Zapytanie ofertowe na wdrożenie innowacyjnej technoligii produkcji nawozów i stymulatorów w formie mikro-granulatu

Plik do pobrania w formacie Pdf:
 
 
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
4. Oś priorytetowa: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Działanie 4.4: Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
„Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nawozów i stymulatorów w formie mikro-granulatu.”
UDA-POIG.04.04.00-12-003/13-00
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 


Olkusz, dn. 05.12. 2014r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
 
W związku z realizacją projektu „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nawozów i stymulatorów w formie mikro-granulatu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,  Osi Priorytetowej 4: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działania 4.4: Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, oraz obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, Przedsiębiorstwo INTERMAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu, dostawy, zainstalowania i uruchomienia niżej wymienionych  elementów technologii produkcji nawozów i stymulatorów w formie mikro-granulatu w zakresie  instalacji do produkcji wodnych roztworów stymulatorów i chelatów.

Zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego i udostępnianie ich osobom lub podmiotom trzecim bez zgody zamawiającego będzie uznane za  naruszenie tajemnicy handlowej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie udostępniony oferentom, którzy podpiszą i odeślą Zamawiającemu oświadczenie  OFERENTA O PRZYSTĄPIENIU DO POSTĘPOWANIA I O ZACHOWANIU POUFNOŚCI.  I. ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo INTERMAG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
al. 1000-lecia 15G
32-300 Olkusz
w dalszej treści zapytania ofertowego zwane jako INTERMAG

II. TRYB ZAMÓWIENIA:

1. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
2. Niniejsze zamówienie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności, przejrzystości i równego dostępu.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
4. O wprowadzonych zmianach w zakresie treści zapytania ofertowego Zamawiający poinformuje Wykonawców oraz zawiesi informacje na stronie internetowej oraz w siedzibie Spółki.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.
6. W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, INTERMAG może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert.
O dokonanej zmianie INTERMAG poinformuje na swojej stronie internetowej  www.intermag.pl (drogą mailową lub faksem lub listem poleconym) wszystkich dostawców i wykonawców, do których skierowano wcześniej zaproszenie do składania ofert.
7. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje INTERMAG do zawarcia umowy.
8. W ramach niniejszego zapytania Zamawiający dopuszcza możliwość przyjmowania ofert częściowych obejmujących wyłącznie dostawę kompletnych niezależnych środków trwałych opisanych w dalszej części zapytania ofertowego.
9. Oferentom przysługują środki ochrony prawnej zgodnej z KC.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:


1. WYMAGANIA OGÓLNE:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, zainstalowanie i uruchomienie poszczególnych  urządzeń do produkcji wodnych roztworów następujących grup produktów:
a. stymulatorów krzemowych
b. chelatów aminokwasowych
c. chelatów karboksylowych

1.2.  W skład  instalacji technologicznej wchodzą n/w elementy stanowiące niezależne środki trwałe:

1.2.1.Zespół urządzeń reaktora wraz z urządzeniami dozującymi - 2 kpl, do którego zalicza się:
 -reaktor o poj. min. 20m3 w wyk. kwasoodpornym z wężownicą grzewczą, z napędem i sterowaniem obrotami mieszadła, konstrukcją wsporczą podstawy wyposażoną w czujniki tensometryczne i system wagowego dozowania surowców, związaną z reaktorem instalację technologiczną oraz konstrukcja podestów obsługi, dozowania surowców i instalacja odciągowa - 2 szt ,
- zespół dozowania surowców sypkich do reaktora wyposażony w podajnik o regulowanej prędkości podawania wykonany ze stali kwasoodpornej - 2 szt.
-wciągnik elektryczny łańcuchowy o udźwigu 2 t wraz z jezdnią i konstrukcją wsporczą - 2 szt.
1.2.2. Zbiornik magazynowy o poj. min. 20 m3 z wężownicą grzewczą, mieszadłem i konstrukcją podestów obsługi - 2 szt.
1.2.3.Zespół prasy filtracyjnej -1 kpl, do którego zalicza się:
-prasę  filtracyjną kwasoodporną z podestem obsługi wyposażoną  w ok.50 szt. płyt polipropylenowych o wymiarach  do 1000x1000 mm każda  - 1 szt.
- pompę do współpracy z prasą filtracyjną - 2 szt.
1.2.4. Zbiornik magazynowy odstawczy o poj. roboczej min.12m3   - 4 szt.
1.2.5. Pompa wysokiego podawania – 6 szt.
1.2.6. Filtr workowy do płynów  - 6 szt.
1.2.7. Kompletna aparatura kontrolno -  pomiarowa ze sterownikiem programowalnym i wizualizacją na monitorze przemysłowym – 1 kpl.

1.3. Wszystkie urządzenia ujęte w p-kcie 1.2. powinny charakteryzować się możliwością zainstalowania bez konieczności wykonywania prac określanych jako budowlane w tym fundamentów.  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w tym parametry techniczne urządzeń) na podstawie którego należy sporządzać oferty zostanie udostępniony oferentom, którzy podpiszą i odeślą Zamawiającemu OŚWIADCZENIE OFERENTA O PRZYSTĄPIENIU DO POSTĘPOWANIA I O ZACHOWANIU POUFNOŚCI stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.


