Polityka prywatności

W niniejszych zasadach wyjaśniono, kim jest firma GRUPA KAPITAŁOWA INTERMAG, dlaczego i w jaki sposób przetwarza dane osobowe, a także, jeśli Państwo jesteście podmiotem jakichkolwiek danych osobowych, jakie przysługują Państwu prawa i jak w razie potrzeby skontaktować się z firmą GRUPA KAPITAŁOWA INTERMAG.

Firma GRUPA KAPITAŁOWA INTERMAG zastrzega sobie prawo do zmiany „Polityki Prywatności” w dowolnym czasie i z dowolnego powodu. Data ostatniej zmiany „Polityki Prywatności” zostanie wskazana na początku tej strony jako „Ostatnia aktualizacja”.

Administrator danych –GRUPA KAPITAŁOWA INTERMAG?
 

Gdy w treści niniejszych zasad wskazany jest podmiot GRUPA KAPITAŁOWA INTERMAG to oznacza to następujące spółki działające w ramach grupy kapitałowej:

 1. INTERMAG sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu, 32-300 Olkusz, Al. 1000-lecia 15G, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100441, NIP: 6370112065, REGON: 00134119200000, BDO: 000006677, kapitał zakładowy: 177 000,00 zł,
 2. INSOL sp. z o.o. z siedzibą w Puławach, 34-110 Puławy, ul. Ignacego Mościckiego 1, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000604361, NIP: 7162818237, REGON: 363582127, BDO: 000547162, kapitał zakładowy: 1.125.000,00 zł,
 3. AGRISE sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu, 32-300 Olkusz, Al. 1000-lecia 15G, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000514385, NIP: 6372193808, REGON: 123151360, kapitał zakładowy: 105 000,00 zł,
 4. AGROMODUS sp. z o.o. z siedzibą w Osieku, 32-300 Olkusz, ul. Zimnodolska 44 miejsc. Osiek, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000470650, NIP: 5252560770, REGON: 146813885, BDO: 000557566, kapitał zakładowy: 100 000,00 zł,
 5. INTERMAG-AGRO sp. z o.o. z siedzibą w Osieku, 32-300 Olkusz, ul. Zimnodolska 44 miejsc. Osiek, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000786866, NIP: 6372207278, REGON: 383385842, kapitał zakładowy: 50 000,00 zł,

GRUPA KAPITAŁOWA INTERMAG jest administratorem danych w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych zgodnie z niniejszymi zasadami (o ile niniejsze zasady nie stanowią inaczej).

W każdym wypadku, gdy postanowienia niniejszej polityki tratują o prawach, obowiązkach i zasadach dotyczących GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERMAG znajduje to zastosowanie również do pojedynczego podmiotu wchodzącego w skład grupy kapitałowej.

Niniejsza Informacja o prywatności dotyczy również treści marketingowych GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERMAG, w tym ofert oraz reklam produktów i usług podmiotów z GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERMAG, które my (lub usługodawca działający w naszym imieniu) wyświetlamy na zewnętrznych stronach internetowych, platformach i w aplikacjach w oparciu o informacje na temat Państwa korzystania z danej witryny. Te zewnętrzne strony internetowe zawierają na ogół własną Informację o prywatności oraz własne Zasady i warunki korzystania. Zachęcamy do ich przeczytania przed korzystaniem z tych stron.


Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje, które można wykorzystać do pośredniej lub bezpośredniej identyfikacji konkretnej osoby. Definicja ta obejmuje dane osobowe zbierane w trybie offline za pośrednictwem naszych centrów angażowania konsumentów, bezpośrednich kampanii marketingowych, loterii i konkursów oraz w trybie online za pośrednictwem naszych stron internetowych, aplikacji oraz stron firmowych na platformach zewnętrznych i w aplikacjach dostępnych lub używanych za pośrednictwem platform zewnętrznych.

Podczas kontaktu z nami możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych. Administratorzy danych mogą udostępniać sobie i innym spółkom powiązanym lub partnerskim względem GRUPA KAPITAŁOWA INTERMAG Państwa dane osobowe i wykorzystywać je w sposób zgodny z niniejszym dokumentem. Możemy również łączyć je z innymi informacjami, w celu ulepszenia naszych produktów, usług, treści oraz reklam.

