Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy: Układ kontrolno - pomiarowy (AKPiA) z szafą sterowniczą-1kpl

Plik do pobrania w formacie Pdf:
Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy: Układ kontrolno - pomiarowy (AKPiA) z szafą sterowniczą-1kpl


ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
 1. Oświadczenia do zapytania ofertowego potwierdzające spełnienia warunków z punktu VIII ww zapytania.
 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.

Olkusz, dn.  22.09.2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
 
Przedsiębiorstwo INTERMAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy:
Układ kontrolno - pomiarowy (AKPiA) z szafą sterowniczą-1kpl       

 
I. ZAMAWIAJĄCY:
Przedsiębiorstwo INTERMAG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Al. 1000-lecia 15G
32-300 Olkusz
w dalszej treści zapytania ofertowego zwane jako INTERMAG

II. TRYB ZAMÓWIENIA:
 1. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
 2. Niniejsze zamówienie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności, przejrzystości i równego dostępu.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
 4. O wprowadzonych zmianach w zakresie treści zapytania ofertowego Zamawiający poinformuje Wykonawców oraz zawiesi informacje na stronie internetowej oraz w siedzibie Spółki.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.
 6. W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, INTERMAG może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert.
O dokonanej zmianie INTERMAG poinformuje na swojej stronie internetowej  www.intermag.pl (drogą mailową lub faksem lub listem poleconym) wszystkich dostawców i wykonawców, do których skierowano wcześniej zaproszenie do składania ofert.
 1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje INTERMAG do zawarcia umowy.
 2. Oferentom przysługują środki ochrony prawnej zgodnej z KC.
 3. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie www Zamawiającego (www.intermag.pl) oraz zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
Przedsiębiorstwo INTERMAG sp. z o.o. informuję, że niniejsze zapytanie ofertowe związane jest ze złożeniem wniosku pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii obróbki nawozów płynnych.”
do konkursu o dofinansowanie w ramach MAŁOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013, Oś Priorytetowa II: Gospodarka regionalnej szansy, Działanie 2.1 „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Schemat A: „Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP”, ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA (konkurs nr: MCP/2.1.A/13/2015/SR

III. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie  i dostawa:  
Układu kontrolno - pomiarowego (AKPiA) z szafą sterowniczą-1kpl
W skład kompletnej aparatury zasilająco-sterowniczej i kontrolno-pomiarowej z okablowaniem (zasilającym oraz sterowniczym)  wchodzą następujące elementy:
1. Szafa zasilająco-sterująca  dla zespołu urządzeń umożliwiających wdrożenie innowacyjnej technologii obróbki nawozów płynnych, w tym dla:
-  9 szt. pomp ( 8 szt pomp zbiornikowych i 1 szt pompa zabezpieczająca awaryjne rozszczelnienie zbiorników),
- 8 szt zbiorników magazynowych pośrednich w zakresie instalacji sterowniczej i sygnalizacyjnej (m.inn. zawory z sygnalizacją położenia)
- Zasilania linii dozującej wraz ze wszystkimi podzespołami w tym m.in. przenośnikiem taśmowym płytkowym, zakręcarką, etykieciarkami oraz zgrzewarką indukcyjną 
- Zasilania 2 szt manipulatorów pneumatycznych i 2 szt owijarek palet
2. Aparatura elektryczna i sterująca umożliwiająca realizację założonych funkcji z zakresu sterowania i kontroli w tym;
- niezbędne styczniki, przekaźniki, wyłączniki i lampki sygnalizacyjne a także niezbędne czujniki i  okablowanie wraz z rynienkami i mocowaniem.
3. Szacowana ilość kabli:
- sygnałowe - 500 m;
- zasilanie – 300 m
 
Opis funkcjonalny  zakresu sterowania i kontroli dla poszczególnych urządzeń.
Zasadniczym zadaniem kompletnej aparatury zasilająco-sterowniczej i kontrolno-pomiarowej jest synchronizacja pracy pomp przyzbiornikowych z linią dozującą, zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem niezamierzonego w procesie dozowania urządzenia a także sygnalizacja stanu poszczególnych urządzeń w szczególności pomp przyzbiornikowych oraz instalacji sygnalizacji awaryjnego rozszczelnienia zbiornika.
Wizualizacja pracy pomp i wyłączniki zał/wył zamontowane będą w szafie zasilająco – sterującej.
 
