Zapytanie ofertowe - „Nowa generacja bio-preparatów poprawiających właściwości gleby na bazie aktywnych mikroorganizmów”

Plik Pdf do pobrania: „Nowa generacja bio-preparatów poprawiających właściwości gleby na bazie aktywnych mikroorganizmów”
 
 ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
1.    Oświadczenia do zapytania ofertowego potwierdzające spełnienia warunków z punktu V ww zapytania.
2.    Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
Olkusz, dn. 10.12.2014r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
W związku z realizacją projektu pt. „Nowa generacja bio-preparatów poprawiających właściwości gleby na bazie aktywnych mikroorganizmów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.4, oraz obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, Przedsiębiorstwo Intermag Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostarczenia: materiałów operacyjnych wskazanych szczegółowo w niniejszym zapytaniu.

 
I. ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo Intermag spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dalszej treści zapytania ofertowego zwane jako Intermag

II. TRYB ZAMÓWIENIA:

II.1. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
II.2. Niniejsze zamówienie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności, przejrzystości i równego dostępu.
II.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
II.4. O wprowadzonych zmianach w zakresie treści zapytania ofertowego Zamawiający poinformuje Wykonawców oraz zawiesi informacje na stronie internetowej oraz w siedzibie Spółki.
II.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.
II.6. W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, Intermag może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert. O dokonanej zmianie Intermag poinformuje na swojej stronie internetowej  www.intermag.pl (drogą mailową lub faksem lub listem poleconym) wszystkich dostawców i wykonawców, do których skierowano wcześniej zaproszenie do składania ofert.
II.7. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Intermag do zawarcia umowy.
II.8. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień obowiązującym u Zamawiającego.
II.9. Regulamin udzielania zamówień dostępny jest w siedzibie Zamawiającego.
II.10. Oferentom przysługują środki ochrony prawnej.
II.11. W ramach niniejszego zapytania Zamawiający nie dopuszcza możliwości przyjmowania ofert częściowych
II.12. W ramach niniejszego zapytania Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień częściowych.

III. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest podpisanie umowy ramowej na kupno i dostawę surowców i materiałów operacyjnych niezbędnych do prowadzenia prac badawczo – rozwojowych dla projektu pt. „Nowa generacja bio-preparatów poprawiających właściwości gleby na bazie aktywnych mikroorganizmów” w okresie od zawarcia umowy ramowej z wybranym dostawcą do 30 listopada 2015r. Zakup materiałów operacyjnych jest niezbędny do prawidłowej realizacji projektu „Nowa generacja bio-preparatów poprawiających właściwości gleby na bazie aktywnych mikroorganizmów” i osiągnięcia określonych celów w przedmiotowym projekcie. Celem zawarcia umowy ramowej jest zapewnienie stałych i optymalnych pod względem czasowym i finansowym dostaw surowców i materiałów operacyjnych. Poniżej przedstawiony katalog surowców i materiałów operacyjnych stanowi potencjalny przedmiot zamówienia realizowany w ramach umowy ramowej. W związku ze specyfiką i zakresem prowadzonych prac badawczo – rozwojowych w projekcie, Zamawiający nie ma technicznej  możliwości dookreślenia docelowego  asortymentu materiałów operacyjnych ani tez docelowej ilości danego asortymentu. W związku z powyższym, poniższych katalog nie jest katalogiem zamkniętym, co oznacza, że w zależności od wyników prac badawczo – rozwojowych może zaistnieć potrzeba dokonania zamówienia materiału operacyjnego ( odpowiadającemu klasyfikacji kodowej) innego niż wskazany poniżej.
Poniżej wskazane zestawienie surowców i materiałów operacyjnych zostało oszacowane  z najwyższą starannością i jest adekwatne do zakresu zaplanowanych prac badawczych bezpośrednio związanych z realizacją projektu.
Przygotowując ofertę należy uwzględnić szacunki w zakresie ilości i rodzaju asortymentu jak również wziąć pod uwagę możliwość przekroczenia ilościowego (10%) w danej kategorii asortymentowej.
 