Nie mają Państwo obowiązku dostarczania GRUPIE KAPITAŁOWEJ INTERMAG żądanych przez nas danych osobowych, ale jeśli tego Państwo nie zrobią, możemy nie być w stanie dostarczyć Państwu naszych produktów i usług, zapewnić wysokiej jakość usług czy odpowiedzieć na pytania.


Informacje, których GRUPA KAPITAŁOWA INTERMAG nie zbiera — dzieci

Świadomie GRUPA KAPITAŁOWA INTERMAG nie zabiega on–line o dane od dzieci poniżej 13 roku życia ani nie oferuje danych takim dzieciom. GRUPA KAPITAŁOWA INTERMAG świadomie nie gromadzi danych osobowych dzieci poniżej 13 roku życia. Jeżeli GRUPA KAPITAŁOWA INTERMAG dowie się, że dziecko poniżej 13 roku życia przekazało jej dane osobowe bez zgody rodziców, podejmie kroki w celu ich usunięcia.


Jakiego rodzaju dane osobowe przetwarza GRUPA KAPITAŁOWA INTERMAG?

GRUPA KAPITAŁOWA INTERMAG może przetwarzać dotyczące Państwa dane osobowe, które uzyskała od Państwa lub z innych źródeł. Państwa dane osobowe, które mogą być przetwarzane przez GRUPĘ KAPITAŁOWĄ INTERMAG, mogą obejmować:

 • imię i nazwisko;
 • miejsce pracy, stanowisko lub dział;
 • adres, numer telefonu, adres e–mail lub inne dane do kontaktu (te dane mogą dotyczyć Państwa pracy lub być danymi osobistymi, w zależności od charakteru relacji z Państwem lub jednostką, której Państwo świadczycie pracę);
 • informacje, które Państwo sami podacie, komunikując się z GRUPĄ KAPITAŁOWĄ INTERMAG telefonicznie, pocztą elektroniczną, za pośrednictwem witryny internetowej GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERMAG lub podmiotów wchodzących w jej skład, za pośrednictwem mediów społecznościowych lub w inny sposób. Obejmuje to informacje, które Państwo przekazujecie GRUPIE KAPITAŁOWEJ INTERMAG lub które otrzyma ona podczas korzystania przez Państwa z jej witryny internetowej, uzyskiwania dostępu do jej wydarzeń lub subskrybowania jej usług, dostarczania jej towarów lub usług, składania zapytań o jej usługi, składania zamówień, udziału w konkursie, promocji lub ankiecie oraz dane przekazane w czasie kontaktu z GRUPĄ KAPITAŁOWĄ INTERMAG w celu zgłoszenia problemu, lub wykonywania tych czynności w imieniu osoby, której Państwo świadczycie pracę;
 • informacje dotyczące transakcji z GRUPĄ KAPITAŁOWĄ INTERMAG z Państwa udziałem lub z udziałem osoby, której Państwo świadczycie pracę (na przykład szczegóły dotyczące produktów opracowanych przez podmioty z GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERMAG lub usług, które podmioty wchodzące w skład GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERMAG Państwu dostarczyły lub od Państwa otrzymały lub które otrzymała od osoby, której Państwo świadczycie pracę, lub które dostarczyła osobie, dla której Państwo świadczycie pracę);
 • inne dotyczące Państwa informacje, które GRUPA KAPITAŁOWA INTERMAG musi przetwarzać w celu zawarcia lub realizacji umowy z Państwem lub osobą, na rzecz której Państwo świadczycie pracę (na przykład prawo do informacji na temat pracy oraz informacji uzyskiwanych od agencji informacji kredytowej, jeżeli jest to niezbędne w celu umożliwienia GRUPIE KAPITAŁOWEJ INTERMAG przeprowadzenia odpowiednich kontroli w odniesieniu do umów z Państwem lub inną osobą, dla której Państwo świadczycie pracę lub z którą jesteście w inny sposób powiązani);
 • informacje o wydarzeniach, na które jesteście Państwo zapraszani lub na które są zapraszane osoby z Państwem powiązane, a także dane osobowe i preferencje w zakresie, w jakim informacje te mają znaczenie dla organizacji tych wydarzeń i zarządzania nimi (np. wymagania dotyczące diety);
 • informacje Państwa dotyczące, które Państwo podacie GRUPIE KAPITAŁOWA INTERMAG lub które uzyska ona w inny sposób podczas Państwa wizyty w podmiotach z GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERMAG (na przykład, jeśli Państwo wpiszecie się do rejestru lub zostaniecie zarejestrowani przez telewizję przemysłową podczas odwiedzania któregokolwiek zakładu podmiotu z GRUPY KAPITAŁOWA INTERMAG lub jeśli podacie temu podmiotowi z GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERMAG dane rejestracyjne swojego pojazdu);
 • Informacje, które GRUPA KAPITAŁOWA INTERMAG uzyska od Państwa podczas korzystania z witryny internetowej, w tym:
  • informacje techniczne, w tym adres protokołu internetowego (IP) używany do połączenia komputera z Internetem, informacje dotyczące logowania, typ i wersja przeglądarki, ustawienia strefy czasowej, typy i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platforma;
  • informacje dotyczące Państwa wizyty, w tym pełny URL, sekwencja kliknięć do, przez i z witryny internetowej (wraz z datą i godziną), usługi, które Państwo przeglądaliście lub wyszukiwaliście, czas odpowiedzi, błędy w pobieraniu, długość wizyt na niektórych stronach, informacje o interakcji na stronie (takie jak przewijanie, kliknięcia i przeciąganie myszką), metody służące do opuszczenia strony oraz numer telefonu użyty do połączenia z podmiotem z GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERMAG lub media społecznościowe służące do nawiązania z nim kontaktu.
  • Dane osobowe, które gromadzimy z innych źródeł. Gromadzimy dane osobowe z innych źródeł, np. od naszych zaufanych partnerów zewnętrznych oraz platform zewnętrznych, w których podmiot z GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERMAG posiada konta: Na przykład, gdy korzystają Państwo z funkcji „polubienie” na Facebooku lub funkcji +1 w Google+ czy też udostępnienia treści na Instagram. Ponadto otrzymujemy informacje o interakcjach z naszymi reklamami, w celu sprawdzenia, czy są one trafne i skuteczne. Gromadzimy również informacje o Państwu i Państwa działaniach od podmiotów zewnętrznych, gdy wspólnie z nimi oferujemy usługi lub produkty, lub od zewnętrznych dostawców usług wzbogacania danych, którzy zapewniają GRUPIE KAPITAŁOWEJ INTERMAG analizy dotyczące posiadanych przez nią danych osobowych.

