Agroinnowator Nr 2 - page 13

‚
‚
Co skłania Panówdo stosowania naszych produktów?
Piotr Kacprzak:
Jesteście polską firmą z długoletnim sta-
żem w doradztwie sadowniczym, dzięki czemu marki takie
jak WAPNOVIT, TYTANIT czy CYNKO-BOR są dobrze rozpo-
znawalne wśród sadowników. Ważne jest dla mnie to, że
dostarczacie swoje produkty łącznie z usługami doradczymi.
Kamil Kowalski:
Wasze produkty są dostępne w więk-
szości sklepów ogrodniczych, a także jest możliwość szyb-
kiego i łatwego skontaktowania się z doradcami INTER-
MAG w razie potrzeby.
‚
‚
Czy widzicie efekty stosowania produktów INTERMAG
w kontekście zwyżki jakości i ilości plonów ?
Piotr Kacprzak:
Macie bardzo dobry stosunek jakości
preparatów do ich ceny. W tym roku na odmianach Golden
Delicious, Gala, czy Szampion, gdzie były zastosowane
rozwiązania INTERMAG-u, mimo, że po spóźnionej wio-
śnie nastąpiły długotrwałe opady deszczu, jakość zbiorów
jest w pełni zadowalająca.
Kamil Kowalski:
W tym sezonie zastosowałem Wasz
program intensywny na odmianie Ligol, na której zleciłem
przeprowadzenie badań laboratoryjnych, w celu spraw-
dzenia prawdopodobieństwa wystąpienia w okresie prze-
chowywania gorzkiej plamistości podskórnej (GPP) i wy-
niki były następujące: na kwaterze gdzie był stosowany
program INTERMAG zagrożenie GPP jest na poziomie 5%,
a na kwaterze gdzie były użyte inne preparaty – zagroże-
nie GPP jest na poziomie 16%. Myślę, że do tak dobrego
wyniku przyczynił się zastosowany OPTYCAL – innowacyj-
ny aktywator pompy auksynowo-wapniowej.
‚
‚
Jak oceniacie nasze produkty pod względem ich
mieszalności z wieloma agrochemikaliami ?
Piotr Kacprzak:
Na uwagę tutaj zasługuje bardzo do-
bre opracowanie Poradnika dokarmiania pozakorzeniowe-
go jabłoni, gdzie świetnie są opisane szczegóły zabiegów
z ich zaletami i korzyściami stosowania w każdej fazie roz-
wojowej, a także zawarte są w nim tabele mieszania na-
wozów z nawozami i nawozów ze środkami ochrony ro-
ślin, co w sezonie bardzo ułatwia nam pracę.
Kamil Kowalski:
Wasze preparaty z większością pesty-
cydów bezproblemowo się mieszają, ale ja zawsze korzy-
stam z tabel mieszania lub szybkiego telefonu do waszego
doradcy.
‚
‚
Jakie korzyści jako „wartość dodana” widzicie po za-
stosowaniu programów nawożenia pozakorzenio-
wego i biostymulacji INTERMAG w uprawach jabło-
ni?
Piotr Kacprzak:
Zawsze biorę pod uwagę ekonomikę
stosowania agrochemikaliów w moim gospodarstwie. In-
teresuje mnie bilans wydatków, to znaczy na ile zainwe-
stowana w nawożenie pozakorzeniowe i biostymulację
kwota, zwróci mi się pod względem zwyżki jakości i ilości
plonu. W przypadku stosowania programów nawożenia
i biostymulacji firmy INTERMAG nie mam wątpliwości co
do efektów ich stosowania, więc stosuję je z pełnym prze-
konaniem pod względem ekonomicznym.
Kamil Kowalski:
Wasze programy zawsze, w różnych
pod względem przebiegu pogody sezonach, dają pozy-
tywne efekty po zastosowaniu. Dla własnej wiedzy zo-
stawiam część drzew, na których nie wykonuję zabiegów
waszymi produktami, aby mieć porównanie w stosunku
do kwater, gdzie stosuję produkty INTERMAG. Obserwuję
wyraźne, pozytywne różnice w jakości owoców i kondy-
cji drzew po zastosowaniu waszych nawozów dolistnych
i biostymulatorów. To jest dla mnie najlepszy dowód na
dobrze zainwestowane pieniądze.
Bardzo dziękuję za czas poświęcony na rozmowę.
Wyrażone przez Panów opinie będą nas mobilizować
do jeszcze intensywniejszej pracy w poszukiwaniu
korzystnych technologii uprawy gatunków sadow-
niczych, przekładających się na wysokie jakościowo
i ilościowo plony.
Łukasz Kutermach
Koordynator ds. Sadownictwa
13
AGROINNOWATOR
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20
Powered by FlippingBook