Zapytanie ofertowe nr 2/1.2/2017 z dnia 30.03.2017r - wyniki

Informujemy, iż w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 2/1.2/2017 z dnia 30.03.2017r na wybór podwykonawcy części prac merytorycznych  związanych z planowaną realizacją projektu pod roboczym tytułem: „Nowa generacja produktów mikrobiologicznych zapewniająca wyższą efektywność produkcji roślinnej, przy jednoczesnym ograniczeniu chemizacji rolnictwa” najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z określonymi w zapytaniu kryteriami oceny ofert, złożył INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH z siedzibą przy ul. Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy i tym samym został on  wybrany do podpisania umowy warunkowej na realizację przedmiotu zamówienia.