Zapytanie ofertowe na doposażenie pracowni laboratoryjnej.

Plik do pobrania w formacie PDF:
 • Zapytanie ofertowe na doposażenie pracowni labolatoryjne

  _____________________________________________________________________________________________________________________                                                                         
Osiek, 8.08.2014
INTERMAG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Osiek 174A, 32-300 Olkusz
Tel.  + 48 32 64 55 900
Fax.  + 48 32 64 27 044
intermag@intermag.pl
www.intermag.pl
 
Zapytanie ofertowe
 
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na doposażenie pracowni laboratoryjnej, w ramach projektu pt. „Nowa generacja bio-preparatów poprawiających właściwości gleby na bazie aktywnych mikroorganizmów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych.
 
 1. Zamawiający
Przedsiębiorstwo INTERMAG
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Osiek 174A, 32-300 Olkusz
Tel.  + 48 32 64 55 900
Fax.  + 48 32 64 27 044
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia
 1. Przedmiotem zamówienia jest: doposażenie pracowni laboratoryjnej.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 1. kolba stożkowa 250ml – 50 sztuk (wykonane ze szkła borokrzemowego, z szeroką szyjką, wykonane zgodnie z normą DIN 12385, wszystkie oznaczenia naniesione są białym lakierem.)
 2. kolba stożkowa 100ml – 50 sztuk (wykonane ze szkła borokrzemowego, z szeroką szyjką, wykonane zgodnie z normą DIN 12385, wszystkie oznaczenia naniesione są białym lakierem.)
 3. kolba stożkowa 500ml – 25 sztuk (wykonane ze szkła borokrzemowego, z szeroką szyjką, wykonane zgodnie z normą DIN 12385, wszystkie oznaczenia naniesione są białym lakierem.)
 4. kolba stożkowa 1000ml – 15 sztuk (wykonane ze szkła borokrzemowego, z szeroką szyjką, wykonane zgodnie z normą DIN 12385, wszystkie oznaczenia naniesione są białym lakierem.)
 5. kolba miarowa klasy A z korkiem do analiz 1000ml – 2 sztuki
 6. kolba miarowa klasy A z korkiem do analiz 500ml – 2 sztuki
 7. tryskawka 500ml
 8. szpatułka dwustronna 125mm – 2 sztuki
 9. zestaw 3 pipet automatycznych – zakres: 2-20μl, 10-100μl, 100-1000μl z trzema zestawami końcówek i statyw do pipet
 10. lampa bakteriobójcza do powieszenia na suficie lub ścianie – 3 sztuki (napięcie zasialania:230v, 50Hz, pobór mocy 25VA, promieniowanie UV-C o długości fali 253,7, natężenie promieniowania UV-C w odległości 1m:0,9W/m2, trwałość promiennika:8000h, dezynfekowana powierzchnia 6-8m2, obrót lampy, dezynfekcja bakterii, wirusów i pleśni, grzybów oraz innych drobnoustrojów, odbłyśnik aluminiowy)
 11. palnik laboratoryjny Bunsena na gaz propan-butan
 12. kanister z polipropylenu na wodę z kranikiem o pojemności 20 litrów
 13. głaszczki sterylne L – kształtne (14,6x3,8) – 500 sztuk w opakowaniu – 2 opakowania
 14. ezy plastikowe sterylne o pojemności 10μl – 100 sztuk w opakowaniu – 5 opakowań
 15. szalki Petriego o średnicy 90 mm i wysokościb14,2mm bez żeber wentylacyjnych, sterylne – 500sztuk w opakowaniu – 2 opakowania
 16. pH - metr (pH zakres pomiaru: -2.000 do +19.999  -  -2.00 do +19.99, dokładność (±1 cyfra) ±0.005 - ±0.01, mV zakres pomiaru: -999.9 mV do +999.9 mV - -999 mV do +999 mV, dokładność (±1 cyfra) ±0.3 mV - ±1 mV, temp. zakres pomiaru: -5.0°C do + 120.0°C, dokładność (±1 cyfra) 0.1°C, Zawartość zestawu : Urządzenie pomiarowe, elektroda ze zintegrowanym czujnikiem temp., bufory, statyw, uniwersalny zasilacz, pokrowiec)
 17. wyposażenie musi być fabrycznie nowe
 18. w cenie oferty powinny być uwzględnione wszelkie koszty dostawy do użytkownika m.in. opakowanie, ubezpieczenie, transport (wraz z dostarczeniem - wniesieniem do miejsca wskazanego).
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający dopuszcza powierzenie części lub całości zamówienia podwykonawcom
 1. Termin i miejsce wykonania przedmiotu zamówienia:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 22.08.2014.
Miejsce dostarczenie urządzenia: Osiek 174a, 32-300 Olkusz
 
 1. Opis sposobu przygotowania oferty.
Opis oferty musi zawierać:
- datę sporządzenia i czytelny podpis osoby upoważnionej do składania oferty;
- termin ważności oferty;
- pełną nazwę oferenta;
- adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;
- kopię KRS;
- cenę w kwocie netto oraz brutto (cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac związanych z montażem, transportem i realizacją zamówienia)
- opis techniczny urządzenia w języku polskim
- koszty dojazdu oraz pracy serwisu;
- deklarację zgodności, oznaczenie CE;
- przewidywany czas realizacji od momentu otrzymania zamówienia lub podpisania umowy na realizację,
- odniesienie do wszystkich podpunktów zawartych w punkcie II.2. zapytania ofertowego
 
 
 
 1. Kryteria wyboru ofert:
Cena : 100 %
 
Podane w zapytaniu ofertowym minimalne wielkości parametrów technicznych i funkcjonalnych stanowią podstawę do zakwalifikowania oferty do dalszej oceny.
 
 
VI.         Miejsce oraz termin składania ofert:
 
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera, dostarczona osobiście na adres: Przedsiębiorstwo INTERMAG Sp. z o.o., Osiek 174A, 32-300 Olkusz, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: oferty@intermag.pl do dnia 15.08.2014.
Oferenci będą poinformowani o wyniku do dnia 18.08.2014
 
Oferent będzie związany złożoną ofertą co najmniej do 30.08.2014 r. Nawet w przypadku wyboru oferty innego Oferenta oferta pozostaje wiążąca w dalszym ciągu, aż do upływu terminu jej ważności.
4. W przypadku braku możliwości jednoznacznego wyboru oferty, z powodu znacznych rozbieżności w przedstawianiu w ofertach istoty przedmiotowego zagadnienia przez poszczególnych Oferentów, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania bądź unieważnienia postępowania ofertowego i ponownego skierowania zapytań ofertowych zawierających uzupełnione bądź zmodyfikowane kryteria techniczno – technologiczne. O takim fakcie, wszyscy, bez wyjątku, którzy terminowo złożyli kompletną i prawidłową pod względem formalnym ofertę, zostaną poinformowani najpóźniej do 15.08.2014 oraz poproszeni o złożenie nowej oferty dla zmienionych warunków.
5. Oferenci proszeni są o przesłanie potwierdzenia otrzymania zapytania ofertowego.
 
 Oferta powinna być podpisana przez osobę  lub osoby uprawnione do występowania w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami imiennymi.