ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 z dnia 13.11.2015r.

 
Olkusz, dn. 13.11.2015r.
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2
 
W związku z realizacją projektu pt. „Nowa generacja bio-preparatów poprawiających właściwości gleby na bazie aktywnych mikroorganizmów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.4, oraz obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, Intermag Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, składa zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania zgłoszenia patentowego dla produktu opracowanego w ramach projektu pt. „Nowa generacja bio-preparatów poprawiających właściwości gleby na bazie aktywnych mikroorganizmów”.
ZAMAWIAJĄCY: Intermag spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dalszej treści zapytania ofertowego zwane jako Intermag
 1. TRYB ZAMÓWIENIA:
 1. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
 2. Niniejsze zamówienie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności, przejrzystości i równego dostępu.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
 4. O wprowadzonych zmianach w zakresie treści zapytania ofertowego Zamawiający poinformuje Wykonawców oraz zawiesi informacje na stronie internetowej oraz w siedzibie Spółki.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.
 6. W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, Intermag może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert lub metodyki. O dokonanej zmianie Intermag poinformuje na swojej stronie internetowej  www.intermag.pl (drogą mailową lub faksem lub listem poleconym) wszystkich dostawców i wykonawców, do których skierowano wcześniej zaproszenie do składania ofert.
 7. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Intermag do zawarcia umowy.
 8. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień obowiązującym u Zamawiającego.
 9. Regulamin udzielania zamówień dostępny jest w siedzibie Zamawiającego.
 10. Oferentom przysługują środki ochrony prawnej.
 11. W ramach niniejszego zapytania Zamawiający nie dopuszcza możliwości przyjmowania ofert częściowych
 12. W ramach niniejszego zapytania Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień częściowych.
 
 1. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania zgłoszenia patentowego dla produktu opracowanego w ramach projektu pt. „Nowa generacja bio-preparatów poprawiających właściwości gleby na bazie aktywnych mikroorganizmów”.
W skład usługi wchodzą :
 • przeprowadzenie badania stanu techniki dotyczącego produktu opartego o  wyizolowane w ramach projektu szczepy bakterii. Produkt zawiera ściśle zdefiniowany skład mineralno-organiczny oraz zdefiniowane zastosowania w sektorze rolniczym.
 • przygotowanie finalnego opisu zgłoszenia patentowego dla produktu pozwalającego na wysłanie go do Urzędu Patentowego.
Przygotowując ofertę należy uwzględnić całkowity koszt netto oraz brutto za kompleksowe wykonanie przedmiotowego zamówienia zgodnie z dostarczonymi przez zamawiającego materiałami. Należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem wyżej wymienionych czynności oraz wszelkimi innymi pracami, które są niezbędne do przygotowania zgłoszenia patentowego nowego produktu.
Sposób płatności:
100% po zakończeniu wszystkich czynności związanych z przygotowaniem zgłoszeń patentowych dla produktu.
 
 1. KRYTERIA OCENY:
Cena – waga 100 %
Prosimy o podanie cen w wartościach netto (nie zawierających podatku VAT) oraz w wartościach brutto.
Punktacja obliczona zostanie jako proporcja ceny netto najniższej ze złożonych ofert do ceny netto z oferty ocenianej w postępowaniu pomnożona przez wagę danego kryterium.
 
 1. WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA:
 1. Zapytanie ofertowe dotyczy potencjalnych kontrahentów prowadzących działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia.
 2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie badania zdolności i czystości patentowej oraz w przygotowywaniu zgłoszeń patentowych.
 3. O udzielenie zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 4. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści danego zapytania ofertowego.
 5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 18.12.2015.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną oferenci, którzy:
  1. Nie wykonali z należytą starannością chociażby jednego z zamówień złożonych uprzednio przez Intermag lub innych zamawiających oraz w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie upadłościowe.
  2. Są z Intermag powiązani osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Intermag a Wykonawcą polegające na:
 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 1. Termin i sposób składania ofert:
 1. Oferty należy złożyć do dnia 20.11.2015r. do godz. 16:00.
 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 3. Oferta powinna być parafowana i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.
 4. Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedno zamówienie.
Oferty należy składać mailem oferty@intermag.pl lub pocztą tradycyjną / kurierem / osobiście (adres siedziby firmy: INTERMAG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, al. 1000-lecia 15G, 32-300 Olkusz, Tel.  + 48 32 64 55 900, Fax.  + 48 32 64 27 044).
 1. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego lub wpływu na wskazaną w punkcie VI adres mailowy.
 2. Oferty, które wpłyną po upływie terminu oraz te, które nie będą posiadały wymaganych załączników nie będą podlegały ocenie.
 3. Oferenci zostaną poinformowani o wyniku do dnia 23.11.2015r.
 4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca
 5. Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na w/w adres e-mail  do dnia 18.11.2015r.  Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Radosław Wilk.
 6. Oferta powinna zawierać termin jej obowiązywania (minimum 30 dni od dnia jej złożenia).
 7. Oferta powinna zawierać cenę za kompleksowe wykonanie usługi.
 8. Intermag dopuszcza możliwość złożenia jednej oferty przez kilka podmiotów, którzy na potrzeby wykonania zamówienia zawarli porozumienie / konsorcjum.
 9. Do oferty należy dołączyć:
  1. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków dotyczących zamówienia określone w punkcie nr V niniejszego zapytania (w formie oświadczeń stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zapytania).
  2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym – stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
  3. Kopię dokumentów rejestrowych Oferenta (odpis z KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej).
 
 
Z poważaniem,
Zespół Intermag
 
……………………………………………..……
(pieczęć firmowa i podpis os. upoważnionej)
 
 
 
ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
 1. Oświadczenia do zapytania ofertowego potwierdzające spełnienia warunków z punktu V ww zapytania.
 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
 
 
Oświadczenia do zapytania ofertowego
potwierdzające spełnienia warunków z punktu V
 
 
Oświadczam, że firma ……………………………………………………………………………………………………………. (nazwa i adres siedziby) spełnia poniższe warunki:
 1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 1. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 2. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 3. Nie otwarto wobec firmy likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
 4. Nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
 5. Nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; Oraz wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
 
 
 
 
…………………………………………………….                              ……………..…………………...................
Miejsce i data                                                         Imię, nazwisko, podpis, pieczątka)*
 
 
 
 
 
 
 
*  Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
 
 
 
 
Oświadczenie wykonawców
o braku powiązań osobowych i kapitałowych z zamawiającym
 
 
 
Ja, niżej podpisany oświadczam o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy ……………………………………………………. (z siedzibą ………………..………..) a Zamawiającym: Intermag z siedzibą al.1000-lecia 15G, 32-300 Olkusz) a
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe pomiędzy …….…………. a Zamawiającym rozumie się wzajemne powiązania między podmiotami, polegające w szczególności na:
 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 
 
 
………………….., …………….r                                      ……………………………………………………………
Miejsce i data                                                         Imię, nazwisko, podpis*,
                                                                            pieczątka imienna oraz firmowa
 
 
 
 
 
 
 
*  Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy / Oferenta lub we właściwym upoważnieniu
 
 
Załącznik do zapytania ofertowego