Zapytanie ofertowe - mikroskop biologiczny

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Osiek 174A, 32-300 Olkusz
Tel.  + 48 32 64 55 900
Fax.  + 48 32 64 27 044
Intermag@intermag.pl
WWW.intermag.pl
 
Zapytanie ofertowe
 
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na mikroskop biologiczny, w ramach projektu pt. „Nowa generacja bio-preparatów poprawiających właściwości gleby na bazie aktywnych mikroorganizmów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych.
 
I.Zamawiający
Przedsiębiorstwo INTERMAG
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Osiek 174A, 32-300 Olkusz
Tel.  + 48 32 64 55 900
Fax.  + 48 32 64 27 044
 
II.Opis przedmiotu zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia jest:
mikroskop biologiczny
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a)Trinokularny
b)Miska rewolwerowa na minimum 5 gniazd
c)powiększenie  do 1500x
d)obiektywy co najmniej planachromatyczne
e)okulary szerokopolowe 10x22mm
f)obserwacje w jasnym i ciemnym polu, kontrast fazowy, polaryzacja
g)oświetlenie halogenowe lub LED, regulowane
h)kamera do dokumentacji obrazów
i)program do analizy obrazu
j)możliwość podłączenia do komputera
k)urządzenie musi być fabrycznie nowe
l)gwarancja minimum 24 miesiące
m)wykonawca powinien zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zlokalizowany w Polsce lub innych krajach Unii Europejskiej, wykonywany przez autoryzowanego przedstawiciela producenta. Wykonawca zapewnia czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki maksymalnie 48 h.
n)instrukcji obsługi urządzenia oraz oprogramowania w języku polskim lub angielskim
o)w cenie oferty powinny być uwzględnione wszelkie koszty dostawy do użytkownika m.in. opakowanie, ubezpieczenie, transport (wraz z dostarczeniem - wniesieniem do miejsca wskazanego).
 
3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4.Zamawiający dopuszcza powierzenie części lub całości zamówienia podwykonawcom.
 
III.Termin i miejsce wykonania przedmiotu zamówienia:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 29.08.2014.
Miejsce dostarczenie urządzenia: Osiek 174a, 32-300 Olkusz
 
IV.Opis sposobu przygotowania oferty.
Opis oferty musi zawierać:
- datę sporządzenia i czytelny podpis osoby upoważnionej do składania oferty;
- termin ważności oferty;
- pełną nazwę oferenta;
- adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;
- kopię KRS;
- cenę w kwocie netto oraz brutto (cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac związanych z montażem, transportem i realizacją zamówienia)
- opis techniczny urządzenia w języku polskim lub angielskim;
- koszty dojazdu oraz pracy serwisu;
- deklarację zgodności, oznaczenie CE;
- przewidywany czas realizacji od momentu otrzymania zamówienia lub podpisania umowy na realizację,
 
 
 
V.Kryteria wyboru ofert:
Cena                                 100 %
 
Podane w zapytaniu ofertowym minimalne wielkości parametrów technicznych i funkcjonalnych stanowią podstawę do zakwalifikowania oferty do dalszej oceny.
 
 
VI.         Miejsce oraz termin składania ofert:
 
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera, dostarczona osobiście na adres: Przedsiębiorstwo INTERMAG Sp. z o.o., Osiek 174A, 32-300 Olkusz, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wieslaw.ciecierski@intermag.pl do dnia 14.08.2014.
Oferenci będą poinformowani o wyniku do dnia 22.08.2014
 
Oferent będzie związany złożoną ofertą co najmniej do 30.09.2014 r. Nawet w przypadku wyboru oferty innego Oferenta oferta pozostaje wiążąca w dalszym ciągu, aż do upływu terminu jej ważności.
4. W przypadku braku możliwości jednoznacznego wyboru oferty, z powodu znacznych rozbieżności w przedstawianiu w ofertach istoty przedmiotowego zagadnienia przez poszczególnych Oferentów, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania bądź unieważnienia postępowania ofertowego i ponownego skierowania zapytań ofertowych zawierających uzupełnione bądź zmodyfikowane kryteria techniczno – technologiczne. O takim fakcie, wszyscy, bez wyjątku, którzy terminowo złożyli kompletną i prawidłową pod względem formalnym ofertę, zostaną poinformowani najpóźniej do 25.07.2014 oraz poproszeni o złożenie nowej oferty dla zmienionych warunków.
5. Oferenci proszeni są o przesłanie potwierdzenia otrzymania zapytania ofertowego.
 
 
Oferta powinna być podpisana przez osobę  lub osoby uprawnione do występowania w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami imiennymi.