Agroinnowator Nr 2 - page 12

12
AGRO
INNOWATOR
N
o
2 | Grudzień 2013
P
olska należy do grona największych producentów
jabłek w Europie.
Rosnące wymagania konsumentów (wszyscy chce-
my spożywać jabłka smaczne, jędrne i soczyste przez
cały rok) mobilizują sadowników do ponadprzeciętnej
dbałości o wysoką jakość owoców.
Aby sprostać tym wymaganiom należy wyproduko-
wać owoce najwyższej jakości, a następnie utrzymać tę
jakość przez wiele miesięcy po zbiorze, podczas procesu
przechowywania.
Jednym z najważniejszych zagadnień w produkcji
jabłek wysokiej jakości jest dostarczenie drzewom od-
powiednich składników pokarmowych we właściwych
ilościach, potrzebnych w kolejnych stadiach wegetacji
drzew i rozwoju owoców. Bardzo ważny jest też wybór
nawozów, w których składniki pokarmowe występują
w odpowiednich formach, a także sposobów aplikacji,
tak aby składniki pokarmowe znalazły się we właściwym
czasie w różnych organach drzewa (pień, gałęzie, pędy,
pąki, liście, owoce).
INTERMAG od wielu lat zajmuje się problematyką
sadowniczą, współpracując z autorytetami naukowymi
z tej dziedziny oraz prowadząc własne doświadczenia
i wdrażając nowe rozwiązania do praktyki sadowniczej.
Nasz Zespół Doradców opracowuje kompleksowe
programy dolistnej biostymulacji i dokarmiania po-
szczególnych gatunków drzew i krzewów owocowych.
Aby potwierdzić skuteczność tych działań prowadzi-
my warsztaty szkoleniowe w różnych regionach Polski,
w gospodarstwach wyróżniających się bardzo wysokimi
standardami produkcji sadowniczej.
Takie warsztaty były zorganizowane m.in. w go-
spodarstwach sadowniczych u Pana Piotra Kacprzaka
w Dańkowie (gm. Biała Rawska) oraz Pana Witolda Ko-
walskiego w Lipiu (gm. Błędów).
Aby przybliżyć efekty współpracy pomiędzy naszym
Przedsiębiorstwem, a wzorcowymi gospodarstwami
sadowniczymi i ich właścicielami, przedstawiamy wy-
wiady, które zostały przeprowadzone pod koniec bieżą-
cego sezonu.
‚
‚
Jak Panowie oceniacie nasze programy nawożenia
pozakorzeniowego?
Piotr Kacprzak:
Programy dokarmiania dolistnego
opracowane przez INTERMAG uwzględniają potrzebę
dostarczenia drzewom odpowiednich makro- i mikroele-
mentów, zgodnie z ich dynamicznie zmieniającymi się po-
trzebami w trakcie sezonu wegetacyjnego.
Kamil Kowalski:
INTERMAG jako jedna z pierwszych
firm wprowadziła na rynek szczegółowe programy do-
karmiania dolistnego dla poszczególnych upraw sadow-
niczych, takich jak: jabłoń, grusza, śliwa, czy wiśnia, które
z powodzeniem i pełnym przekonaniem stosujemy u nas
w gospodarstwie już od wielu lat.
LICZY SIĘ
EXTRA KLASA
Piotr Kacprzak
Kamil Kowalski
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20
Powered by FlippingBook