Agroinnowator Nr 2 - page 16

16
AGRO
INNOWATOR
N
o
2 | Grudzień 2013
P
rzedsiębiorstwo INTERMAG kojarzone było dotychczas z produkcją innowacyjnych nawozów dolistnych oraz
biostymulatorów. Jak wiemy rolnictwo to nie tylko uprawa roślin, ale również hodowla zwierząt, która stanowi
znaczący udział w sektorze AGRO.
Współpracując z zespołem znakomitych ekspertów z zakresu żywienia zwierząt oraz dzięki własnemu zapleczu
badawczemu wprowadzamy na rynek produkty prozdrowotne dla zwierząt. W ten sposób spinamy sektory produkcji
roślinnej i zwierzęcej oferując naszym klientom kompleksowe rozwiązania zarówno w profesjonalnym dokarmianiu
i biostymulacji roślin, jak również w profilaktyce prozdrowotnej zwierząt.
Produkty prozdrowotne w formie płynnej, do poda-
wania zwierzętom wraz z wodą pitną to rozwiązanie,
które zostało podyktowane przede wszystkim koniecz-
nością wsparcia organizmów zwierząt narażonych na
wiele obciążeń i stresów związanych z wysokowydaj-
nym chowem wielkofermowym. W dzisiejszych realiach
prace hodowlane koncentrują się przede wszystkim na
zwiększeniu potencjału produkcyjnego zwierząt gospo-
darskich.
Jednakże tak wyselekcjonowane zwierzęta są bar-
dziej wymagające pod względem potrzeb pokarmo-
wych. W ich żywieniu niezbędne jest stosowanie pasz
charakteryzujących się wyższą strawnością.
Bardziej intensywne procesy fizjologiczne zacho-
dzące w ich organizmach, wymagają dodatkowego
uzupełnienia diety w minerały i witaminy. Jednocześnie
zwierzęta o wysokim potencjale produkcyjnym są bar-
dziej wrażliwe na niedobory składników pokarmowych.
Objawia się to zwiększoną podatnością na infekcje oraz
choroby metaboliczne.
W cyklu produkcyjnym zwierząt gospodarskich wy-
stępują okresy zmniejszonego pobrania paszy, jak np.
okres okołowycieleniowy u krów, moment odsadzenia
prosiąt czy okres upałów. Powstaje wówczas ujemny
bilans składników pokarmowych, gdyż potrzeby żywie-
niowe zwierząt są wyższe niż możliwości ich pokrycia.
W sytuacji zmniejszenia apetytu jedynym rozwiązaniem
umożliwiającym uzupełnienie diety zwierząt w nie-
zbędne komponenty jest podanie ich wraz z wodą pit-
ną. Na różnych etapach cyklu produkcyjnego zwierząt
pojawiają się także dodatkowe potrzeby pokarmowe
nieuwzględnione podczas przygotowania standardowej
paszy pełnoporcjowej.
Produkty z oferty firmy INTERMAG pozwalają na ich
uzupełnienie, a forma płynna umożliwia łatwe ich po-
danie. Podawanie składników odżywczych wraz z wodą
pitną gwarantuje, co ważne, szybki efekt ich działania.
Produkty w formie płynnej oferowane przez firmę
INTERMAG to właściwe rozwiązanie dla nowocze-
snych ferm zajmujących się chowem wysoko produk-
cyjnych zwierząt.
Marta Trędowicz
NOWY POCZĄTEK
INTERMAGWYRUSZA DO HODOWCÓW ZWIERZĄT!
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20
Powered by FlippingBook