Zapytanie ofertowe na wytrząsarkę z inkubatorem.

Plik do pobrabnia w formacie PDF. ------> Zapytanie ofertowe na wytrząsarkę z inkubatorem.


 
Osiek, 28.07.2014
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Osiek 174A, 32-300 Olkusz
Tel.  + 48 32 64 55 900
Fax.  + 48 32 64 27 044
Intermag@intermag.pl
www.intermag.pl
 
Zapytanie ofertowe
 
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wytrząsarkę z inkubatorem, w ramach projektu pt. „Nowa generacja bio-preparatów poprawiających właściwości gleby na bazie aktywnych mikroorganizmów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych.
 

I. Zamawiający
Przedsiębiorstwo INTERMAG
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Osiek 174A, 32-300 Olkusz
Tel.  + 48 32 64 55 900
Fax.  + 48 32 64 27 044
 

II. Opis przedmiotu zamówienia
 1. Przedmiotem zamówienia jest: wytrząsarka z inkubatorem
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 1. prędkość wytrząsania: 50-250 obr/min
 2. zakres temperatury +25°C do +80°C
 3. Regulacja temp. co 0,1°C
 4. Stabilność temperatury +/- 0,5°C
 5. orbita 20 mm
 6. timer 1 min - 96 godz. (co 1 min) lub tryb pracy ciągłej
 7. praca ciągła minimum 7 dni
 8. maksymalne wymiary zenętrzne 600 x 550 x 550
 9. maksymalna waga urządzenia bez platform: 45kg.
 10. zasilania 220 V, 50 Hz, 450 W
 11. wyświetlacz LCD umożliwiający prezentację temperatury, prędkości i czasu pracy
 12. minimalna pojemność komory  60 L
 13. wymienne platformy robocze.
 14. Oprogramowanie umożliwiające rejestrację i odczyt parametrów zaprogramowanych i bieżących.
 15. pamięć umożliwiająca ciągłą rejestrację parametrów pracy urządzenia przez co najmniej 7 dni.
 16. platforma umożliwiająca wytrząsanie 30 szt. naczyń szklanych o pojemnoś 100ml.
 17. platforma umożliwiająca wytrząsanie 16 szt. naczyń szklanych o pojemnoś 250ml.
 18. platforma umożliwiająca wytrząsanie 9 szt. naczyń szklanych o pojemnoś 500ml.
 19. platforma umożliwiająca wytrząsanie 6 szt. naczyń szklanych o pojemnoś 1000ml.
 20. platforma z matą gumową umożliwiająca wytrząsanie naczyń płaskich.
 21. urządzenie musi być fabrycznie nowe
 22. gwarancja minimum 24 miesiące
 23. wykonawca powinien zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zlokalizowany w Polsce lub innych krajach Unii Europejskiej, wykonywany przez autoryzowanego przedstawiciela producenta. Wykonawca zapewnia czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki maksymalnie 48 h.
 24. instrukcji obsługi urządzenia oraz oprogramowania w języku polskim lub angielskim
 25. w cenie oferty powinny być uwzględnione wszelkie koszty dostawy do użytkownika m.in. opakowanie, ubezpieczenie, transport (wraz z dostarczeniem - wniesieniem do miejsca wskazanego).
 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający dopuszcza powierzenie części lub całości zamówienia podwykonawcom.
 
III. Termin i miejsce wykonania przedmiotu zamówienia:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 11.08.2014.
Miejsce dostarczenie urządzenia: Osiek 174a, 32-300 Olkusz
 
IV. Opis sposobu przygotowania oferty.
Opis oferty musi zawierać:
- datę sporządzenia i czytelny podpis osoby upoważnionej do składania oferty;
- termin ważności oferty;
- pełną nazwę oferenta;
- adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;
- kopię KRS;
- cenę w kwocie netto oraz brutto (cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac związanych z montażem, transportem i realizacją zamówienia)
- opis techniczny urządzenia w języku polskim lub angielskim;
- koszty dojazdu oraz pracy serwisu;
- deklarację zgodności, oznaczenie CE;
- przewidywany czas realizacji od momentu otrzymania zamówienia lub podpisania umowy na realizację,
 
 
 V. Kryteria wyboru ofert:
Cena 100 %
 
Podane w zapytaniu ofertowym minimalne wielkości parametrów technicznych i funkcjonalnych stanowią podstawę do zakwalifikowania oferty do dalszej oceny.
 
 
VI. Miejsce oraz termin składania ofert:
 
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera, dostarczona osobiście na adres: Przedsiębiorstwo INTERMAG Sp. z o.o., Osiek 174A, 32-300 Olkusz, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: oferty@intermag.pl do dnia 30.07.2014.
Oferenci będą poinformowani o wyniku do dnia 31.07.2014
 
Oferent będzie związany złożoną ofertą co najmniej do 30.08.2014 r. Nawet w przypadku wyboru oferty innego Oferenta oferta pozostaje wiążąca w dalszym ciągu, aż do upływu terminu jej ważności.
4. W przypadku braku możliwości jednoznacznego wyboru oferty, z powodu znacznych rozbieżności w przedstawianiu w ofertach istoty przedmiotowego zagadnienia przez poszczególnych Oferentów, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania bądź unieważnienia postępowania ofertowego i ponownego skierowania zapytań ofertowych zawierających uzupełnione bądź zmodyfikowane kryteria techniczno – technologiczne. O takim fakcie, wszyscy, bez wyjątku, którzy terminowo złożyli kompletną i prawidłową pod względem formalnym ofertę, zostaną poinformowani najpóźniej do 31.07.2014 oraz poproszeni o złożenie nowej oferty dla zmienionych warunków.
5. Oferenci proszeni są o przesłanie potwierdzenia otrzymania zapytania ofertowego.
 
 
Oferta powinna być podpisana przez osobę  lub osoby uprawnione do występowania w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami imiennymi.