TYTANIT® jest płynnym preparatem o działaniu biostymulującym – aktywuje w roślinie naturalne procesy fizjologiczne, przez co są one bardziej intensywne i bardziej efektywne.

W wyniku takiego oddziaływania na rośliny widoczny jest bezpośredni, bardzo korzystny wpływ stymulatora TYTANIT na najważniejsze parametry agrobiologiczne upraw, a zwłaszcza:
  • zdecydowane zwiększenie plonowania roślin
  • znaczący przyrost wielkości (biomasy) roślin
  • poprawa parametrów jakościowych plonu
  • wzmocnienie naturalnej odporności roślin na stresy uprawowe.
 
Jako jeden z niewielu produktów o działaniu stymulującym w rolnictwie i ogrodnictwie, TYTANIT ma dokładnie rozpoznany mechanizm działania. Można dzięki temu wyjaśnić, jaką rolę spełnia w poprawie wielkości i jakości plonu różnych gatunków roślin.
Fakty te są szeroko udokumentowane wieloma wynikami badań, spośród których w tym artykule wskazujemy:
 
1. Wieloletnie, pionierskie badania preparatu TYTANIT, mające na celu Wyjaśnienie mechanizmu stymulującego działania na plonowanie roślin oraz na procesy zapylenia i zawiązywania nasion prowadzone od 1998 r. pod kierunkiem Pani doc. dr hab. Barbary Dyki w Instytucie Warzywnictwa (obecnie Instytut Ogrodnictwa) w Skierniewicach.
 
2. Wszechstronny projekt badawczy pn. Wpływ dolistnego zastosowania preparatu TYTANIT na paramenty plonu pszenicy ozimej i rzepaku ozimego przeprowadzony w latach 2009–2012 pod kierunkiem prof. Petera Kováčika w Katedrze Agrochemii i Dokarmiania Roślin Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze. Wśród badanych parametrów były m.in.: plon ilościowy ziarna/nasion oraz słomy, biomasa nad- i podziemna oraz jej zmienność w czasie, zawartość chlorofilu i jej zmienność w czasie, zawartość składników pokarmowych w roślinach, a także wiele innnych szczegółowych parametrów jakościowych ziarna pszenicy i nasion rzepaku. Badano wpływ TYTANITU na powyższe parametry w zależności od dawki (0,2 l/ha lub 0,4 l/ha) i liczby aplikacji (2 lub 3).
 
3. Doświadczenie na temat Wpływ preparatu TYTANIT na proces kwitnienia i zawiązywania owoców jabłoni odmiany Topaz oraz borówki wysokiej odmiany Bluecrop przeprowadzone w 2013–2014 roku pod kierunkiem dr hab. Moniki Bieniasz w Katedrze Sadownictwa i Pszczelnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Wśród badanych parametrów były: wpływ preparatu na kiełkowanie ziaren pyłku oraz zawiązanie owoców, średnia liczba nasion w jednym owocu, średnica owocu oraz średnia masa jednego owocu jabłoni, wysokość i szerokość owoców borówki. TYTANIT zastosowano dwukrotnie w formie oprysku w dawce 0,2 l/ha.
 
4. Rozpoczęte w 2014 (kontynuowane w 2015 r.) badania Zastosowanie nawozów i biostymulatorów do ograniczania strat powodowanych przez choroby i szkodniki prowadzone pod kierunkiem prof. dr hab. Pawła Węgorka i prof. dr hab. Marka Korbasa w Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu, Stacja Doświadczalna w Winnej Górze. W rzepaku TYTANIT zastosowano trzykrotnie w dawce 0,4 l/ha.
 

FUNKCJE BIOSTYMULUJĄCE W METABOLIZMIE ROŚLIN:
 
1. TYTANIT stymuluje tworzenie chlorofilu, co intensyfikuje fotosyntezę i w efekcie zwiększa przyrost biomasy i plon
Po zastosowaniu stymulatora TYTANIT rośliny wykazują zwiększony poziom zawartości chlorofilu (odnotowano wzrost o ok. 20–35%).
 

RYS. 1. Wpływ TYTANITU na dynamikę wzrostu zawartości chlorofilu w liściach pszenicy ozimej.
P. Kováčik, Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze, 2010.
  