Pliki cookie

Sposób, w jaki pliki cookie są wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych, jest wyjaśniony w „Zasadach dotyczących plików cookie”, z którymi należy się zapoznać.


Jak GRUPA KAPITAŁOWA INTERMAG postępuje z danymi osobowymi?

GRUPA KAPITAŁOWA INTERMAG przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 • aby reklamować i wprowadzać na rynek swoje usługi i produkty oraz dostarczać informacje na ich temat;
 • aby zarządzać swoją witryną internetową zgodnie z jej warunkami i do celów wewnętrznych, w tym do rozwiązywania problemów i analizy danych, testowania, badań, statystyki i do celów ankietowych;
 • aby usprawnić swoją witrynę internetową w celu zapewnienia, że treści są prezentowane w najbardziej efektywny sposób z punktu widzenia Państwa i Państwa komputera;
 • aby zapewnić bezpieczeństwo swojej strony internetowej i innych systemów;
 • aby zmierzyć lub zrozumieć skuteczność reklamy prezentowanej Państwu i innym podmiotom oraz aby prezentować odpowiednią reklamę;
 • aby przedstawiać sugestie i zalecenia dotyczące usług i produktów które mogą być interesujące dla Państwa lub dla osoby, której Państwo świadczycie pracę i w stosownych przypadkach w zależności od Państwa preferencji.
 • aby zawierać i realizować umowy z Państwem lub z osobą, której Państwo świadczycie pracę
 • w przypadku zakupu naszych produktów, w celu przetwarzania płatności, zapewnienia informacji o statusie zamówienia, obsługi zapytań i próśb oraz oceny i obsługi skarg;
 • aby:
  • świadczyć usługi na rzecz klientów lub innych użytkowników tych usług;
  • pozyskiwać towary i usługi od dostawców;
  • zarządzać i administrować relacjami z klientami, dostawcami lub innymi użytkownikami jej usług;

