Zapytanie ofertowe - na zakup Access Point - 8 szt.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
4. Oś priorytetowa: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Działanie 4.4: Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
„Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nawozów i stymulatorów w formie mikro-granulatu.”
UDA-POIG.04.04.00-12-003/13-00
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 


Olkusz , 02.04.2014r.
Przedsiębiorstwo INTERMAG
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Osiek 174A, 32-300 Olkusz
Tel. + 48 32 64 55 900
Fax. + 48 32 64 27 044
Intermag@intermag.pl
WWW.intermag.pl


Zapytanie ofertowe


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na Access Point , w ramach projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nawozów i stymulatorów w formie mikro-granulatu” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Osi Priorytetowej 4: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działania 4.4: Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym.


I. Zamawiający


Przedsiębiorstwo INTERMAG
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Osiek 174A, 32-300 Olkusz
Tel. + 48 32 64 55 900
Fax. + 48 32 64 27 044


II. Opis przedmiotu zamówienia


1. Przedmiotem zamówienia jest:


Access Point - 8 szt.


2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a. Urządzenie o następujących właściwościach:
i. Pasmo nadawania 2,4 Ghz
ii. Standard nadawania 802.11 b/g/n
iii. Wejście optyczne w standardzie SFP DDMI
iv. Moc nadawania conamniej 1W
v. Zakres temperatury pracy co najmniej od -30 OC – 50OC.
vi. Możliwość zasilania PoE
vii. Co najmniej 5 porty LAN 10/100/1000
viii. Obudowa urządzenia typu desktop
b. Każdy Access point powinien zawierać komplet modułów (nadajnik + odbiornik) SFP SM 1,25G ze złączem LC do 20km z diagnostyką DDM oraz możliwością pracy na jednym włóknie światłowodowym.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający dopuszcza powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.


III. Termin i miejsce wykonania przedmiotu zamówienia:


Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 30 kwietnia 2014.
Miejsce dostarczenie urządzenia: Al. 1000-lecia 15G, 32-300 Olkusz


IV. Opis sposobu przygotowania oferty.


Opis oferty musi zawierać:
- datę sporządzenia;
- pełną nazwę oferenta;
- adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;
- kopię KRS;
- ceny w kwotach netto oraz brutto
- opis techniczny urządzenia w języku polskim bądź angielskim;


V. Kryteria wyboru ofert:


Cena 80 pkt.
Parametry techniczne 10 pkt.
Gwarancja 10 pkt.

Szczegóły oceny znajdują się OCENA <---- aby otworzyć kliknij w link


VI. Miejsce oraz termin składania ofert:


Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera, dostarczona osobiście na adres: Przedsiębiorstwo INTERMAG Sp. z o.o., Al.1000-lecia 15G, 32-300 Olkusz, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: it@intermag.pl do dnia 12.04.2014
Oferenci będą poinformowani o wyniku do dnia 16.04.2014

Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami imiennymi.Plik do pobrania w formacie Pdf:
Zapytanie ofertowe - na zakup Access Point - 8 szt.