TYTANIT korzystnie wpływa na dynamikę wzrostu zawartości chlorofilu w roślinie, a różnica jest najbardziej wyraźna dla oprysku wykonanego w fazie 2. kolanka. Większa zawartość chlorofilu w liściach pszenicy bezpośrednio wpływa na poprawę wzrostu roślin oraz ich masy (rys. 2 i 3), a także plonu całkowitego (rys. 4 i 5).
Stymulacja tworzenia chlorofilu rzutuje nie tylko na bezwzględny wzrost biomasy, w tym biomasy nadziemnej (rys. 2) i biomasy korzeni (rys. 3), ale również na przyspieszenie procesu wzrostu.

 
RYS. 2. Wpływ TYTANITU na zwiększenie masy części nadziemnej pszenicy ozimej.
P. Kováčik, Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze, 2010
.RYS. 3. Wpływ TYTANITU na zwiększenie masy korzeni pszenicy ozimej.
P. Kováčik, Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze, 2010.

 
 TYTANIT zdecydowanie zwiększa masę części nadziemnych i korzeni pszenicy ozimej. Wpływ na wzrost biomasy nadziemnej i korzeni zaznacza się już po pierwszym oprysku wykonanym pod koniec krzewienia. Efekt drugiego oprysku (wykonanego w fazie strzelania w źdźbło) wyraźnie widoczny jest w pełni fazy kłoszenia. W wyniku trzeciego oprysku (wykonanego w pod koniec kłoszenia) efekt utrzymuje się do końca kwitnienia.
Wzrost biomasy roślin uzyskany w rezultacie zastosowania biostymulatora TYTANIT przekłada się na wzrost plonu pszenicy, co oprócz badań naukowych potwierdza także praktyka rolnicza.

 
RYS. 4. Wpływ TYTANITU na plon ziarna i słomy pszenicy ozimej.
P. Kováčik, Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze, 2011.

 RYS. 5. Wpływ TYTANITU na plon pszenicy w sezonach: 2011/2012, 2012/2013. TYTANIT w dawce 0,4 l/ha zastosowano w fazach: BBCH 13–16, BBCH 22–29, BBCH 30–39, BBCH 69–73. Kontrolę stanowiły rośliny nieopryskiwane.
 
2. TYTANIT poprawia efektywność pobierania składników pokarmowych z gleby

TYTANIT sprawia, że rośliny na których go zastosowano, pobierają znacznie więcej składników pokarmowych (obecnych w glebie oraz dostarczanych przez zabiegi dolistne).
Jest to wynik lepszego rozwoju systemu korzeniowego (rys. 3), a w rezultacie wynik wzmocnienia mechanizmu pobierania składników, o czym świadczy wzrost udziału poszczególnych składników pokarmowych w suchej masie roślin (rys. 6B).

 

 

RYS. 6A. Biomasa i jej składowe.
P. Kováčik, Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze, 2010–12.

 

    

RYS. 6B. Udział składników pokarmowych w suchej masie.
 P. Kováčik, Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze, 2010–12.
 

Pełny, skumulowany efekt działania TYTANITU ukazuje wzrost ilości składników pokarmowych w roślinie (rys. 6C). Prezentowane na rys. 6A–6C dane obejmują cały 3-letni okres badań i dotyczą materiału pobieranego pod koniec kwitnienia pszenicy (BBCH 65–69).RYS. 6C. Ilość składników pokarmowych w jednej roślinie.
P. Kováčik, Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze, 2010–12.

 

 


Intensyfikacja pobierania składników pokarmowych – lepsze odżywienie roślin sprawia, że nie tylko obficiej plonują, ale również lepiej znoszą stresy uprawowe – abiotyczne (związane najczęściej z warunkami pogodowymi) oraz biotyczne – wywołane presją
patogenów i szkodników. Zapewnia to roślinom lepszą kondycję oraz ogranicza straty w plonach.
 
3. TYTANIT zwiększa żywotność pyłku i siłę jego kiełkowania, co znacząco poprawia proces zapylenia i tworzenia nasion, a w efekcie końcowym zwiększa plon

Kilkanaście lat temu w Instytucie Warzywnictwa (obecnie Instytut Ogrodnictwa) w Skierniewicach przeprowadzono doświadczenia, w których badano wpływ preparatu TYTANIT m.in. na kwitnienie i zawiązanie owoców ogórka i pomidora. Stwierdzono wówczas, że TYTANIT poprawia żywotność pyłku i zdolność jego kiełkowania, bezpośrednio zwiększając liczbę nasion. Uzyskane wówczas wyniki były inspiracją do dalszych badań nad tym biostymulatorem.

