Zapytanie ofertowe nr 6/1.1.1/2015 z dnia 21.10.2015 r. –korekta

W związku z błędem technicznym w trakcie skanowania treści zapytania ofertowego nr 6/1.1.1/2015 z dnia 21.10.2015 r. oraz oczywistą omyłką pisarską w treści załącznika nr 2 do wskazanego zapytania, załączamy prawidłowy tekst zapytania.
 
Zmiana dotyczy strony nr 5 zapytania ofertowego – w pierwotnie załączonym pliku omyłkowo zamiast strony nr 5 z zapytania nr 6/1.1.1/2015, załączono stronę nr 5 z zapytania nr 5/1.1.1/2015. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, iż nie uległy zmianie jakiekolwiek zapisy dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert oraz jakiekolwiek inne parametry, mające wpływ na niniejsze postępowanie. W związku z powyższym bez zmian pozostaje termin składania ofert.
 
Jednocześnie informujemy, iż w załączniku nr 2 do zapytania nr 6/1.1.1/2015 z dnia 21.10.2015 r. skorygowano oczywistą omyłkę pisarską w nazwie przedmiotu zamówienia w następujący sposób:
 
pierwotna treść: W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 6/1.1.1/2015 z dnia 21.10.2015 dotyczące: Fluorymetr z miernikiem wymiany gazowej….”
treść po korekcie: „W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 6/1.1.1/2015 z dnia 21.10.2015 dotyczące: Przenośny miernik powierzchni liści...”
 
Prawidłowy i kompletny dokument zapytania ofertowego nr 6/1.1.1/2015 z dnia 21.10.2014 r. znajduje się ponizej.