Nazwa czynności Dane wejściowe Parametry regulowane Opis
Załączenie zasilania Odczyt obsługi stanu położenia zaworów Brak – świetlny sygnał gotowości urządzenia do pracy Na podstawie informacji z tablicy szafy sterowniczej pracownik obsługi rozpoczyna czynności związane z uruchomieniem procesu dozowania.
Uruchomienie pompy zasilającej   1 -8 Informacja o rodzaju produktu i numerze zbiornika 1-8 Poziom napełnienia zbiornika buforowego linii dozującej  Czujniki poziomu zainstalowane w zbiorniku przekazują sygnał do układu sterowania pompą (realizacja może odbywać się za pomocą cyklicznych operacji załączania i wyłączania pompy wydajności pompy zapewniającej stały poziom w zbiorniku buforowym
Zabezpieczenie przed przypadkowym równoczesnym uruchomieniem innej pompy Uruchomienie pompy przez operator automatycznie blokuje możliwość uruchomienia innej pompy ( z wyłączeniem operacji serwisowych) Sygnał napięciowy ze stycznika Właściwa konfiguracja aparatury w szafie ( niedostępna dla obsługi).
Wyłączenie pompy 1-8 1.Sygnał o zakończeniu procesu konfekcji
2.Awaria instalacji
Sygnał napięciowy stycznika pompy W przypadku zakończenia procesu realizacji zlecenia lub awarii następuje automatyczne wyłączenie pompy
 
Wyciek z magazynu. Czujnik alarmowy Alarm W  przypadku wykrycia przez czujnik przecieku produktu zostaje załączony alarm.
Dodatkowo w przypadku braku obsługi zostaje uruchomiona pompa awaryjna nr 9 w celu przepompowania produktu wyciekającego z tytułu rozszczelnienia do zbiornika rezerwowego
Wizualizacja     Na ścianie  szafy wyświetlanie informacji o: położeniach zaworów, pracy pomp i zasilaniu pozostałych urządzeń instalacji.
 
IV.  KOMPLETNOŚĆ:  
1. Układ kontrolno - pomiarowy (AKPiA) z szafą sterowniczą realizujący założenia opisu funkcjonalnego stanowi kompletny  środek trwały.
KRYTERIA WYBORU OFERTY
Cena – 100 pkt, liczona proporcjonalnie do ceny najniższej wg wzoru: 
ilość pkt =  cena najniższa / cena porównywana x 100

V. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia –  październik 2015
Miejsce dostawy:
Przedsiębiorstwo INTERMAG sp. z o.o.   – Olkusz   Al.1000-lecia 15G

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
1. Opis oferty musi zawierać:
datę sporządzenia i czytelny podpis osoby upoważnionej do składania oferty, pełną nazwę oferenta,
adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, cenę w kwocie netto oraz brutto,
przewidywany czas realizacji od momentu podpisania umowy na realizację, termin ważności oferty (min 15 dni),
załączniki wskazane w pkt. VIII.3
2. Wykonawca/Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty oraz dokumentów załączonych do oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu.
3. W przypadku wątpliwości co treści zapytania lub warunków realizacji zamówienia, Oferent może kierować do zamawiającego pytania, celem wyjaśnienia wątpliwości. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na pytanie w przeciągu max. 3 dni roboczych.
Do bezpośrednich kontaktów w sprawie zapytania ofertowego upoważniony jest:
Dyrektor Produkcji – Tadeusz Woszczek  
tel. kom.  + 48 606 794 097
e-mail; tadeusz.woszczek@intermag.pl
4. Podane w zapytaniu ofertowym minimalne wielkości parametrów technicznych i funkcjonalnych stanowią podstawę zakwalifikowania oferty do dalszej oceny.

  VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
 1. Oferty należy złożyć do dnia  29.09.2015r.
 2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera, dostarczona osobiście na adres: Przedsiębiorstwo INTERMAG Sp. z o.o., Al.1000-lecia 15G, 32-300 Olkusz lub  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@intermag.pl.
 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 4. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania ofert.
 5. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego lub wpływu na wskazany adres mailowy.
 6. Oferty, które wpłyną po upływie terminu oraz te, które nie będą posiadały wymaganych załączników nie będą podlegały ocenie.
 7. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
 8. Oferenci będą poinformowani o wyniku do dnia 05.10.2015r.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania bądź unieważnienia postępowania ofertowego i ponownego skierowania zapytań ofertowych zawierających uzupełnione bądź zmodyfikowane kryteria. O takim fakcie, wszyscy,  którzy terminowo złożyli kompletną i prawidłową pod względem formalnym ofertę, zostaną poinformowani oraz poproszeni o złożenie nowej oferty dla zmienionych warunków.
 
 
VIII. WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA:
1. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego.
2. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną oferenci, którzy:
 1. nie wykonali z należytą starannością chociażby jednego z zamówień złożonych uprzednio przez INTERMAG lub innych zamawiających oraz w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie upadłościowe.
 2. są z INTERMAGiem powiązani osobowo lub kapitałowo.
3. Do oferty należy dołączyć:
 1. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków dotyczących zamówienia określone w punkcie VIII.2 niniejszego zapytania (w formie oświadczeń stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym – stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
 3. Kopię dokumentów rejestrowych Oferenta (odpis z KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej) albo w przypadku Oferentów, którzy posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania).
 
 
 
Z poważaniem
 
 
…………………………………………..……….
(pieczęć firmowa i podpis os. upoważnionej)