Zapytanie ofertowe - dotyczy wykonania prac badawczych

Pliki do podrania w formacie Pdf: Zamówienie Badania Rynkowe Nawozy +Biostymulatory FINAL
                                                      Formularz do zapytania ofertowego FINAL


 
Olkusz, 24.09.2014 r.
 
 
Zapytanie ofertowe
( dotyczy wykonania prac badawczych )
 
 
I. ZAMAWIAJĄCY
 
Przedsiębiorstwo INTERMAG sp. z o.o.
 Al. 1000-lecia 15G
 32-300 OLKUSZ
 
Tel.  + 48 32 64 55 900
Fax.  + 48 32 64 27 044
intermag@intermag.pl
www.intermag.pl
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zebraniu, analizie, opracowaniu i prezentacji wyników badań rynkowych dotyczących sektora nawozów dolistnych i biostymulatorów w sezonie 2013/2014   w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Nowa technologia otrzymywania preparatów wspomagających produkcję roślinną z hydrolizatów białkowych (nr POIG.01.03.01-02-016/12)”, Program Operacyjny: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3.: Wsparcie projektów B + R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Analiza rynkowa zawierająca :
- wielkość i wartość sprzedaży poszczególnych grup nawozów dolistnych i biostymulatorów w sezonie 2013/2014
- ranking firm produkujących/dystrybuujących nawozy dolistne i biostymulatory ( pozycja rynkowa)
- sprzedaż poszczególnych grup nawozów dolistnych i biostymulatorów, w tym hydrolizatów białkowych wg. rejonów   sprzedaży w Polsce
- sprzedaż poszczególnych grup nawozów dolistnych i biostymulatorów w tym hydrolizatów białkowych wg. nazw handlowych i producentów
- tendencje w stosowaniu nawozów jedno i wieloskładnikowych
- strukturę kanałów dystrybucyjnych w poszczególnych rejonach Polski
- realnych programów nawożenia dolistnego i biostymulacji stosowanych w praktyce rolniczej
 
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
5. Badania przeprowadzone będą zgodnie ze standardami pozwalającymi na wykorzystanie wyników do realnego szacowania rynku nawozów dolistnych i biostymulatorów w Polsce
 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 14.11.2014
 
IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę z podpisem osoby upoważnionej do składania  ofert.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia, datę ważności oferty
- zawierać pełną nazwę, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.
- zawierać szacunkowy kosztorys na wykonywane czynności
 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: justyna.karbowska@intermag.pl , do 5 dni roboczych od daty otrzymania zapytania ofertowego.
2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 08.10.2014  ciągu 15 dni roboczych od otrzymania oferty od oferenta, a o wynikach oferenci zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oferenci zostaną poinformowani o wynikach rozstrzygnięcia zapytania ofertowego do dnia 14.10.2014
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Lp. Nazwa Sposób oceny Maksymalna ilość punktów
1. Ciągłość realizacji programu w Polsce (co najmniej 3 letnia) Obecność w latach na rynku polskim 10
2. Termin dostarczenia badań Termin, do którego kompletne badania będą dostarczone do zamawiającego 10
3. Cena Koszty całkowite programu 10
5. Liczba wywiadów F2F/CATI Ilość wywiadów 10
6. Referencje rynkowe Opinia rynkowa użytkowników 10
7. Dostępność 3 poziomowej segmentacja nawozów uwzględniająca skład makro i mikro elementowy produktów Opinia zespołu IT Intermag 10
8. Możliwość definiowania i samodzielnego tworzenia własnych segmentów  analizy, tworzenie nowych zmiennych według własnych kryteriów Opinia zespołu IT Intermag 10
9. Dostępność uzupełniających produktów  (potencjał rynku na poziomie powiatów Opinia zespołu IT Intermag 10
10. Możliwość pracy z wieloma oknami danych  równocześnie – przyjazność programu dla użytkownika Opinia zespołu IT Intermag 10
11. Wsparcie i doradztwo w efektywnym wykorzystaniu  wyników badań Permanentna dostępność wyznaczonej osoby ze strony dostawcy dedykowanej do konsultacji wyników zawartych w programie 5
12. Narzędzia i programy służące do analizy wyników badań Zakres dostępnych narzędzi 5
 
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Justyna Karbowska pod numerem telefonu 501492532 i adresem email: justyna.karbowska@intermag.pl