Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostarczenia drobnego sprzętu laboratoryjnego.

Plik do pobrania w formacie Pdf:
Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostarczenia drobnego sprzętu laboratoryjnego.

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
Oświadczenia do zapytania ofertowego potwierdzające spełnienia warunków z punktu V.
Oświadczenie wykonawców o braku powiązań osobowych i kapitałowych z zamawiającym.
Potwierdzenie wykonawców zgodności oferty technicznej z zakresem i wymaganiami zapytania ofertowego z dnia 02.11.2015.
 
POTWIERDZENIE wykonawców ZGODNOŚCI OFERTY TECHNICZNEJ Z ZAKRESEM I WYMAGANIAMI ZAPYTANIA OFERTOWEGO  Z DNIA 02.11.2015 - wersja poprawiona z dnia 06.11.2015
 


Olkusz, dn 06.11.2015
 
Informujemy, że treść  zapytania z dnia 02.11.2015 na drobny sprzęt laboratoryjny, uległa zmianie.
Zmiana nastąpiła w treści Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego, Potwierdzenie wykonawców zgodności oferty technicznej z zakresem i wymaganiami zapytania ofertowego  z dnia 02.11.2015
 
W pozycji 1 Mieszadło mechaniczne – 2 sztuki
Zdanie : ”Maksymalne obroty: nie mniej niż 2200 rpm”
zmienia się na:
„Maksymalne obroty: nie mniej niż 2000 rpm”
 
W związku  z powyższą zmianą, czas składania ofert wydłuża się do dnia 10.11.2015.
 
Pozostałe zapisy zapytania pozostają bez zmian.
 
Oferenci zostaną poinformowani o wyniku do dnia 12.11.2015r.
  
Olkusz, dn. 02.11.2015r.
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
W związku z realizacją projektu pt. „Nowa generacja bio-preparatów poprawiających właściwości gleby na bazie aktywnych mikroorganizmów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.4, oraz obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, Intermag Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostarczenia drobnego sprzętu laboratoryjnego.
 1. ZAMAWIAJĄCY: Intermag spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dalszej treści zapytania ofertowego zwane jako Intermag
 2. TRYB ZAMÓWIENIA:
 1. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
 2. Niniejsze zamówienie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności, przejrzystości i równego dostępu.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
 4. O wprowadzonych zmianach w zakresie treści zapytania ofertowego Zamawiający poinformuje Wykonawców oraz zawiesi informacje na stronie internetowej oraz w siedzibie Spółki.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.
 6. W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, Intermag może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert lub metodyki. O dokonanej zmianie Intermag poinformuje na swojej stronie internetowej  www.intermag.pl (drogą mailową lub faksem lub listem poleconym) wszystkich dostawców i wykonawców, do których skierowano wcześniej zaproszenie do składania ofert.
 7. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Intermag do zawarcia umowy.
 8. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień obowiązującym u Zamawiającego.
 9. Regulamin udzielania zamówień dostępny jest w siedzibie Zamawiającego.
 10. Oferentom przysługują środki ochrony prawnej.
 11. W ramach niniejszego zapytania Zamawiający nie dopuszcza możliwości przyjmowania ofert częściowych
 12. W ramach niniejszego zapytania Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień częściowych.
 
 1. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie  drobnego sprzętu laboratoryjnego.
Opis techniczny przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne
 1. Mieszadło mechaniczne – 2 sztuki
 • Z układem kontroli obrotów
 • Zakres obrotów :
  • Minimalna: nie mniej niż 110 rpm
  • Maksymalna: nie więcej niż 2000 rpm
 • moment obrotowy: nie mniej niż 18 Ncm
 • zdolny do pracy w cieczach o lepkości : nie mniej niż 100 mP ·s, nie więcej niż 1000 mPa·s
 • maksymalna  objętość mieszana:  nie mniej niż 50 dm3 wody
 • średnica trzpienia: nie mniej niż 1mm, nie więcej niż 10,5  mm
 • uchwyt umożliwiający zamocowanie w statywie
 • zasilanie: 230/50 V/Hz
 • gwarancja: minimum 24 miesiące


