30 dni)
 • załączniki wskazane w pkt. VIII.3 i VIII.4
2. Wykonawca/Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty oraz dokumentów załączonych do oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu
3. W przypadku wątpliwości co treści zapytania lub warunków realizacji zamówienia, Oferent może kierować do zamawiającego pytania, celem wyjaśnienia wątpliwości. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na pytanie w przeciągu max. 3 dni roboczych.
Do bezpośrednich kontaktów w sprawie zapytania ofertowego upoważniony jest:

Dyrektor Produkcji – Tadeusz Woszczek  
tel. kom.  + 48 606 794 097
e-mail; tadeusz.woszczek@intermag.pl
 
4. Podane w zapytaniu ofertowym minimalne wielkości parametrów technicznych i funkcjonalnych stanowią podstawę zakwalifikowania oferty do dalszej oceny.
 
VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
 1. Oferty należy złożyć do dnia 31.07.2015r.  Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera, dostarczona osobiście na adres: Przedsiębiorstwo INTERMAG Sp. z o.o., Al.1000-lecia 15G, 32-300 Olkusz lub  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@intermag.pl.
 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 3. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania ofert.
 4. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego lub wpływu na wskazany adres mailowy.
 5. Oferty, które wpłyną po upływie terminu oraz te, które nie będą posiadały wymaganych załączników albo nie będą spełniały minimalnych wielkości parametrów technicznych i funkcjonalnych, nie będą podlegały ocenie.
 6. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
 7. Oferenci będą poinformowani o wyniku do dnia 05.08.2015r.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania bądź unieważnienia postępowania ofertowego i ponownego skierowania zapytań ofertowych zawierających uzupełnione bądź zmodyfikowane zapisy. O takim fakcie, wszyscy, którzy terminowo złożyli kompletną i prawidłową pod względem formalnym ofertę, zostaną poinformowani oraz poproszeni o złożenie nowej oferty dla zmienionych warunków.
W sytuacji gdy postępowanie zostanie unieważnione przed zakończeniem terminu naboru ofert, o tym fakcie zostaną poinformowani wszyscy oferenci do których wysłano informację o postępowaniu.

VIII. WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA:
1. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego.
2. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną oferenci, którzy:
 1. nie wykonali z należytą starannością chociażby jednego z zamówień złożonych uprzednio przez INTERMAG lub innych zamawiających oraz w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie upadłościowe.
 2. są z INTERMAGiem powiązani osobowo lub kapitałowo.
3. Do oferty należy dołączyć:
 1. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków dotyczących zamówienia określone w punkcie VIII.2 niniejszego zapytania (w formie oświadczeń stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym – stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
 3. Kopię dokumentów rejestrowych Oferenta (odpis z KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej) albo w przypadku Oferentów, którzy posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania).
Oferty muszą zawierać jednoznaczne odniesienie do wszystkich kryteriów określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym w celu możliwości porównania i oceny otrzymanych przez zamawiającego ofert.
 
Z poważaniem
 
…………………………………………..……….
(pieczęć firmowa i podpis os. upoważnionej)