Materiał Ilość (zakres)
butla szklana  z gwintem i nakrętką o poj. 100 ml  (zakrętka niebieska) 10-25 szt
butla szklana  z gwintem i nakrętką o poj. 250 ml (zakrętka niebieska) 10-25 szt
butla szklana  z gwintem i nakrętką o poj. 500 ml (zakrętka niebieska) 10-25 szt
butla szklana  z gwintem i nakrętką o poj. 1000ml (zakrętka niebieska) 1-5 szt
komora Burkera z zaciskami sprężynowymi 1-2 szt
Cylinder miarowy wysoki klasa B, 250 ml szkło 1-15 szt
Cylinder miarowy wysoki klasa B, 500 ml szkło 1-5 szt
Cylinder miarowy wysoki klasa B, 500 ml PP 1 szt
Zlewka szklana 50 ml niska 8 szt
Zlewka szklana 250 ml wysoka 4 szt
Zlewka szklana 600 ml wysoka 4 szt
Zlewka szklana 2000 ml niska 1 szt
Zlewka szklana 3000 ml niska 3 szt
Kolby stożkowe bez szlifu sz/sz 300 ml 16 szt
Kolby stożkowe bez szlifu sz/sz 500 ml 4 szt
Kolby stożkowe bez szlifu sz/sz 1000 ml 4 szt
Areometr 1,00 1 szt
Areometr 1,10 2 szt
Areometr 1,20 2 szt
Areometr 1,30 3 szt
Szufelka aluminiowa 2 szt
Łyżeczka na chemikalia 20 cm długości 5 szt
tryskawka 500ml 2 szt
Termometr od -5 do 105 1 szt
Biureta 25 ml         1 szt
Biureta 50 ml                                                                                      1 szt
korki celulozowe do kolb stożkowych o średnicy wew 47-48mm 300-500 szt
korki celulozowe do kolb stożkowych o średnicy wew 32 mm 300-500 szt
końcówki do pipet LabMate Pro, niesterylne, o poj. 2-20μl 1000-3000 szt
końcówki do pipet LabMate Pro, niesterylne, o poj. 10-100μl 250-3000 szt
końcówki do pipet LabMate Pro, niesterylne, o poj. 100-1000μl 250-3000 szt
końcówki do pipet LabMate Pro, niesterylne, o poj. 0,5 -5 ml 250-500 szt
głaszczki sterylne L 100-500 szt
ezy plastikowe sterylne o pojemności 10μl 500-1000 szt
szalki Petriego o średnicy 90 mm i wysokości 14,2 mm bez żeber wentylacyjnych, sterylne 500-2000 szt
zestaw trzech zestawów buforowych  do pH-metru 1-2 szt
elektroda z zintegrowanym czujnikiem temperatury  do pHmetru Lab 850 1-2 szt
taśma do kontroli sterylizacji parą wodną, w rolce 3-6 szt
paski do kontroli sterylizacji parą,  op. 250 szt 3-6 szt
wskaźniki biologiczne fiolkowe, do kontroli skuteczności sterylizacji w autoklawie 50-100 szt
worki autoklawowalne w temp 121 i 134 C do utylizacji odpadów mikrobiologicznych, poj 14L 500-1000 szt
parafilm 2-5 szt
preparat do dezynfekcji rąk, op. o poj. 1L 2-5 szt
preparat do dezynfekcja powierzchni, op. poj. 1L 3-6 szt
zestaw odczynników do barwienia metodą Grama ( fiolet krystaliczny,płyn Lugola, fuksyna zasadowa, odbarwiacz) op. po 100 ml 1-2 zestawy
kwas solny 0,1mol/L, poj. 1L 1-3 L
kwas solny 0,2mol/L, poj. 1L 1-5L
wodorotlenek sodu 0,1mol/L, poj.1L 1-3 L
dwuchromian potasu 100g-1kg
kwas siarkowy 95% CZDA 1-10L
sól Mohra  (Amonu żelaza (II) siarczan 6·hydrat) 100-500g
Sproszkowana celuloza 250g-3kg
Karboksymetyloceluloza 250g-3kg
Czerwień Kongo  100g-2kg
Zieleń malachitowa 10-100g
Błękit metylenowy 25-100g
Ekstrakt drożdżowy 100g-6kg
Glukoza 500g-3kg
Pepton 500g-3kg
Agar bakteriologiczny 500g-3kg
Żelatyna farmaceutyczna 500g-3kg
Ekstrakt wołowy 500g-3kg
Agar odżywczy 2-6kg
Olejek imersyjny, op o poj 10 ml 2-3 szt
Aparat filtracyjny stalowy o pojemności 250ml, średnica 47mm 1szt
Sączki membranowe z estrów mieszanych celulozy, średnica 47mm, indywidualnie pakowane
wielkość porów 0,45 um,kratka biało-czarna
600-3000 szt