 
 1. Element mieszający do mieszadła – pręt mieszający czterołopatkowy - 2 sztuki
  • Chemoodporny z PTFE lub pokryte PTFE
 • Długość wału : nie mniej 400 mm
 • Średnica pręta: nie mniej 8 mm
 • Średnica mieszadła: nie mniej niż 40 mm
 • Do użytku przy średnich i dużych prędkościach mieszania: maksymalna prędkość mieszania: nie mniej niż 2000 rpm
 • Kompatybilne do mieszadła z pozycji 1
 
 
 1. Statyw H-kształtny wraz z łącznikiem -2 sztuki
 • Podstawa w kształcie litery H
 • Średnica pręta: nie mniej niż 21 mm
 • Wymiary: szerokość i długość  nie mniej niż 400mm x 420mm
 • Wysokość: nie mniej niż 800 mm
 • Łącznik chromowany lub aluminiowy kompatybilny ze statywem i mieszadłem mechanicznym z pozycji 1.
 
 1. Waga laboratoryjna precyzyjna-1 szt
 • Obciążenie maksymalne: nie więcej niż 2100 g
 • Kalibracja wewnętrzna
 • Wyświetlacz LCD w podświetleniem
 • Czas stabilizacji: poniżej 2 sekund
 • Wymiar szalki: nie mniej niż 195 x 195 mm
 • Dokładność odczytu: 10 mg
 • Obciążenie minimalne: nie mniej niż 500 mg
 • Zakres tary: nie mniej niż -2100 g
 • Z możliwością pracy dla kilku użytkowników w różnymi towarami
 • Z legalizacją
 • Zasilanie: 12-16 V
 • Gwarancja: minimum 24 miesięcy
 
 1. Mieszadło magnetyczne jednostanowiskowe z ceramiczną płytą grzejną -1 szt
 • Wyświetlacz LCD lub LED
 • Ustawne tryby pracy: grzanie, mieszanie lub grzanie z mieszaniem
 • Maksymalna objętość mieszanej:  cieczy  nie mniej niż 2500 ml
 • Zakres prędkości:
  • minimalna - nie mniej niż 60 rpm
  • maksymalna – nie mniej niż 1600 rpm
 • Wymiary  płyty grzewczej: nie mniej niż 180mm x 180 mm
 • Zakres temperatury ogrzewania: od +5oC powyżej temperatury otoczenia do minimum +500oC
 • Płyta grzewcza ceramiczna
 • Dokładność regulacji temperatury: co najmniej 1oC
 • Zasilanie: 230/50 V/Hz
 • Gwarancja producenta: minimum 24miesięcy

Dodatkowe elementy wyposażenia, kompatybilne z ww. mieszadłem:
 • Czujnik temperatury ze stali nierdzewnej,  długości co najmniej  200mm
 • Statyw ze stali nierdzewnej,  długości co najmniej  450 mm, kompatybilny do tego mieszadła i czujnika
 • Uchwyt do zewnętrznego  czujnika temperatury
 • Mieszadełko magnetyczne z PTFE
 
 1. Mieszadło magnetyczne jednostanowiskowe z ceramiczną płytą grzejną – 1szt
 • Wyświetlacz LCD lub LED
 • Ustawne tryby pracy: grzanie, mieszanie lub grzanie z mieszaniem
 • Elektroniczna kontrola prędkości dla stałej prędkości nawet podczas zmiany obciążenia
 • Zakres prędkości:
  • minimalna - nie mniej niż 100 rpm
  • maksymalna – nie mniej niż 1500 rpm
 • Średnica płyty: nie mniej niż 135 mm
 •  Maksymalna objętość mieszanej: cieczy  nie mniej niż 20L
 • Zakres temperatury ogrzewania: od temperatury pokojowej do minimum 340oC
 • Dokładność regulacji temperatury: co najmniej 1oC
 • Zasilanie: 230/50 V/Hz
 • Gwarancja producenta: minimum 24 miesięcy

