Agroinnowator Nr 2 - page 11

11
AGRO
INNOWATOR
bardzo często towarzyszyła nam prasa, która relacjono-
wała pokazy w swoich wydawnictwach (gazety, portale
internetowe).
Prowadząc Farmy Demonstracyjne (wdrożeniowe) – te-
stujemy nasze rozwiązania, aby praktycznie przekładały się
na jakość oraz plon produkowanych warzyw. Tak więc, kon-
sumując różnego rodzaju świeże lub przetworzone warzy-
wa, możemy z całą pewnością powiedzieć, że dołożyliśmy
cegiełkę do tak smakowitych i zdrowych produktów.
Marcin Niedobylski
Koordynator ds. SADOWNICTWA
W sezonie 2013 Przedsiębiorstwo INTERMAG zorganizo-
wało 15 Farm Demonstracyjnych (łącznie na 17 uprawach),
na których omawiano bieżącą sytuację w sadach, oraz po-
dawano zalecenia dotyczące nawożenia pozakorzeniowego
zgodne z aktualnymi fazami wegetacji drzew i rozwoju owo-
ców. Spotkania odbyły się m.in. w Gospodarstwie Sadowni-
czymRomana Kubiaka (TaczówWielki), Grupie Producentów
Owoców i Warzyw „SADEX” (Żurawia), Gospodarstwie Sa-
downiczym Krzysztofa Cieciura (Obrazów) i Gospodarstwie
Sadowniczym Jarosława Zarzyckiego (Szydłów).
Po spóźnionej wiośnie w wielu rejonach Polski noto-
wano intensywne, długotrwałe opady deszczu (a nawet
nawałnice gradowe), uniemożliwiające ochronę sadów
przed chorobami i szkodnikami. W wielu sadach doszło do
wymycia składników pokarmowych z wierzchniej warstwy
gleby. W takiej sytuacji informowaliśmy sadowników, że
bezwzględnie należy zadbać o właściwe pozakorzeniowe
dokarmianie roślin. Poza standardowym programem do-
karmiania dla poszczególnych gatunków roślin sadowni-
czych w ciągu całego okresu wegetacyjnego warto było za-
silać je dodatkowymi dawkami nawozów. Zauważalne były
problemy wymycia z wierzchniej warstwy gleby znacznych
ilości magnezu – rozwiązaniem na tego typu objawy było
zastosowanie nawozu MIKROKOMPLEX, który poza 16%
MgO zawiera również mikroelementy. Ponadto należało
zadbać o właściwe zaopatrzenie owoców w wapń i fosfor.
W tym celu proponowano stosowanie naszych nowych pre-
paratów OPTYCAL i GROWON z unikatowym i innowacyj-
nym systemem INT (Innovative Nutrient Transfer).
Przy tak trudnym roku zwracaliśmy uwagę sadowni-
ków na to, jak duże znaczenie ma zastosowanie stymula-
torów wzrostu. Jednym z najbardziej znanych jest TYTANIT.
Sadownicy znają i cenią TYTANIT za jego efektywność w za-
kresie zwiększania ilości i jakości owoców oraz za skutecz-
ność w poprawie odporności drzew i pąków na niską tem-
peraturę. Ważną rolę w zabiegach profilaktycznych spełnił
również WAPNOVIT i FOSTAR – flagowe preparaty znane
i stosowane od wielu lat w uprawach sadowniczych wyma-
gających pozakorzeniowego dostarczenia wapnia i fosforu.
Na ostatnich spotkaniach organizowanych w sierpniu
i wrześniu zwracaliśmy szczególną uwagę sadowników
na fakt, że przy tak trudnym roku bardzo duże znaczenie
będzie miało jesienne dokarmienie drzew cynkiem i borem
(zalecane po zbiorach), gdyż bor zmagazynowany do wy-
korzystania po wznowieniu wegetacji, pozytywnie wpłynie
na rozwój pąków kwiatowych (organów generatywnych),
a cynk zwiększy odporność na niską temperaturę i, uru-
chomiony wiosną, wpłynie korzystnie na prawidłowy roz-
wój liści i kwiatów.
Produktem, który w pełni uzupełnia zapotrzebowanie
na wspomniane mikroelementy jest CYNKO-BOR wpro-
wadzony przez nas kilka lat temu jako pierwszy tego typu
preparat na rynku polskim.
Łukasz Kutermach
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20
Powered by FlippingBook