Zapytanie ofertowe nr 3/1.2/2017 z dnia 31.03.2017r- wyniki

Informujemy, iż w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 3/1.2/2017 z dnia 31.03.2017r na wybór podwykonawcy części prac merytorycznych  związanych z planowaną realizacją projektu pod roboczym tytułem: „Nowa generacja produktów mikrobiologicznych zapewniająca wyższą efektywność produkcji roślinnej, przy jednoczesnym ograniczeniu chemizacji rolnictwa” najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z określonymi w zapytaniu kryteriami oceny ofert, złożyła firma COBORU Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi, Słupia 256; 28-350 Słupia i tym samym została ona wybrana do podpisania umowy warunkowej na realizację przedmiotu zamówienia.