Dodatkowe elementy wyposażenia, kompatybilne zww.mieszadłem:
 • Czujnik temperatury stalowy:  długość nie mniej niż 20 cm
 • Statyw czujnika temperatury kompatybilny do tego mieszadła i czujnika
 
 
7.    Waga laboratoryjna – 1 szt
 • Obciążenie maksymalne:  nie więcej niż 2 kg
 • Obciążenie minimalne: nie mniej niż 2 g
 • Działka elementarna e=1g
 • Dokładność odczytu : 0,01g
 • Zakres tary:  nie mniej niż - 2kg
 • Wyświetlacz LCD lub LED z podświetleniem
 • Zasilanie 230V / 11V AC oraz akumulatorowe
 • Gwarancja producenta: minimum 24 miesięcy
 
 1. Łaźnia wodna – 1szt
 • Wyświetlacz LCD lub LED
 • Wanna wykonana z blachy nierdzewnej
 • Grzałka wykonana z blachy nierdzewnej
 • Obudowa łaźni wykonana z blachy nierdzewnej
 • Czujnik temperatury ze stali nierdzewnej
 • Maksymalna pojemność wanny: nie mniej niż 28 L
 • Wymiary komory wanny: nie mniej 580mm X 300mm X 200mm
 • Zakres pracy: od +5OC powyżej temperatury otoczenia do +100OC
 • Rozdzielczość 0.1OC
 • Zawór spustu wody
 • Zabezpieczenie przed przegrzaniem
 • sygnalizacja zbyt niskiego poziomu wody
 • Sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury
 • Pokrywa z otworami na krążki redukcyjne, kompatybilna do ww. łaźni
 • Gwarancja:  minimum 24 miesiące
 
 1. Wagosuszarka - 1szt
 • wyświetlacz LCD lub LED
 • Ustawne profile suszenia: standardowy, łagodny, schodkowy, szybki
 • Zakończenie procesu suszenia tryb: automatyczny, czasowy, ręczny
 • Dokładność odczytu d: 0,1mg
 • Obciążenie maksymalne: nie więcej niż 50 mg
 • Zakres tary: nie mniej niż -50 mg
 • Zakres maksymalnej temperatury suszenia: nie mniej niż  do 250OC
 • Element grzewczy-promiennik halogenowy
 • Wymiary szalki: nie mniej niż 90 mm
 • Zasilanie 230V 50Hz
 • Gwarancja:  minimum 24 miesiące
 
 
 1. Zamrażarka laboratoryjna – 1szt
 • Pojemność komory: nie mniej niż 85 l
 • Obieg powietrza: naturalny
 • Materiał komory: stal nierdzewna
 • Materiał obudowy: blacha malowana proszkowo
 • Drzwi pełne
 • Zakres temperatury pracy: nie mniej niż  -25o C do 0oC
 • Regulacja temperatury: co 0.1 oC
 • Wyświetlacz LCD lub LED
 • 2 półki
 • Zasilanie 230V 50Hz
 •  Gwarancja:  minimum 24 miesiące
 
 1. Suszarka laboratoryjna - 1 szt
 • Pojemność komory: nie mniej niż 56 L
 • Obieg powietrza: naturalny
 • Materiał obudowy: blacha malowana
 • Wnętrze komory: stal nierdzewna
 • Drzwi: pełne
 • Zakres temperatury pracy:  od  temperatury otoczenia +5oC do +300o C
 • Regulacja temperatury: co 0.1 oC
 • Wyświetlacz graficzny LCD lub LED
 • 2 półki
 • Gwarancja: minimum  24 miesiące.
   
