Zapytanie ofertowe nr 2E/1.2/2017 z dnia 03.04.2017r: NABÓR NA STANOWISKO EKSPERTA W DZIEDZINIE MIKROBIOLOGII ROLNICZEJ I ŚRODOWISKOWEJ ORAZ BIOTECHNOLOGII

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług w oparciu o umowę zlecenie  w charakterze eksperta merytorycznego w dziedzinie mikrobiologii rolniczej i środowiskowej oraz biotechnologii w  związku z planowaną realizacją projektu pt.: „Nowa generacja produktów mikrobiologicznych zapewniająca wyższą efektywność produkcji roślinnej, przy jednoczesnym ograniczeniu chemizacji rolnictwa” . Projekt planowany jest do realizacji w ramach konkursu 1/1.2/2017/POIR, INNOCHEM-2 Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie:1.2 Sektorowe programy B+R, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

Zakres prac planowanych do zlecenia w ramach niniejszego ogłoszenia:

Doradztwo eksperckie w zakresie:

 • praktycznych aspektów prowadzenia badań i analiz w zakresie mikrobiologii środowiskowej i biotechnologii, ze szczególnym uwzględnieniem mikroorganizmów solubilizujących: P, K, Ca, Zn, Si,
 • oceny i weryfikacji metod i sposobów badania oraz pozyskiwania izolatów bakteryjnych produkujących różne metabolity możliwe do wykorzystania w biotechnologii, poprawy odżywienia roślin ze środowiska naturalnego
 • weryfikacji metod działań badawczych oraz samych powziętych działań przez INTERMAG Sp. z o.o. w ramach realizacji prac projektowych,
 • analizy i interpretacji przekazanych przez INTERMAG Sp. z o.o. wyników badań i analiz laboratoryjnych, sporządzanie raportów z wykonanych ekspertyz i analiz

 

Kod CPV: 73200000-4 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

 

Okres realizacji: 24 miesiące od momentu wejścia w życie umowy warunkowej zawartej
z Wykonawcą wybranym w wyniku niniejszego postępowania (przewidywany termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia:  01.01.2018r, termin ten może ulec zmianie w zależności od terminu publikacji listy projektów rekomendowanych do dofinansowania i podpisania przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie)

 

Maksymalna ilość godzin przewidzianych na realizację przedmiotu zamówienia:  200 (rozliczenie będzie następowało na podstawie faktycznie zrealizowanych przez Wykonawcę godzin)

 

Do udziału w postępowaniu uprawnione są podmioty, które spełniają łącznie następujące warunki:

 • Posiadają wykształcenie wyższe ze stopniem, co najmniej doktora w dziedzinie: rolnictwo, mikrobiologia, biotechnologia.
 • Posiadają doświadczenie w prowadzeniu eksperymentów i badań laboratoryjnych w zakresie mikrobiologia, biotechnologia, ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania mikroorganizmów ze stanu naturalnego i weryfikacji ich właściwości.
 • Posiadają doświadczenie w mikrobiologii środowisk, a szczególnie w zakresie mikrobiologii gleby.
 • Posiadają doświadczenie w realizacji projektów badawczo- rozwojowych.
 • Posiadają, co najmniej 5 - letni staż pracy na stanowisku naukowym.
 • Prowadzili, zakończone sukcesem prace wdrożeniowe z praktycznym zastosowaniem polegającym na wnoszeniu mikroorganizmów do środowiska naturalnego.

Spełnienie warunków będzie weryfikowane na podstawie dokumentów aplikacyjnych (CV i/lub życiorys i/lub list motywacyjny zawierające wykaz publikacji oraz zrealizowanych prac/projektów )

 

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające  w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Weryfikacja warunku wykluczenia z postępowania odbywać się będzie na podstawie złożenia przez Oferenta podpisanego Oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych
z zamawiającym
. (Załącznik nr 1 niniejszego zapytania ofertowego)

 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 1. cena

W zakresie  kryterium „cena” najwyżej punktowana będzie oferta z najniższą ceną za jedną godzinę zegarową świadczenia usługi, rozumianą jako kwotę wynagrodzenia brutto otrzymywaną przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

 Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

C=  Cmin/Coferty x 100 pkt;   gdzie:

C  - liczba punktów dla oferty badanej w kryterium „cena”

Cmin - najmniejsza cena z oferty za jedną godzinę zegarową ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów (Dla potrzeb porównania złożonych ofert do podanej ceny brutto zostanie doliczona kwota maksymalnych składek ZUS jakie opłaciłby Zamawiający)

 

Coferty -  cena z oferty badanej za jedną godzinę zegarową , rozumianą jako całkowity koszt ponoszony przez Zamawiającego w związku z realizacją przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia. (Dla potrzeb porównania złożonych ofert do podanej ceny brutto zostanie doliczona kwota maksymalnych składek ZUS jakie opłaciłby Zamawiający).


Oferta, która otrzyma największą liczbę przyznanych punktów w oparciu o wskazane kryterium, zostanie uznana za najkorzystniejszą.

 

Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert opublikuje wynik postępowania na stronie www.intermag.pl, oraz wyśle wyniki do oferentów a następnie zaproponuje oferentowi, który złożył najkorzystniejszą ofertę zawarcie umowy warunkowej na realizację przedmiotu zamówienia. Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym Wykonawcą jest podpisanie przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie w ramach: Program sektorowy: INNOCHEM,  Działania 1.2 Sektorowe programy B+R, Priorytet I – Wsparcie Prowadzenia Prac B+R przez Przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany umowy w zakresie:

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany umowy zawartej z wybranym wykonawcą w zakresie terminu realizacji przedmiotu zamówienia w stosunku do terminu określonego w niniejszym zapytaniu w zależności od przebiegu realizacji projektu.

 

 

Termin nadsyłania ofert: 11.04.2017r do godziny 15.00

Oferta może być złożona:

 • Elektronicznie na adres: oferty12@intermag.pl
 • W wersji papierowej do siedziby firmy:

Intermag sp. z o.o.;

Aleja 1000-lecia 15G, 32-300 Olkusz

 • Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do firmy.
 • Pełne ryzyko niedoręczenia oferty w terminie spoczywa na oferencie.
 • Otwarcie ofert bez udziału oferentów nastąpi po upływie terminu składania ofert.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. O wprowadzonych zmianach Zamawiający niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej www.intermag.pl .
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferentów do złożenia dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień, dotyczących złożonej oferty.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia postepowania bez podania przyczyny
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny

 

 

Oferta musi zawierać co najmniej:

a)Dane identyfikujące oferenta;

b)Datę przygotowania i termin ważności oferty;

c)Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu;

d)Zakres i szczegółowy opis oferowanych usług;

e)Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów oceny oferty.

f)Cenę brutto- cena za jedną godzinę zegarową świadczenia usługi, rozumianą jako kwotę wynagrodzenia brutto otrzymywaną przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

 

Osoba do kontaktu: Pan Marcin Oleszczak, Tel. +48 514 438 223,
e-mail: marcin.oleszczak@intermag.pl

 

Załącznik nr 1 Oświadczenie o braku poik 2E/1.2/2017