Zapytanie Ofertowe

Pilik do pobrania w formacie pdf.

 
Olkusz, dn. 16.01.2014r.
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
W związku z realizacją projektu pt. „Nowa generacja bio-preparatów poprawiających właściwości gleby na bazie aktywnych mikroorganizmów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.4, oraz obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, Przedsiębiorstwo Intermag Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, składa zapytanie ofertowe dotyczące wytworzenia aplikacyjnych partii bio-preparatów na bazie aktywnych mikroorganizmów, określenie założeń dotyczących parametrów procesu produkcji bio-preparatów w tym parametrów procesu ekstrakcji, izolacji i filtracji oraz badań mikrobiologicznych.
 
 1. ZAMAWIAJĄCY:
Przedsiębiorstwo Intermag spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
al. 1000-lecia 15G
32-300 Olkusz
w dalszej treści zapytania ofertowego zwane jako Intermag
 1. TRYB ZAMÓWIENIA:
 1. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
 2. Niniejsze zamówienie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności, przejrzystości i równego dostępu.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
 4. O wprowadzonych zmianach w zakresie treści zapytania ofertowego Zamawiający poinformuje Wykonawców oraz zawiesi informacje na stronie internetowej oraz w siedzibie Spółki.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.
 6. W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, Intermag może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert. O dokonanej zmianie Intermag poinformuje na swojej stronie internetowej  www.intermag.pl (drogą mailową lub faksem lub listem poleconym) wszystkich dostawców i wykonawców, do których skierowano wcześniej zaproszenie do składania ofert.
 7. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie www Zamawiającego (www.intermag.pl) oraz zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
 8. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Intermag do zawarcia umowy.
 9. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień obowiązującym u Zamawiającego.
 10. Regulamin udzielania zamówień dostępny jest w siedzibie Zamawiającego.
 11. Oferentom przysługują środki ochrony prawnej.
 12. W ramach niniejszego zapytania Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych.
 13. W ramach niniejszego zapytania Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień częściowych.
                                                                                                                                
 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wytworzenie aplikacyjnej partii bio-preparatów na bazie wyizolowanych z materii organicznej bakterii cellulolitycznych, określenie założeń dotyczących parametrów procesu produkcji bio-preparatów, w tym parametrów procesu ekstrakcji i filtracji oraz przeprowadzenie kompleksowych badań mikrobiologicznych dla projektu pt. „Nowa generacja bio-preparatów poprawiających właściwości gleby na bazie aktywnych mikroorganizmów”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w tym wyszczególnienie katalogu usług oraz badań analitycznych), na podstawie którego należy sporządzać oferty zostanie udostępniony oferentom, którzy podpiszą i odeślą za pomocą poczty e-mail na adres oferty@intermag.pl, dostarczą osobiście bądź pocztą tradycyjną na adres Przedsiębiorstwo Intermag spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, al. 1000-lecia 15G, 32-300 Olkusz .Zamawiającemu OŚWIADCZENIE OFERENTA O PRZYSTĄPIENIU DO POSTĘPOWANIA I O ZACHOWANIU POUFNOŚCI stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
Termin realizacji zamówienia od zawarcia umowy z wybranym wykonawcą do 30 października 2015r. Terminowe i rzetelne wykonanie badań jest niezbędne do prawidłowej realizacji projektu pt. „Nowa generacja bio-preparatów poprawiających właściwości gleby na bazie aktywnych mikroorganizmów” i osiągnięcia określonych celów w przedmiotowym projekcie.
 
 1. KRYTERIA OCENY:
Cena – waga 100 %
Prosimy o podanie cen w wartościach netto (nie zawierających podatku VAT) oraz w wartościach brutto.
Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
W przypadku podania ceny w walucie obcej wówczas – dla potrzeb dokonania wyboru oferty - oferta przeliczona zostanie na PLN wg kursu sprzedaży tej waluty publikowanego przez NBP na dzień otwarcia ofert.
Punktacja obliczona zostanie jako stosunek ceny najniższej ze złożonych w postępowaniu ofert do ceny ocenianej oferty pomnożony przez wagę kryterium (100%).
 