 
 1. Wytrząsarka typu worteks - 1szt
 • Tryb pracy:  chwilowy/ ciągły
 • Rozpoczęcie pracy: sensor  IR
 • Ruch: orbitalny
 • Częstotliwość pracy: 0-3000 obr./min.
 • Ustawienia prędkości: co najmniej analogowe
 • Kontrola prędkości: elektroniczna
 • Amplituda wytrząsania: co najmniej 4,5 mm
 • Klasa ochrony: IP 42
 • Zasilanie: 230/50 V/Hz
 • Gwarancja: minimum 24 miesięcy
 
Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe.
Wraz z urządzeniami należy dostarczyć instrukcję obsługi urządzenia.
 
Przygotowując ofertę należy uwzględnić:
 1. całkowity koszt netto oraz brutto
 2. W cenie oferty powinny być uwzględnione wszelkie koszty dostawy do użytkownika m.in. opakowanie, ubezpieczenie, transport (wraz z dostarczeniem - wniesieniem do miejsca wskazanego).
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający dopuszcza powierzenie części lub całości zamówienia podwykonawcom.
 
 1. KRYTERIA OCENY:
Cena – waga 100 %
Prosimy o podanie cen w wartościach netto (nie zawierających podatku VAT) oraz w wartościach brutto.
Punktacja obliczona zostanie jako proporcja ceny najniższej ze złożonych ofert do ceny z oferty ocenianej w postępowaniu pomnożona przez wagę danego kryterium.
 
 1. WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA:
 1. Zapytanie ofertowe dotyczy potencjalnych kontrahentów prowadzących działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia.
 2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie.
 3. O udzielenie zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 4. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści danego zapytania ofertowego.
 5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 11.12.2015.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną oferenci, którzy:
  1. Nie wykonali z należytą starannością chociażby jednego z zamówień złożonych uprzednio przez Intermag lub innych zamawiających oraz w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie upadłościowe.
  2. Są z Intermag powiązani osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Intermag a Wykonawcą polegające na:
 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 1. Termin i sposób składania ofert:
 1. Oferty należy złożyć do dnia 09.11.2015r. do godz. 15:00.
 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 3. Oferta powinna być parafowana i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.
 4. Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedno zamówienie.
Oferty należy składać mailem oferty@intermag.pl lub pocztą tradycyjną / kurierem / osobiście (adres siedziby firmy: Przedsiębiorstwo INTERMAG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, al. 1000-lecia 15G, 32-300 Olkusz, Tel.  + 48 32 64 55 900, Fax.  + 48 32 64 27 044).
 1. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego lub wpływu na wskazaną w punkcie VI adres mailowy.
 2. Oferty, które wpłyną po upływie terminu oraz te, które nie będą posiadały wymaganych załączników nie będą podlegały ocenie.
 3. Oferenci zostaną poinformowani o wyniku do dnia 10.11.2015r.
 4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca
 5. Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na w/w adres e-mail  do dnia 06.11.2015r.  Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Katarzyna Szychowska.
 6. Oferta powinna zawierać termin jej obowiązywania (minimum 30 dni od dnia jej złożenia).
 7. Oferta powinna zawierać cenę za kompleksowe wykonanie usługi.
 8. Intermag dopuszcza możliwość złożenia jednej oferty przez kilka podmiotów, którzy na potrzeby wykonania zamówienia zawarli porozumienie / konsorcjum.
 9. Do oferty należy dołączyć:
  1. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków dotyczących zamówienia określone w punkcie nr V niniejszego zapytania (w formie oświadczeń stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zapytania).
  2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym – stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
  3. Potwierdzenie zgodności oferty technicznej z zakresem i wymaganiami niniejszej specyfikacji (stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania)
  4. Karta katalogowa każdego urządzenia.
  5. Kopię dokumentów rejestrowych Oferenta (odpis z KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej).
 
 
Z poważaniem,
Zespół Intermag
 
……………………………………………..……
(pieczęć firmowa i podpis os. upoważnionej)