Ponadto niektórych przypadkach przetwarzania Państwa danych osobowych polegamy na tzw. uzasadnionym interesie. Uzasadniony interes może mieć miejsce na przykład, gdy interesujecie się Państwo programem lojalnościowym w jednej z naszych marek, a my wykorzystamy zebrane dane osobowe do przeprowadzenia analizy danych w celu ulepszenia naszych produktów lub usług. Taka podstawa do wykorzystania danych będzie stosowana tylko tam, gdzie jest to konieczne do osiągnięcia uzasadnionego interesu, na przykład w celu pomocy w wykonaniu umowy lub w celu optymalizacji usługi, i nie narusza Państwa praw jako osoby fizycznej. Ta podstawa prawna będzie wykorzystywana tylko w przypadkach, w których nie ma mniej inwazyjnego sposobu przetwarzania danych osobowych. Możemy zapewnić, że w przypadku wykorzystania uzasadnionego interesu jako podstawy do przetwarzania danych osobowych, zostanie to odnotowane i będziecie Państwo mieć prawo poprosić o te informacje.

Przetwarzamy również Państwa dane osobowe, gdy mamy obowiązek prawny (np. zobowiązania podatkowe lub związane z ubezpieczeniem społecznym) do wykonania takiego przetwarzania. Na przykład nakaz sądowy lub wezwanie sądowe mogą wymagać od nas przetwarzania danych osobowych w określonym celu lub możemy być zmuszeni do przetwarzania danych osobowych w celu zgłaszania podejrzanych transakcji zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy.

PROFILOWANIE

GRUPA KAPITAŁOWA INTERMAG wykorzystuje dane osobowe do tworzenia profili. Tworzymy profile, analizując informacje dotyczące surfowania po sieci, wyszukiwania i dokonywania zakupów oraz interakcji z naszymi markami poprzez budowanie segmentów (tworzenie grup, które mają pewne wspólne cechy) i umieszczanie danych osobowych w jednym lub kilku segmentach. Segmenty te są wykorzystywane przez GRUPĘ KAPITAŁOWĄ INTERMAG do personalizowania strony internetowej oraz naszej komunikacji z Państwem (np. poprzez wyświetlanie odpowiednich treści podczas odwiedzania naszej strony internetowej lub biuletynu), a także do wyświetlania odpowiednich ofert i reklam GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERMAG za pośrednictwem stron zewnętrznych. GRUPA KAPITAŁOWA INTERMAG tworzy profile z Państwa danych tylko wtedy, gdy wyrażą Państwo na to zgodę; na przykład akceptując ustawienie plików cookie w przeglądarce internetowej lub zapisując się na newsletter.

Mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć swoją zgodę, aby zapobiec wykorzystywaniu swoich danych osobowych w ten sposób, korzystając z sekcji zarządzaj plikami cookie w Informacji o wykorzystaniu plików cookie lub rezygnując z subskrypcji na newsletter.

Przykład:

GRUPA KAPITAŁOWA INTERMAG gromadzi dane, za Państwa zgodą, z:

Naszych stron internetowych, na temat przeglądanych treści i sposobu interakcji z nimi;

Naszych reklam cyfrowych, które wyświetlamy na platformach społecznościowych i stronach internetowych innych wydawców; oraz

Formularzy, które Państwo wypełniają i wysyłają nam z informacjami o swoich zainteresowaniach w trybie online.

Jeśli poprosili Państwo o otrzymywanie wiadomości e-mail lub SMS od nas, śledzimy, czy są one otwierane i przeczytane oraz czy kliknęli Państwo w ich zawartość, aby zobaczyć, co Państwa interesuje, i móc przesyłać Państwu więcej treści, które naszym zdaniem mogą się Państwu podobać.

Używamy tych danych do profilowania Państwa upodobań i awersji. Na przykład, jeśli widzimy, że regularnie przeglądają Państwo dane treści możemy przesyłać ich Państwu więcej.