FOT. 1. Kiełkowanie pyłku na znamionach słupków 24 godziny po ręcznym zapyleniu. Mendel Centenary Congress 2000, Barbara Dyki, J. Borkowski, E. Łąkowska, R. Doruchowski, E. Panek, 7–10.03.2000.
 
    bez TYTANITU                                                z TYTANITEM
    FOT. 2. Największe i najmniejsze owoce z rośliny 12 dni po ręcznym zapyleniu. Mendel Centenary Congress 2000, Barbara Dyki, J. Borkowski, E. Łąkowska, R. Doruchowski, E. Panek, 7–10.03.2000

bez TYTANITU - odmiana ALLADYN                   z TYTANITEM - odmiana ALLADYN                    bez TYTANITU - odmiana ATLAS                       z TYTANITEM - dmiana ATLAS
                                                          FOT. 3. Wpływ TYTANITU na zapylenie u roślin linii hodowlanych pomidora L4-Alfa. Mendel Centenary Congress 2000, Barbara Dyki, J. Borkowski, E. Łąkowska, R. Doruchowski, E. Panek, 7–10.03.2000.

z TYTANITEM                                                                                                                                 bez TYTANITU
    

 

 
. 

Poprawa zapylenia skutkuje większą liczbą produkowanych przez rośliny nasion, co w przypadku gatunków u których nasiona lub ziarniaki są plonem (rzepak, zboża, kukurydza) oznacza znaczne jego zwiększenie (nawet o 20–25%).
 
Również w uprawach innych gatunków, w tym sadowniczych, pyłek roślin opryskiwanych stymulatorem TYTANIT ma zdecydowanie większą siłę kiełkowania. Efektywność kwitnienia w sadownictwie to jeden z najważniejszych czynników biologicznych bezpośrednio wpływających na plonowanie drzew i krzewów owocowych. Efektywność ta mierzona jest liczbą zawiązanych nasion w owocach. Dla sadownika owoce z dużą liczbą dobrze wykształconych nasion będą przekładać się na wysoką ilość i jakość uzyskanego plonu.
 


RYS. 7. Wpływ TYTANITU na liczbę kiełkujących ziaren pyłku na znamionach
kwiatów jabłoni Topaz. M. Bieniasz, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, 2013.
 
 


TYTANIT istotnie zwiększa liczbę kiełkujących ziaren pyłku na znamionach kwiatów jabłoni. Dzięki temu wytwarza się znacznie większa liczba łagiewek pyłkowych (fot. 4) i w konsekwencji nasion, co poprawia nie tylko wielkość owoców, ale również plon oraz zdolność przechowalniczą jabłek.


 FOT. 4. Kiełkujące ziarna pyłku na znamionach kwiatu jabłoni. M. Bieniasz, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, 2013.

bez TYTANITU                                                                                                                                  z TYTANITEM                               


RYS. 8. Wpływ TYTANITU na liczbę nasion w jednym owocu jabłoni odmiany Topaz.
M. Bieniasz, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, 2013.
 RYS. 9. Wpływ TYTANITU na masę owoców jabłoni odmiany Topaz.
M. Bieniasz, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, 2013.
 


RYS. 10. Wpływ TYTANITU na wielkość owoców jabłoni odmiany Topaz.
M. Bieniasz, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, 2013.
 

 
W tym samym badaniu potwierdzono wyjątkowo korzystny wpływ stymulatora TYTANIT na plonowanie borówki amerykańskiej.
Istotny wzrost plonowania roślin był efektem zdecydowanie lepszego zawiązywania owoców, które były również większe od jagód z krzewów nie traktowanych TYTANITEM. Jest to zapewne związane z większą liczbą nasion stwierdzoną w pojedynczych jagodach zawiązanych na krzewach opryskiwanych TYTANITEM.RYS. 11. Wpływ TYTANITU na liczbę kiełkujących ziaren pyłku na znamieniu borówki wysokiej odmiany Bluecrop. M. Bieniasz, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, 2013.

 
 RYS. 12. Wpływ TYTANITU na liczbę zawiązanych owoców borówki wysokiej odmiany Bluecrop w porównaniu do kombinacji kontrolnej.
M. Bieniasz, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, 2013.
RYS. 13. Wpływ TYTANITU na liczbę zawiązanych nasion w jednej jagodzie borówki wysokiej odmiany Bluecrop w porównaniu do kombinacji kontrolnej. M. Bieniasz, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, 2013.
 

 RYS. 14.Wpływ TYTANITU na masę owoców borówki wysokiej odmiany Bluecrop. M. Bieniasz, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, 2013.
 
RYS. 15. Wpływ TYTANITU na wielkość owoców borówki wysokiej odmiany Bluecrop.
M. Bieniasz, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, 2013.

