Zapytanie ofertowe na autoklaw.

Plik do podrania w formacie Pdf: Zapytanie ofertowe - autoklaw
                                                     Formularz oferty - do przetargu z dnia 08.09.2014 na autoklaw


 
Olkusz, 08.09.2014
Przedsiębiorstwo INTERMAG Sp. z o.o.
Al. 1000-lecia 15 G, 32-300 Olkusz
Tel.  + 48 32 64 55 900
Fax.  + 48 32 64 27 044
Intermag@intermag.pl
WWW.intermag.pl
Zapytanie ofertowe

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na autoklaw, w ramach projektu pt. „Nowa generacja bio-preparatów poprawiających właściwości gleby na bazie aktywnych mikroorganizmów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych.

I. Zamawiający
Przedsiębiorstwo INTERMAG Sp. z o.o.
Al. 1000-lecia 15 G, 32-300 Olkusz
Tel. + 48 32 64 55 900
Fax. + 48 32 64 27 044


II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest: autoklaw

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a) pojemność komory 23-30 L
b) komora ze stali nierdzewnej
c) zakres temperatury sterylizacji 121oC  i 134oC
d) ciśnienie robocze 1,1 bar
e) próżnia frakcjonowana
f) program testujący poprawność sterylizacji
g) możliwość sterylizacji płynów
h) system zapobiegający przegrzaniu komory
i) funkcja suszenia wsadów
j) funkcja schładzania płynów
k) możliwość ustawienia indywidualnych programów w których można zmienić parametry cyklu
l) automatyczny zawór bezpieczeństwa
m) czujnik braku wody destylowanej
n) urządzenie musi być fabrycznie nowe
o) gwarancja minimum 24 miesiące
p) wykonawca powinien zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zlokalizowany w Polsce, wykonywany przez autoryzowanego przedstawiciela producenta. Wykonawca zapewnia czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki maksymalnie 48 h.
q) instrukcji obsługi urządzenia oraz oprogramowania w języku polskim
r) w cenie oferty powinny być uwzględnione wszelkie koszty dostawy do użytkownika m.in. opakowanie, ubezpieczenie, transport (wraz z dostarczeniem - wniesieniem do miejsca wskazanego).

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający dopuszcza powierzenie części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. Termin i miejsce wykonania przedmiotu zamówienia:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 2 tygodni od otrzymania zamówienia.
Miejsce dostarczenie urządzenia: Osiek 174a, 32-300 Olkusz

IV. Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferent zobowiązany jest do przesłania wypełnionego formularza oferty, który musi zawierać:
a) datę sporządzenia i czytelny podpis osoby upoważnionej do składania oferty;
b) termin ważności oferty;
c) pełną nazwę oferenta;
d) adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;
e) cenę w kwocie netto oraz brutto (cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac związanych z montażem, transportem i realizacją zamówienia)
f) opis techniczny urządzenia w języku polskim;
g) koszty dojazdu oraz pracy serwisu;
h) deklarację zgodności, oznaczenie CE;

V. Kryteria wyboru ofert:
Cena 100 %
 
Podane w zapytaniu ofertowym minimalne wielkości parametrów technicznych i funkcjonalnych stanowią podstawę do zakwalifikowania oferty do dalszej oceny.


VI. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera, dostarczona osobiście na adres: Al. 1000-lecia 15 G, 32-300 Olkusz, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: katarzyna.szychowska@intermag.pl do dnia 15.09.2014.
Oferenci będą poinformowani o wyniku do dnia 17.09.2014

Oferent będzie związany złożoną ofertą co najmniej do 30.10.2014 r. Nawet w przypadku wyboru oferty innego Oferenta oferta pozostaje wiążąca w dalszym ciągu, aż do upływu terminu jej ważności.
2. W przypadku braku możliwości jednoznacznego wyboru oferty, z powodu znacznych rozbieżności w przedstawianiu w ofertach istoty przedmiotowego zagadnienia przez poszczególnych Oferentów, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania bądź unieważnienia postępowania ofertowego i ponownego skierowania zapytań ofertowych zawierających uzupełnione bądź zmodyfikowane kryteria techniczno – technologiczne. O takim fakcie, wszyscy, bez wyjątku, którzy terminowo złożyli kompletną i prawidłową pod względem formalnym ofertę, zostaną poinformowani najpóźniej do 17.09.2014 oraz poproszeni o złożenie nowej oferty dla zmienionych warunków.
3. Oferenci proszeni są o przesłanie potwierdzenia otrzymania zapytania ofertowego.

 
Oferta powinna być podpisana przez osobę  lub osoby uprawnione do występowania w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami imiennymi.