Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu: Używanego ciągnika siodłowego i naczepy do transportu surowców–1kpl

Plik do pobrania w formacie Pdf:
Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu: Używanego ciągnika siodłowego i naczepy do transportu surowców–1kpl


ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
 1. Oświadczenia do zapytania ofertowego potwierdzające spełnienia warunków z punktu VIII ww zapytania.
 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
 3. Oświadczenie/ dokumenty , że ciągnik siodłowy i naczepa nie były współfinansowane ze środków UE
 
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
4. Oś priorytetowa: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Działanie 4.4: Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
„Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nawozów i stymulatorów w formie mikro-granulatu.”
UDA-POIG.04.04.00-12-003/13-00
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 
Olkusz, dn. 19.03. 2015r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE

 
W związku z realizacją projektu „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nawozów i stymulatorów w formie mikro-granulatu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,  Osi Priorytetowej 4: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działania 4.4: Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, oraz obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, Przedsiębiorstwo INTERMAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu: Używanego ciągnika siodłowego i naczepy do transportu surowców–1kpl
 
 1. ZAMAWIAJĄCY:
Przedsiębiorstwo INTERMAG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Al. 1000-lecia 15G
32-300 Olkusz
w dalszej treści zapytania ofertowego zwane jako INTERMAG
 1. TRYB ZAMÓWIENIA:
 1. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
 2. Niniejsze zamówienie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności, przejrzystości i równego dostępu.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
 4. O wprowadzonych zmianach w zakresie treści zapytania ofertowego Zamawiający poinformuje Wykonawców oraz zawiesi informacje na stronie internetowej oraz w siedzibie Spółki.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.
 6. W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, INTERMAG może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert.
O dokonanej zmianie INTERMAG poinformuje na swojej stronie internetowej  www.intermag.pl (drogą mailową lub faksem lub listem poleconym) wszystkich dostawców i wykonawców, do których skierowano wcześniej zaproszenie do składania ofert.
 1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje INTERMAG do zawarcia umowy.
 2. W ramach niniejszego zapytania Zamawiający dopuszcza możliwość przyjmowania ofert częściowych obejmujących wyłącznie zakup kompletnych niezależnych środków trwałych opisanych w dalszej części zapytania ofertowego.
 3. Oferentom przysługują środki ochrony prawnej zgodnej z KC.
 4. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie www Zamawiającego (www.intermag.pl) oraz zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
 
 
 
 1. Przedmiot zamówienia:
1. WYMAGANIA OGÓLNE:
 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup Używanego ciągnika siodłowego – 1 szt.
i używanej  naczepy do transportu surowców – 1 szt.
 1. Wymagane kryteria i parametry techniczne dla używanego ciągnika siodłowego;
-  Przebieg - maksymalny 550 tys. km
-  Rok produkcji – nie starszy niż 2009r.
-  Norma spalania  - min. EURO 5
- Moc silnika - minimalna 430 KM
- Skrzynia biegów - manualna
- Tylne zawieszenie - preferowane na 4 poduszkach
- Preferowane wyposażenie ABS,EBS,ASR
 
Ponadto:  ciągnik siodłowy musi być całkowicie sprawny technicznie, dopuszczony do ruchu po drogach publicznych na podstawie stosownych adnotacji urzędowych w dowodzie rejestracyjnym.
 
1.3  Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania przeglądu diagnostycznego w Okręgowej Stacji Diagnostycznej celem weryfikacji deklarowanych przez Oferenta parametrów z rzeczywistością a w przypadku stwierdzenia istotnych różnic lub wad natury technicznej mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo jazdy lub warunki eksploatacyjne, zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty ze względów formalnych.
 
1.4  Kryteria oceny oferty używanego ciągnika siodłowego: max. ilość punktów - 100 pkt
L.p. Kryterium oceny Punktacja ( przebieg w tys. km)             Il. punktów
1 Przebieg  - max – 550tys.km,
za przebieg mniejszy o każde 10 tys.km – 1 punkt, nie więcej niż 25 pkt.
540 550 1 pkt
530 539 2 pkt
520 529 3 pkt
510 519 4 pkt
500 509 5 pkt
490 499 6 pkt
480 489 7 pkt
470 479 8 pkt
460 469 9 pkt
450 459 10 pkt
440 449 11 pkt
430 439 12 pkt
420 429 13 pkt
410 419 14 pkt
400 409 15 pkt
390 399 16 pkt
380 389 17 pkt
370 379 18 pkt
360 369 19 pkt
350 359 20 pkt
340 349 21 pkt
330 339 22 pkt
320 329 23 pkt
310 319 24 pkt
300 309 25 pkt
   
Mniej niż 300tys.km                                 25   pkt    
     
2 Rok produkcji – nie starszy niż 2009r
za każdy następny rok – 5 pkt, nie więcej niż 15pkt.
2009   0 pkt
2010   5 pkt
2011   10 pkt
2012   15 Pkt
Od 2013 r   15     Pkt
3 Zawieszenie tylnie
2 poduszki 0 pkt
4 poduszki 4 pkt
4 ABS
nie   0 pkt
tak   2 pkt
5 EBS
nie   0 pkt
tak   2 pkt
6 ASR
nie   0 pkt
tak   2 pkt
7 Cena – najniższa cena max. 50 pkt Stosunek najniższej ceny do porównywanej * 50 pkt
 