Na podstawie tych informacji profilowych możemy również wyświetlać reklamy, które mogą się Państwu podobać, z którymi się reklamujemy. Czasami, za Państwa zgodą, możemy wykorzystać dane o Państwa aktualnej lokalizacji, aby wyświetlać Państwu reklamy związane z promocjami lub wydarzeniami w pobliżu, które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować.


Komu GRUPA KAPITAŁOWA INTERMAG przekazuje Państwa dane osobowe?

GRUPA KAPITAŁOWA INTERMAG może udostępnić Państwa dane osobowe:

 • każdemu członkowi swojej grupy, czyli swoim spółkom zależnym i ich spółkom zależnym;
 • odpowiednim osobom trzecim w tym:
  • swoim partnerom biznesowym, klientom, dostawcom i podwykonawcom w celu realizacji wszelkich umów, które podmioty z GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERMAG zawiera, lub innych transakcji, które realizuje z Państwem lub osobą, której Państwo świadczycie pracę;
  • swoim księgowym, programistom, audytorom, doradcom prawnym i innym profesjonalnym doradcom lub usługodawcom;
 • w odniesieniu do informacji uzyskanych za pośrednictwem swojej witryny internetowej:
  • swoim reklamodawcom i sieciom reklamowym, które wymagają podania danych w celu wybrania i przekazania odpowiednich reklam Państwu i innym osobom. GRUPA KAPITAŁOWA INTERMAG nie ujawnia informacji na temat możliwych do zidentyfikowania osób swoim reklamodawcom, ale dostarcza im zbiorcze informacje dotyczące swoich użytkowników. GRUPA KAPITAŁOWA INTERMAG może również użyć takich informacji zbiorczych, aby pomóc reklamodawcom dotrzeć do grupy docelowej, do której GRUPA KAPITAŁOWA INTERMAG chce dotrzeć. GRUPA KAPITAŁOWA INTERMAG może wykorzystywać dane osobowe zebrane od Państwa w celu spełnienia żądań swoich reklamodawców poprzez wyświetlanie ich reklam adresowanych do tej grupy docelowej, z zastrzeżeniem tej części niniejszych zasad, która odnosi się do plików cookie;
  • dostawcom danych analitycznych i wyszukiwarek, którzy pomagają GRUPIE KAPITAŁOWEJ INTERMAG w ulepszaniu i optymalizacji jej witryny internetowej, z zastrzeżeniem tej części niniejszych zasad, która odnosi się do plików cookie.

Inne sposoby ujawnienia, które firma GRUPA KAPITAŁOWA INTERMAG może stosować

GRUPA KAPITAŁOWA INTERMAG może ujawnić osobom trzecim Państwa dane osobowe:

 • w przypadku sprzedaży lub kupna jakiejkolwiek firmy lub jej aktywów, w którym to przypadku GRUPA KAPITAŁOWA INTERMAG może ujawnić Państwa dane osobowe potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy takiej firmy lub aktywów, z zastrzeżeniem warunków niniejszej „Polityki prywatności”;
 • jeżeli podmiot GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERMAG lub zasadniczo wszystkie jego aktywa są nabywane przez osobę trzecią, kiedy to dotyczące Państwa dane osobowe będące w posiadaniu podmiotu z GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERMAG staną się jednym z przenoszonych składników aktywów;
 • jeżeli na GRUPIE KAPITAŁOWEJ INTERMAG lub podmiotowi z grupy ciąży obowiązek ujawnienia lub udostępnienia danych osobowych wynikający z przepisów prawa lub mający na celu wyegzekwowanie lub zastosowanie jej ogólnych warunków lub warunków dostawy i innych umów zawartych z Państwem, lub mający na celu ochronę praw, własności lub bezpieczeństwa GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERMAG, jej klientów, pracowników lub innych osób. Obejmuje to wymianę informacji z innymi przedsiębiorstwami i organizacjami (w tym z organami ścigania) w celu ochrony przed nadużyciami finansowymi i innymi sposobami ograniczania ryzyka.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez GRUPĘ KAPITAŁOWĄ INTERMAG?