 1. WYMAGANIA
Wykonawcy ubiegający sie o udzielenie zamówienia powinni dysponować w momencie realizacji przedmiotu zamówienia:
 1. następującymi zasobami technicznymi tj. wyposażeniem badawczym:
 
 
Bioreaktory: Pojemność opis
0,5L - 5L Co najmniej 2 reaktory o pojemności mdz. 0,5 - 5 litrów z pełną kontrolą parametrów (pH, tlen, mieszanie, piana, poziom, temperatura), sterylizowane w autoklawie, wyposażone w mieszadła mechaniczne oraz rejestrację danych pomiarowych
  20L - 60L Co najmniej 2 reaktory o pojemności mdz. 20 - 60 litrów z pełną kontrolą parametrów (pH, tlen, mieszanie, piana, poziom, temperatura), sterylizowane w autoklawie, wyposażone w mieszadła mechaniczne oraz rejestrację danych pomiarowych
120L - 1200L Co najmniej 2 reaktory o pojemności mdz. 120 - 1200 litrów z pełną kontrolą parametrów (pH, tlen, mieszanie, piana, poziom, temperatura), sterylizowane w autoklawie, wyposażone w mieszadła mechaniczne oraz rejestrację danych pomiarowych
Wirówki przepływowe: Bębnowa co najmniej 15.000 obr/min
talerzowa co najmniej 10.000 obr/min
Systemy membranowe System o działaniu ciągłym w układzie feed and bleed Wyposażony w membrany spiralne, tubularne oraz kapilarne.
System MF/UF/NF Wyposażony w membrany spiralne oraz tubularne ceramiczne.
Suszarnie rozpyłowe System suszenia
 
Suszarnia laboratoryjna o wydajności co najmniej 5kg/h gotowego produktu.
Liofilizator System liofilizacji Liofilizator z pełna kontrolą oraz sterowaniem parametrami suszenia, o minimalnym wsadzie 1kg produktu
 
 1. następującymi zasobami ludzkimi:
 
W projekt zostaną zaangażowane co najmniej 4 osoby w tym:
 • co najmniej 1 osoba specjalista w zakresie mikrobiologii ze stopniem naukowym profesora  (z co najmniej  pięcioma publikacjami naukowymi z zakresu mikrobiologii),
 • co najmniej 1 osoba specjalista z zakresu mikrobiologii ze stopniem naukowym co najmniej doktora habilitowanego (z co najmniej  trzema publikacjami naukowymi z zakresu mikrobiologii)
 • co najmnniej 1 osoba specjalista z zakresu prowadzenia procesów mikrobilogicznych ze stopniem co najmniej doktora (z co najmniej  jedną publikacją naukową z zakresu mikrobiologii).
 
 1. WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA:
 1. Zapytanie ofertowe dotyczy potencjalnych kontrahentów prowadzących działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia.
 2. O udzielnie zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 3. O udzielnie zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 4. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści danego zapytania ofertowego.
 5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 30.10.2015.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną oferenci, którzy:
  1. Nie wykonali z należytą starannością chociażby jednego z zamówień złożonych uprzednio przez Intermag lub innych zamawiających oraz w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie upadłościowe.
  2. Są z Intermag powiązani osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Intermag a Wykonawcą polegające na:
 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 
 1. Termin i sposób składania ofert:
 1. Oferty należy złożyć do dnia 30.01.2015r. do godz. 16:00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 2.02.2015r., ogłoszenie wyników postępowania nastąpi dnia 3.02.2015r.
 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 3. Oferta powinna być parafowana i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.
 4. Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę na niniejsze zamówienie.
 5. Oferty należy składać mailem na adres: oferty@intermag.pl lub pocztą tradycyjną / kurierem / osobiście (adres siedziby firmy: Przedsiębiorstwo INTERMAG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, al. 1000-lecia 15G, 32-300 Olkusz),
 6. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego lub wpływu na wskazaną w punkcie VII.5 adres mailowy.
 7. Oferty, które wpłyną po upływie terminu oraz te, które nie będą posiadały wymaganych załączników nie będą podlegały ocenie.
 8. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca
 9. Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na w/w adres e-mail  do dnia 30.01.2015r.  Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Radosław Wilk.
 10. Oferta powinna zawierać termin jej obowiązywania (minimum 30 dni od dnia jej złożenia).
 11. Oferta powinna zawierać cenę dostawy oraz termin realizacji zamówienia.
 12. Do oferty należy dołączyć:
  1. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków dotyczących zamówienia określone w punkcie nr V i VI niniejszego zapytania (w formie oświadczeń stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zapytania).
  2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym – stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
  3. Kopię dokumentów rejestrowych Oferenta (odpis z KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej).
 
