Agroinnowator Nr 2 - page 10

10
AGRO
INNOWATOR
N
o
2 | Grudzień 2013
Bardziej szczegółowe oceny działań w zakresie Farm
Demonstracyjnych prezentują nasi Koordynatorzy:
Koordynator ds. ROLNICTWA
Jak co roku Doradcy firmy INTERMAG przystąpili do
działań polowych w opiniotwórczych gospodarstwach rol-
nych i Stacjach Doświadczalnych Oceny Odmian (SDOO),
w których prezentowaliśmy produkty oraz programy na-
wożenia dolistnego i biostymulacji.
Wwybranych gospodarstwach już jesienią 2012 rokuwyko-
nane zostały zabiegi dokarmiania dolistnego uprawozimych.
W 2013 roku byliśmy obecni w 23 lokalizacjach (łącznie
na 38 uprawach) rozsianych po terenie całego kraju.
Dokarmiane naszymi preparatami uprawy zostały ozna-
kowane tablicami technologicznymi i informacyjnymi z logo
INTERMAG. Prezentowaliśmy tam pełne programy nawo-
żenia dolistnego upraw rolniczych oraz działanie naszych
nowych produktów, takich jak: GROWON i OPTYPLUS.
Stosując standardowe programy nawożenia upraw
rolniczych w oparciu o PLONVITY płynne, skierowane dla
poszczególnych upraw np. ZBOŻA, RZEPAK czy KUKURY-
DZA itp., bądź wybierając wersję opartą o serię nawozów
krystalicznych PLONVIT: KALI, NITRO, OPTY, PHOSPHO,
rolnicy mogą zaspokoić potrzeby pokarmowe roślin w mi-
kroelementy oraz znacząco uzupełnić okresowe potrzeby
roślin w makroskładniki pokarmowe.
Chcąc ograniczyć skutki spowodowane trudnymi wa-
runkami pogodowymi, rolnicy stosują stymulator wzrostu
TYTANIT.
Do późnej jesieni organizujemy spotkania podsumo-
wujące, które odbywają się na polach kukurydzy, gdzie
możemy pochwalić się i pokazać prawidłowo wypełnione
kolby z ziarniakami, jako dowód na skuteczność naszych
programów.
Chociaż początki wiosny były trudne, to później było
już zdecydowanie lepiej. Na tych plantacjach spotykali-
śmy się okresowo w celu omówienia i oceny aktualnego
stanu upraw, problemów które się pojawiały jak i działań
w zakresie nawożenia dolistnego, które należy wykonać.
Parokrotne spotkania na tym samym polu pozwalają oce-
nić zmiany, które następują po zastosowanych nawozach
i biostymulatorach, jak i potwierdzić słuszność podejmo-
wanych decyzji.
Jan Gurzyński
Koordynator ds. WARZYWNICTWA
W obecnym sezonie firma INTERMAG zorganizowała
17 Farm Demonstracyjnych w gospodarstwach warzyw-
niczych. Z powodów późnej i szybkiej wiosny spotkania
warsztatowe udało się zorganizowaćw12miejscowościach,
na których prezentowaliśmy nasze rozwiązania w nawoże-
niu dolistnym warzyw. Pokazy były zlokalizowane w całym
kraju, na różnych gatunkach roślin (między innymi: pomidor
polowy – Pudliszki, Kotlin; groch zielony, brokuł, cebula –
okolice zakładu Bonduelle; ziemniak – Sieradz/Wieluń; fa-
sola szparagowa – okolice Hortex Skierniewice; oraz bób,
ogórek gruntowy, seler, marchew), w gospodarstwach in-
dywidualnych oraz w Stacjach Doświadczalnych Oceny
Odmian (SDOO COBORU). W czasie spotkań omawiany
był program odżywiania oraz na gorąco rozwiązywane były
problemy dotyczące aktualnego stanu upraw.
Oprócz produktów znanych na rynku (między innymi:
seria PLONVIT, INTERMAG CHELAT, a także stymulato-
ra TYTANIT i aktywatora SILVIT) w naszych programach
proponowaliśmy nowości, które weszły do naszej oferty
w bieżącym 2013 roku: GROWON, OPTYCAL i OPTYPLUS.
W tak trudnym sezonie (późna wiosna, obfite opady deszczu
od maja do lipca, susza w sierpniu) świetnie sprawdziły się:
‚
‚
GROWON – w początkowej fazie wzrostu zapewnił
roślinie odpowiedni start (świetnie rozbudowany sys-
tem korzeniowy),
‚
‚
TYTANIT – podnosił odporność na niesprzyjające wa-
runki,
‚
‚
OPTYPLUS – wspomagał ochronę roślin,
‚
‚
OPTYCAL – zapobiegał niedoborom wapnia.
Zwracaliśmy też uwagę na odpowiednie zaopatrzenie
w mikroelementy, które pełnią bardzo ważną rolę w pra-
widłowym rozwoju warzyw. Podczas naszych spotkań
12.04.2013 GR Mierki
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,...20
Powered by FlippingBook