GRUPA KAPITAŁOWA INTERMAG przetwarza dane osobowe w oparciu o następujące podstawy:

 • w przypadku konieczności uzyskania uprzedniej zgody na przetwarzanie danych, aby móc je przetwarzać (np. działania w zakresie marketingu bezpośredniego), GRUPA KAPITAŁOWA INTERMAG uzyska zgodę w odniesieniu do danego przetwarzania i będzie polegać na niej (zobacz poniżej punkt dotyczący sposobu wycofania zgody na przetwarzanie danych).);
 • w przeciwnym razie GRUPA KAPITAŁOWA INTERMAG będzie przetwarzać dane osobowe tylko wtedy, gdy będzie to konieczne:
  • w celu wykonania umowy, której Państwo jesteście stroną, lub w celu podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem takiej umowy;
  • w celu wypełnienia obowiązku prawnego, któremu GRUPA KAPITAŁOWA INTERMAG podlega lub
  • dla celów uzasadnionych interesów, do których dąży GRUPA KAPITAŁOWA INTERMAG lub inna osoba, pod warunkiem, że będzie to miało miejsce tylko w okolicznościach, w których te uzasadnione interesy nie są nadrzędne w stosunku do Państwa interesów lub podstawowych praw i wolności, które wymagają ochrony danych osobowych (do tej kategorii należy większość okoliczności, w których GRUPA KAPITAŁOWA INTERMAG przetwarza Państwa dane osobowe w związku ze stosunkiem łączącym podmiot z grupy z podmiotem, któremu Państwo świadczycie pracę).

Przez jaki czas GRUPA KAPITAŁOWA INTERMAG przetwarza dane osobowe?

GRUPA KAPITAŁOWA INTERMAG przetwarzamy dane osobowe tylko przez czas, jaki jest konieczny do celów, dla których zostały one pierwotnie zebrane, po czym zostaną one usunięte lub zarchiwizowane, z wyjątkiem przypadków, gdy GRUPA KAPITAŁOWA INTERMAG jest zobowiązana do dalszego przetwarzania takich danych w celu spełnienia zobowiązań prawnych, którym podlega lub w związku z innymi uzasadnionymi i zgodnymi z prawem celami. Jeśli Państwo jesteście klientem lub potencjalnym klientem, GRUPA KAPITAŁOWA INTERMAG będzie przechowywać dane osobowe przez okres do 3 lat od momentu ich zebrania, chyba że zgodnie z tymi celami obowiązuje inny termin.

Państwa dane mogą również zostać zachowane, abyśmy mogli kontynuować ulepszanie usług, z których Państwo korzystacie, a także zapewnić Państwu należne nagrody lojalnościowe.

Przechowujemy określone dane, zbierane bezpośrednio w celu ukierunkowania działań, przez możliwie najkrótszy czas, po czym trwale je usuwamy.

Będziemy aktywnie sprawdzać dane osobowe, które przechowujemy i bezpiecznie je usuwać lub w niektórych przypadkach anonimizować, gdy nie będzie już potrzeby prawnej, biznesowej lub konsumenckiej, aby je przechowywać.


Gdzie są przetwarzane dane osobowe?

Państwa dane przetwarzane przez GRUPĘ KAPITAŁOWĄ INTERMAG mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu przeznaczenia poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”), które może nie podlegać równoważnym przepisom o ochronie danych osobowych. Mogą one być również przetwarzane przez pracowników znajdujących się poza EOG, którzy pracują w podmiotach z GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERMAG lub u jednego z jej dostawców. Obejmuje to personel zatrudniony m.in. do realizacji zamówień, przetwarzania danych dotyczących płatności oraz świadczenia usług wsparcia.

W przypadkach, gdy dane osobowe są przekazywane w związku ze świadczeniem usług, GRUPA KAPITAŁOWA INTERMAG podejmuje wszelkie kroki, które są niezbędne do zapewnienia, że dane podlegają odpowiednim zabezpieczeniom oraz że są traktowane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą „Polityką Prywatności”.