 
Z poważaniem,
Zespół Intermag
 

 
 
ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
 1. Oświadczenia do zapytania ofertowego potwierdzające spełnienia warunków z punktu V oraz VI ww. zapytania.
 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
 3. Oświadczenie oferenta o przystąpieniu do postępowania i o zachowaniu poufności

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
 
 
Oświadczenia do zapytania ofertowego
potwierdzające spełnienia warunków z punktu V oraz VI
 
 
Oświadczam, że firma ………………………………………………………………………………………..……………………. (nazwa i adres siedziby) spełnia poniższe warunki:
 1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 1. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 2. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 3. Nie otwarto wobec firmy likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
 4. Nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
 5. Nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; Oraz wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
 
 
 
*  Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
 
 
 
 
Oświadczenie wykonawców
o braku powiązań osobowych i kapitałowych z zamawiającym
 
 
 
Ja, niżej podpisany oświadczam o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy ………………………. (z siedzibą ………………..………..) a Zamawiającym: Intermag z siedzibą ………………………….) a
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe pomiędzy ……………. a Zamawiającym rozumie się wzajemne powiązania między podmiotami, polegające w szczególności na:
 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 
 
*  Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy / Oferenta lub we właściwym upoważnieniu
 

 
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
 
 
Oświadczenie
Oświadczenie oferenta o przystąpieniu do postępowania i o zachowaniu poufności
 
 
 
Oświadczam, że firma ………………………………………………………………………………………..……………………. (nazwa i adres siedziby) zamierza złożyć ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 16.01.2015 dotyczące wytworzenia aplikacyjnych partii bio-preparatów na bazie aktywnych mikroorganizmów, określenie założeń dotyczących parametrów procesu produkcji bio-preparatów w tym parametrów procesu ekstrakcji, izolacji i filtracji oraz badań mikrobiologicznych i jednocześnie zobowiązuję się do:
 • Zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji poufnych wskazanych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia będącego załącznikiem do  zapytania ofertowe z dnia 16.01.2015 dotyczącego wytworzenia aplikacyjnych partii bio-preparatów na bazie aktywnych mikroorganizmów, określenie założeń dotyczących parametrów procesu produkcji bio-preparatów w tym parametrów procesu ekstrakcji, izolacji i filtracji oraz badań mikrobiologicznych.
 • Wykorzystania informacji jedynie w celach przygotowania i złożenia oferty w odpowiedzi na ww. zapytanie ofertowe z dnia 16.01.2015
 • Podjęcia wszelkich niezbędnych kroków dla zapewnienia, że żadna osoba zaangażowana przez Oferenta, otrzymująca informacje poufne, wrażliwe oraz informacje stanowiące tajemnicę organizacji nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części osobom trzecim.
 • Ujawnienia informacji jedynie tym pracownikom, którym będą one niezbędne do wykonywania powierzonych im czynności w celu przygotowania oferty i tylko w zakresie, w jakim ci pracownicy muszą mieć dostęp w związku z przygotowaniem oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 16.01.2015
 • Nie kopiowania, nie powielania, nie utrwalania żadnych danych lub informacji w jakikolwiek sposób oraz nie rozpowszechniania jakichkolwiek informacji lub danych uzyskanych podczas realizacji przedmiotu umowy.
 
Oświadczam, że mam świadomość skutków prawnych mogących powstać w związku z naruszeniem poufności otrzymanych informacji.
                                    
 
 
*  Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy / Oferenta lub we właściwym upoważnieniu