1.5  Wymagane kryteria i parametry techniczne dla używanej naczepy;
-  Wyłącznie 3-osiowa naczepa typu „firanka”
-  Rok produkcji – nie starszy niż 2005r.
Ponadto: 
- naczepa musi być całkowicie sprawna technicznie, dopuszczona do ruchu po drogach publicznych na podstawie stosownych adnotacji urzędowych w dowodzie rejestracyjnym;
- stan nadwozia i ramy – oznaki ingerencji poprzez spawanie, w ramę i słupki, wykluczają ze względów formalnych naczepę z postępowania ofertowego;
- dobry stan techniczny plandeki- widoczne naprawy, potargania lub nieszczelności wykluczają ze względów formalnych naczepę z postępowania ofertowego
- układ hamulcowy – zużycie tarcz hamulcowych powyżej 30% wyklucza ze względów formalnych naczepę z postępowania ofertowego
 
1.6  Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania przeglądu diagnostycznego w Okręgowej Stacji Diagnostycznej celem weryfikacji deklarowanych przez Oferenta parametrów z rzeczywistością a w przypadku stwierdzenia istotnych różnic lub wad natury technicznej mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo jazdy lub warunki eksploatacyjne, zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty ze względów formalnych.
 
1.7     Kryteria oceny oferty używanej naczepy:  max. ilość punktów  - 100 pkt
 
L.p. Kryterium oceny Punktacja
1 Rok produkcji – nie starszy niż 2005r
za każdy następny rok – 5 pkt, nie więcej niż 30pkt.
2005   0 pkt
2006   5 pkt
2007   10 pkt
2008   15 pkt
2009   20 pkt
2010   25 pkt
Od 2011   30 pkt
2 Cena – najniższa cena max. 70 pkt Stosunek najniższej ceny do porównywanej * 70 pkt
 
 
 
IV.   KOMPLETNOŚĆ
1.  Zamawiający dopuszcza możliwość składania niezależnych ofert na ciągnik siodłowy i na naczepę.
2. Oferty mogą obejmować kompletny zestaw pod warunkiem określenia cen poszczególnych jego elementów ( ciągnika i naczepy).
 
V. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia –  marzec/kwiecień 2015r
Miejsce dostarczenia elementów zestawu:  Odbiór osobisty lub Przedsiębiorstwo INTERMAG sp. z o.o.   – Olkusz Al.1000lecia 15G
 
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
1. Opis oferty musi zawierać:
 • datę sporządzenia i czytelny podpis osoby upoważnionej do składania oferty;
 • pełną nazwę oferenta;
 • adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;
 • cenę w kwocie netto oraz brutto
 • przewidywany czas realizacji od momentu otrzymania zamówienia lub podpisania umowy na realizację,
 • termin ważności oferty (min 15 dni)
 • załączniki wskazane w pkt. VIII.3
 
2. Wykonawca/Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty oraz dokumentów załączonych do oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu
 
3. W przypadku wątpliwości co treści zapytania lub warunków realizacji zamówienia, Oferent może kierować do zamawiającego pytania, celem wyjaśnienia wątpliwości. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na pytanie w przeciągu max. 3 dni roboczych. Do bezpośrednich kontaktów w sprawie zapytania ofertowego upoważniony jest:
Kierownik Logistyki
tel. kom.  606 231 194
e-mail; marcin.szczurek@intermag.pl
4. Podane w zapytaniu ofertowym minimalne wielkości parametrów technicznych i funkcjonalnych stanowią podstawę zakwalifikowania oferty do dalszej oceny.
 
VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferty należy złożyć do dnia 26.03.2015r. do godz.15.00
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione składania ofert.
4. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego lub wpływu na wskazany adres mailowy.
5. Oferty, które wpłyną po upływie terminu oraz te, które nie będą posiadały wymaganych załączników nie będą podlegały ocenie.
6. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
7. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera, dostarczona osobiście na adres: Przedsiębiorstwo INTERMAG Sp. z o.o., Al.1000-lecia 15G, 32-300 Olkusz lub  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@intermag.pl.
8. Oferenci będą poinformowani o wyniku do dnia 30.03.2015r.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania bądź unieważnienia postępowania ofertowego i ponownego skierowania zapytań ofertowych zawierających uzupełnione bądź zmodyfikowane kryteria.
O takim fakcie, wszyscy,  którzy terminowo złożyli kompletną i prawidłową pod względem formalnym ofertę, zostaną poinformowani oraz poproszeni o złożenie nowej oferty dla zmienionych warunków.
 
VIII. WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA:
1. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego.
2. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną oferenci, którzy:
 1. nie wykonali z należytą starannością chociażby jednego z zamówień złożonych uprzednio przez INTERMAG lub innych zamawiających oraz w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie upadłościowe.
 2. są z Przedsiębiorstwen INTERMAG Sp. z o. o. powiązani osobowo lub kapitałowo.
3. Do oferty należy dołączyć:
 1. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków dotyczących zamówienia określone w punkcie VIII.2 niniejszego zapytania (w formie oświadczeń stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym – stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
 3. Oświadczenie/ dokumenty , że ciągnik siodłowy i naczepa nie były współfinansowane ze środków UE
 4. Kopię dokumentów rejestrowych Oferenta (odpis z KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej) albo w przypadku Oferentów, którzy posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania).
       4.  Oferty muszą zawierać jednoznaczne odniesienie do wszystkich kryteriów określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym w celu możliwości porównania i oceny otrzymanych przez zamawiającego ofert.
 
 
 
Z poważaniem,
 
 
…………………………………………..……….
(pieczęć firmowa i podpis os. upoważnionej)