Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy półautomatycznej owijarki do palet- 2 szt.

Plik Pdf do pobrania:
Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy półautomatycznej owijarki do palet- 2 szt.


ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
 1. Oświadczenia do zapytania ofertowego potwierdzające spełnienia warunków z punktu VIII ww zapytania.
 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.

 
 
 
 
Olkusz, dn.  04.08.2015r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE

 
Przedsiębiorstwo INTERMAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy:        
 1. Półautomatyczna owijarka do palet – 2 szt.
 1. ZAMAWIAJĄCY:
Przedsiębiorstwo INTERMAG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Al. 1000-lecia 15G
32-300 Olkusz
w dalszej treści zapytania ofertowego zwane jako INTERMAG

II. TRYB ZAMÓWIENIA:
 1. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
 2. Niniejsze zamówienie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności, przejrzystości i równego dostępu.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
 4. O wprowadzonych zmianach w zakresie treści zapytania ofertowego Zamawiający poinformuje Wykonawców oraz zawiesi informacje na stronie internetowej oraz w siedzibie Spółki.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.
 6. W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, INTERMAG może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert.
O dokonanej zmianie INTERMAG poinformuje na swojej stronie internetowej  www.intermag.pl (drogą mailową lub faksem lub listem poleconym) wszystkich dostawców i wykonawców, do których skierowano wcześniej zaproszenie do składania ofert.
 1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje INTERMAG do zawarcia umowy.
 2. Oferentom przysługują środki ochrony prawnej zgodnej z KC.
 3. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie www Zamawiającego (www.intermag.pl) oraz zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
Przedsiębiorstwo INTERMAG sp. z o.o. informuję, że niniejsze zapytanie ofertowe związane jest ze złożeniem wniosku pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii obróbki nawozów płynnych.”
do konkursu o dofinansowanie w ramach MAŁOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013, Oś Priorytetowa II: Gospodarka regionalnej szansy, Działanie 2.1 „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Schemat A: „Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP”, ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA (konkurs nr: MCP/2.1.A/13/2015/SR
 
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych:     
2 szt. - Półautomatyczne owijarki do palet
 
 
 
PARAMETRY  TECHNICZNE
 • wydajność: do 30 palet /h
 • max wymiar ładunku (dł. x szer. x wys.): 1200 x 800 x 2100 mm
 • nośność talerza obrotowego: 1500 kg
 • średnica talerza obrotowego: 1500 mm
 • wysokość talerza obrotowego: do.80 mm
 • szerokość rolki folii: ok.500 mm
 • programator - możliwość zapisania do 5 programów wraz ze sterownikiem PLC
 • elektroniczny wyświetlacz
 • możliwość owijania z przekładką górną (zabezpieczenie palety od góry przed kurzem lub wilgocią)
 • możliwość owijania z wzmocnieniem na dowolnej wysokości
 • soft-start - płynne ruszanie i zatrzymywanie talerza
 • pozycjonowanie palety na talerzu obrotowym (po skończonym owijaniu paleta ustawiana jest automatycznie w pozycji najazdowej)
 • fotokomórka wysokości ładunku
 • płynna regulacja obrotów talerza 1-10 obr./min
 • płynna regulacja prędkości wózka folii góra / dół
 • ustawienie ilości owinięć dolnych (1-9) i górnych (1-9) oraz ilości cykli owijania góra-dół (1-9)
 • naciąg folii do 200%, regulowany automatycznie
 
PARAMETRY USTAWIANE ZA POMOCĄ POTENCJOMETRÓW (umożliwiając zmianę na każdym etapie podczas owijania):
 • prędkość obrotowa talerza
 • prędkość jazdy wózka folii
 • rozciąg folii między owijarką a ładunkiem
 
Gwarancja - 24 mce
 
 
IV. KOMPLETNOŚĆ: 
Półautomatyczna owijarka do palet z systemem sterowania i  podestem najazdowym stanowi komplet i jeden środek trwały.
 
KRYTERIA WYBORU OFERTY
 
  Cena – 100 pkt, liczona proporcjonalnie do ceny najniższej wg wzoru: 
ilość pkt =  cena najniższa / cena porównywana x 100
 
 V. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia –  do 15 września  2015
Miejsce dostawy:
Przedsiębiorstwo INTERMAG sp. z o.o.   – Olkusz   Al.1000-lecia 15G

 VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
1. Opis oferty musi zawierać:
datę sporządzenia i czytelny podpis osoby upoważnionej do składania oferty, pełną nazwę oferenta,
adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, cenę w kwocie netto oraz brutto,
przewidywany czas realizacji od momentu podpisania umowy na realizację, termin ważności oferty (min 30 dni),
załączniki wskazane w pkt. VIII.3
2. Wykonawca/Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty oraz dokumentów załączonych do oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu.
3. W przypadku wątpliwości co treści zapytania lub warunków realizacji zamówienia, Oferent może kierować do zamawiającego pytania, celem wyjaśnienia wątpliwości. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na pytanie w przeciągu max. 3 dni roboczych.
Do bezpośrednich kontaktów w sprawie zapytania ofertowego upoważniony jest:

Dyrektor Produkcji – Tadeusz Woszczek  
tel. kom.  + 48 606 794 097
e-mail; tadeusz.woszczek@intermag.pl

4. Podane w zapytaniu ofertowym minimalne wielkości parametrów technicznych i funkcjonalnych stanowią podstawę zakwalifikowania oferty do dalszej oceny.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
 1. Oferty należy złożyć do dnia  11.08.2015r.
 2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera, dostarczona osobiście na adres: Przedsiębiorstwo INTERMAG Sp. z o.o., Al.1000-lecia 15G, 32-300 Olkusz lub  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@intermag.pl.
 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 4. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania ofert.
 5. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego lub wpływu na wskazany adres mailowy.
 6. Oferty, które wpłyną po upływie terminu oraz te, które nie będą posiadały wymaganych załączników nie będą podlegały ocenie.
 7. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
 8. Oferenci będą poinformowani o wyniku do dnia 13.08.2015r.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania bądź unieważnienia postępowania ofertowego i ponownego skierowania zapytań ofertowych zawierających uzupełnione bądź zmodyfikowane kryteria. O takim fakcie, wszyscy,  którzy terminowo złożyli kompletną i prawidłową pod względem formalnym ofertę, zostaną poinformowani oraz poproszeni o złożenie nowej oferty dla zmienionych warunków.
 
 
VIII. WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA:
 
1. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego.
2. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną oferenci, którzy:
 1. nie wykonali z należytą starannością chociażby jednego z zamówień złożonych uprzednio przez INTERMAG lub innych zamawiających oraz w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie upadłościowe.
 2. są z INTERMAGiem powiązani osobowo lub kapitałowo.
3. Do oferty należy dołączyć:
 1. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków dotyczących zamówienia określone w punkcie VIII.2 niniejszego zapytania (w formie oświadczeń stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym – stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
 3. Kopię dokumentów rejestrowych Oferenta (odpis z KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej) albo w przypadku Oferentów, którzy posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania).
 
 
 
Z poważaniem
 
 
…………………………………………..……….
(pieczęć firmowa i podpis os. upoważnionej)