IV.   KOMPLETNOŚĆ INSTALACJI

1.  Zamawiający dopuszcza powierzenie części lub całości zamówienia podwykonawcom.
2. Oferty mogą dotyczyć  kompleksowego wykonania całej instalacji pod warunkiem określenia cen poszczególnych kompletnych środków trwałych opisanych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
3. W przypadku realizacji projektu przez różnych wykonawców, Zamawiający zastrzega sobie prawo do koordynacji prac w celu stworzenia kompletnego układu technologicznego i funkcjonalnego.

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

1. Urządzenia objęte niniejszym zapytaniem ofertowym muszą spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa pracy, muszą być zgodne z dyrektywą maszynową oraz muszą posiadać Świadectwa Zgodności CE.
2. Konstrukcja oraz aranżacja przestrzenna, zastosowane materiały oraz jakość wykonania urządzeń i elementów instalacji powinna umożliwić wdrożenie i utrzymanie standardów czystości pracy, w szczególności poprzez ułatwienie skutecznego oczyszczania miejsca pracy oraz zapewnienie łatwego dostępu do wszystkich elementów instalacji mogących mieć kontakt z surowcami i produktem.

VI. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia – II kwartał 2015, nie później niż 5 miesięcy od daty podpisania umowy.
Miejsce dostarczenie urządzenia:
Przedsiębiorstwo INTERMAG sp. z o.o.   
Al.1000lecia 15G
Olkusz

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1. Opis oferty musi zawierać:
• datę sporządzenia i czytelny podpis osoby upoważnionej do składania oferty;
• pełną nazwę oferenta;
• adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;
• cenę w kwocie netto oraz brutto (cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac związanych z dostawą,   montażem i realizacją zamówienia)
• przewidywany czas realizacji od momentu otrzymania zamówienia lub podpisania umowy na realizację,
• termin ważności oferty min 60 dni

2. Wykonawca/Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty oraz dokumentów załączonych do oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu

VIII. KRYTERIA WYBORU OFERT:

 1. Cena - 100 pkt liczona proporcjonalnie do ceny najniższej oferty.
 2. W przypadku wątpliwości co treści zapytania lub warunków realizacji zamówienia, Oferent może kierować do zamawiającego pytania, celem wyjaśnienia wątpliwości. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na pytanie w przeciągu max. 3 dni roboczych. Do bezpośrednich kontaktów w sprawie zapytania ofertowego upoważnieni są:

Dyrektor Produkcji – inż. Tadeusz Woszczek
tel. kom. 606 794 097,
e-mail: tadeusz.woszczek@intermag.pl
Kierownik Produkcji inż. Konrad Karpiński
tel. kom.  660 470 399,
e-mail: konrad.karpinski@intermag.pl

3. Podane w zapytaniu ofertowym minimalne wielkości parametrów technicznych i funkcjonalnych stanowią podstawę zakwalifikowania oferty do dalszej oceny.

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferty należy złożyć do dnia 12.01.2015r. do godz.15.00
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione składania ofert.
4. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego lub wpływu na wskazany adres mailowy.
5. Oferty, które wpłyną po upływie terminu oraz te, które nie będą posiadały wymaganych załączników nie będą podlegały ocenie.
6. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
7. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera, dostarczona osobiście na adres: Przedsiębiorstwo INTERMAG Sp. z o.o., Al.1000-lecia 15G, 32-300 Olkusz lub  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@intermag.pl.
8. Oferenci będą poinformowani o wyniku do dnia 26.01.2015r.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania bądź unieważnienia postępowania ofertowego i ponownego skierowania zapytań ofertowych zawierających uzupełnione bądź zmodyfikowane kryteria techniczno-technologiczne.
O takim fakcie, wszyscy,  którzy terminowo złożyli kompletną i prawidłową pod względem formalnym ofertę, zostaną poinformowani oraz poproszeni o złożenie nowej oferty dla zmienionych warunków.


X. WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA:

1. Zapytanie ofertowe kierowane jest do potencjalnych kontrahentów prowadzących działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia.
2. O udzielnie zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. O udzielnie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego.
5. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną oferenci, którzy:
a. nie wykonali z należytą starannością chociażby jednego z zamówień złożonych uprzednio przez INTERMAG lub innych zamawiających oraz w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie upadłościowe.
b. są z INTERMAGiem powiązani osobowo lub kapitałowo.

6. INTERMAG dopuszcza możliwość złożenia jednej oferty przez kilka podmiotów, którzy na potrzeby wykonania zamówienia zawarli porozumienie / konsorcjum.
7. Do oferty należy dołączyć:
a. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków dotyczących zamówienia określone w punkcie X.2 niniejszego zapytania (w formie oświadczeń stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
b. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym – stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
c. Kopię dokumentów rejestrowych Oferenta (odpis z KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej).
8. Oferty powinny być złożone z wykorzystaniem wzorów opisu technicznego  urządzeń przygotowanych przez Zamawiającego, załączonych w postaci plików do zapytania ofertowego.