 
4. TYTANIT nie tylko zwiększa plonowanie roślin, lecz także poprawia jakość plonu oraz zdrowotność roślin

Intensyfikując fotosyntezę i pobieranie składników pokarmowych TYTANIT wzmacnia rośliny fizjologicznie – zwiększa siły witalne roślin, przez co zdecydowanie poprawia ich kondycję i zdrowotność. Wszystkie te elementy korzystnie wpływają na jakość plonu oraz zwiększają odporność roślin na porażenie przez choroby i szkodniki.
Ta zaleta TYTANITU potwierdzana jest wieloma badaniami w uprawie różnych gatunków roślin, m.in.:
 

RYS. 16. Wpływ TYTANITU na wysokość plonu handlowego marchwi.
Praca magisterska, Marek Tarkowski pod kierunkiem doc. dr hab. Barbary Dyki, WSEH,
Skierniewice, 2008.
FOT. 5. Wpływ TYTANITU na średnicę korzeni marchwi. Praca magisterska, Marek Tarkowski pod kierunkiem doc. dr hab. Barbary Dyki, WSEH, Skierniewice, 2008.

z TYTANITEM                                             bez TYTANITU
 
 TAB. 1. Wpływ TYTANITU na jakość marchwi, w tym zawartość beta-karotenu i cukrów. Praca magisterska, Marek Tarkowski pod kierunkiem doc. dr hab. Barbary Dyki, WSEH, Skierniewice, 2008.

RYS. 17. Wpływ TYTANITU na plonowanie cebuli ozimej w pierwszym terminie zbioru. Praca magisterska, Joanna Piekara pod kierunkiem doc. dr hab. Barbary Dyki, WSEH, Skierniewice, 2009.
 RYS. 18. Wpływ TYTANITU na plonowanie cebuli ozimej w drugim terminie zbioru. Praca magisterska, Joanna Piekara pod kierunkiem doc. dr hab. Barbary Dyki, WSEH, Skierniewice, 2009.
 


RYS. 19. Wpływ TYTANITU na masę cebul. Praca magisterska, Joanna Piekara pod kierunkiem doc. dr hab. Barbary Dyki, WSEH, Skierniewice, 2009.


TAB. 2.
Wpływ TYTANITU na jakość cebul. Praca magisterska, Joanna Piekara pod kierunkiem doc. dr hab. Barbary Dyki, WSEH, Skierniewice, 2009.TAB. 3. Wpływ TYTANITU na zmniejszenie występowania objawów mączniaka rzekomego na roślinach cebuli, ocena makroskopowa (wizualna). Praca magisterska, Joanna Piekara pod kierunkiem doc. dr hab. Barbary Dyki, WSEH, Skierniewice, 2009.RYS. 20. Wpływ TYTANITU na zmniejszenie występowania mączniaka prawdziwego na roślinach pomidora odm. Jawor. Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice, 2004.
 


FOT. 6. Wpływ TYTANITU na ograniczenie rozwoju mączniaka rzekomego na ogórkach. Praca magisterska, Łukasz Więckowski pod kierunkiem doc. dr hab. Barbary Dyki, WSEH, Skierniewice, 2010.

bez TYTANITU                                            z TYTANITEM
   
 
 
RYS. 21. Wpływ preparatu TYTANIT na plon rzepaku. Polowa Stacja Doświadczalna w Winnej Górze, Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu, 2014.
 
RYS. 22. Skteczność preparatu TYTANIT w zapobieganiu występowania uszkodzeń wywołanych przez chowacza podobnika. Polowa Stacja Doświadczalna w Winnej Górze, Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu, 2014.

RYS. 23. Skuteczność preparatu TYTANIT w zapobieganiu występowania objawów powodowanych przez sprawcę czerni krzyżowych (Alternaria spp.). Polowa Stacja Doświadczalna Winna Góra, Instytut Ochrony Roślin – PIB, 2014.
 

 

RYS. 24. Skuteczność preparatu TYTANIT w zapobieganiu występowania objawów powodowanych przez sprawcę szarej pleśni (Botrytis cinerea). Polowa Stacja Doświadczalna Winna Góra, Instytut Ochrony Roślin – PIB, 2014.
 


 Bardzo korzystne oddziaływanie na metabolizm roślin i wzmacnianie odporności roślin na stres w połączeniu z dodatkową zaletą, jaką jest widoczna skuteczność niewielkiej dawki 0,2–0,4 l/ha sprawia, że TYTANIT jest jednym z najczęściej stosowanych biostymulatorów w produkcji roślinnej.