W celu ochrony udostępnianych GRUPIE KAPITAŁOWEJ INTERMAG danych osobowych, zarówno podczas ich przesyłania jak i po ich otrzymaniu, stosuje ona ogólnie przyjęte w branży standardy. Wszystkie przetwarzane dane osobowe przechowywane są na bezpiecznych serwerach. Wszelkie transakcje płatnicze będą szyfrowane przy użyciu odpowiedniej technologii. Jeżeli GRUPA KAPITAŁOWA INTERMAG podała Państwu (lub jeżeli Państwo zdecydowali się ustalić) hasło umożliwiające dostęp do niektórych części witryny internetowej lub systemów, jesteście Państwo odpowiedzialni za zachowanie poufności tego hasła. GRUPA KAPITAŁOWA INTERMAG prosi nie udostępniać hasła innym osobom.

Niestety przesyłanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Chociaż GRUPA KAPITAŁOWA INTERMAG robi, co w jej mocy, aby w możliwie najlepszy sposób chronić dane, nie może zagwarantować ani zapewnić bezpieczeństwa danych przesyłanych do jej witryny internetowej, a wszelkie takie przypadki przesyłania odbywają się na Państwa ryzyko. Po otrzymaniu przez GRUPĘ KAPITAŁOWĄ INTERMAG takich informacji będzie ona stosować rygorystyczne procedury i funkcje bezpieczeństwa, które stanowią próbę przeciwdziałania przypadkom nieautoryzowanego dostępu.

Należy pamiętać, że inne witryny internetowe, które są połączone z Witrynami lub z wiadomościami e–mail od podmiotów z GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERMAG mogą zawierać postanowienia dotyczące ochrony prywatności, które różnią się od przepisów zawartych w niniejszej „Polityce Prywatności”. W celu zapewnienia ochrony prywatności zaleca się zapoznanie się z oświadczeniami o ochronie prywatności tych innych powiązanych witryn, aplikacji lub innych materiałów cyfrowych.


Jakie prawa Państwo macie?

W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez GRUPĘ KAPITAŁOWĄ INTERMAG macie Państwo następujące prawa:

 • Możecie Państwo zażądać dostępu do swoich danych osobowych (należy się zapoznać z punktem dotyczącym uzyskiwania dostępu do swoich danych osobowych, który znajduje się poniżej).
 • Możecie Państwo zażądać sprostowania wszelkich nieprawidłowych danych osobowych, które Państwa dotyczą i są przetwarzane przez GRUPĘ KAPITAŁOWĄ INTERMAG.
 • W pewnych okolicznościach (zazwyczaj, gdy dane osobowe zostały przekazane przez Państwa i nie ma już potrzeby dalszego ich przetwarzania przez GRUPĘ KAPITAŁOWĄ INTERMAG) możecie Państwo mieć prawo wystąpienia do niej z prośbą o ich usunięcie.
 • W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie uprzedniej Państwa zgody, możecie Państwo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, po czym GRUPA KAPITAŁOWA INTERMAG zaprzestanie ich przetwarzania.
 • W przypadku skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez GRUPĘ KAPITAŁOWĄ INTERMAG można się z nią skontaktować lub jeżeli macie Państwo adres zamieszkania w UE, można skontaktować się z lokalnym organem regulacyjnym.

Jak wycofać zgodę na przetwarzanie danych?

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać:

 • wysyłając wiadomość e–mail na adres: intermag@intermag.pl;
 • pisząc do któregokolwiek z podmiotów z GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERMAG na ich adres rejestrowy.

Jak skorzystać z prawa dostępu do danych osobowych?

Możecie Państwo skorzystać z prawa dostępu do swoich danych osobowych:

 • wysyłając wiadomość e–mail na adres: intermag@intermag.pl;
 • pisząc do któregokolwiek z podmiotów z GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERMAG na ich adres rejestrowy.

Należy pamiętać, że przed przekazaniem wymaganych informacji GRUPA KAPITAŁOWA INTERMAG może zażądać dodatkowych informacji w celu potwierdzenia tożsamości.


Zmiany niniejszych zasad

Wszelkie zmiany „Polityki Prywatności” w przyszłości będą publikowane na tej stronie i w stosownych przypadkach, zgłaszane pocztą elektroniczną. Należy regularnie sprawdzać aktualizacje i zmiany „Polityki Prywatności”.

Wersja z dnia 24.11.2021 r

Przewiń na górę
EnglishPolandRussiaBrazilRomaniaHungaryBulgariaLithuaniaMoldovaCroatiaUkraine