    

IV. KRYTERIA OCENY:
Cena – waga 100 %
Prosimy o podanie cen w wartościach netto (nie zawierających podatku VAT) oraz w wartościach brutto.
Prosimy o podanie cen w wartościach netto (nie zawierających podatku VAT) za daną dla danego asortymentu jednostkę miary (np. Sproszkowana celuloza cena za 1 kg)  oraz całkowitą wartość przedmiotu zamówienia za wszystkie wskazane powyżej pozycje.   
Punktacja obliczona zostanie jako proporcja ceny najniższej ze złożonych ofert do ceny z oferty ocenianej w postępowaniu pomnożona przez wagę danego kryterium.

V.    WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA:

V.1. Zapytanie ofertowe dotyczy potencjalnych kontrahentów prowadzących działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia.
V.2. O udzielnie zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
V.3. O udzielnie zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
V.4. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści danego zapytania ofertowego.
V.5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 30.11.2015.
V.6. Miejsce dostarczenie materiałów stanowiąycch przedmiot zamówienia : ul. Zimnodolska 44, Osiek, 32-300 Olkusz
V.7. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną oferenci, którzy:
a. Nie wykonali z należytą starannością chociażby jednego z zamówień złożonych uprzednio przez Intermag lub innych zamawiających oraz w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie upadłościowe.
b. Są z Intermag powiązani osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Intermag a Wykonawcą polegające na:
  •  uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  •  posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji,
  •  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VI. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

VI.1. Oferty należy złożyć do dnia 24.12.2014r. do godz. 16:00.
VI.2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
VI.3. Oferta powinna być parafowana i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.
VI.4. Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedno zamówienie.
Oferty należy składać mailem oferty@intermag.pl lub pocztą tradycyjną / kurierem / osobiście (adres siedziby firmy: Przedsiębiorstwo INTERMAG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, al. 1000-lecia 15G, 32-300 Olkusz, Tel.  + 48 32 64 55 900, Fax.  + 48 32 64 27 044.
VI.5. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego lub wpływu na wskazaną w punkcie VI adres mailowy.
VI.6. Oferty, które wpłyną po upływie terminu oraz te, które nie będą posiadały wymaganych załączników nie będą podlegały ocenie.
VI.7. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca
VI.8. Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na w/w adres e-mail  do dnia 20.12.2014r.  Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Katarzyna Szychowska.
VI.9. Oferta powinna zawierać termin jej obowiązywania (minimum 30 dni od dnia jej złożenia).
VI.10. Oferta powinna zawierać cenę dostawy, wniesienia, podłączenia do instalacji elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej.
VI.11. Intermag dopuszcza możliwość złożenia jednej oferty przez kilka podmiotów, którzy na potrzeby wykonania zamówienia zawarli porozumienie / konsorcjum.
VI.12. Do oferty należy dołączyć:
a. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków dotyczących zamówienia określone w punkcie nr V niniejszego zapytania (w formie oświadczeń stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
b. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym – stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
c. Kopię dokumentów rejestrowych Oferenta (odpis z KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej).


Z poważaniem,
Zespół Intermag

……………………………………………..……….
(pieczęć firmowa i podpis os. upoważnionej)