Agroinnowator Nr 2 - page 18

18
AGRO
INNOWATOR
N
o
2 | Grudzień 2013
C
ztery dni, od czwartku 12. września do niedzieli
15. września 2013 r., trwały świąteczne imprezy
z okazji otwarcia odnowionego Rynku w Olkuszu.
Rynek olkuski był najważniejszym tematem rozmów
wśród mieszkańców miasta od kilku lat. Modernizacja
trwała od 2010 roku i była realizowana w ramach projek-
tu „Rewitalizacja i ochrona olkuskiej Starówki”. Dokonanie
kompleksowej rewitalizacji Rynku i jego otoczenia było
konieczne dla wzmocnienia potencjału społeczno-gospo-
darczego i zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu.
Uroczystemu otwarciu Rynku towarzyszyły liczne
atrakcje i każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Zorganizowa-
no liczne koncerty, wystawy i konferencje poświęcone bo-
gatej historii Srebrnego Grodu. Mieszkańcy miasta, mimo
niesprzyjającej pogody, licznie uczestniczyli w świętowa-
niu – oglądali występy artystyczne, spektakle uliczne, gry
i zabawy, festiwal rzemiosła itp.
Swój znaczący udział w organizacji całej imprezy miał
także INTERMAG – jako sponsor główny przyczynił się do
tego, że otwarcie Rynku wOlkuszumiało tak bogatą oprawę.
Zorganizowany przez nas dla publiczności KONKURS
INTERMAG, który odbył się na scenie głównej w nie-
dzielę, tuż przed występem zespołu ZAKOPOWER, był
okazją do przekazania kilku podstawowych informacji
o firmie.
Konkurs miał charakter rozrywkowy i choć nie obeszło
się bez pytań pomocniczych, wszyscy Uczestnicy otrzyma-
li główne nagrody – duże kosze z produktami do pielęgna-
cji roślin. Zarówno startujący w konkursie, jak i prowadzący
oraz publiczność, bardzo dobrze się bawili.
Dzięki modernizacji Rynku, życie kulturalne miasta
nabrało nowego tempa, a uroczyste otwarcie to tylko
pierwsza z wielu imprez, które zostaną na nim zorgani-
zowane. Zapewne w niejednym takim przedsięwzięciu
INTERMAG będzie miał swój udział.
Małgorzata Jagusiak
„RYNEKWRÓCIŁ”
DO NASZEGOMIASTA
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20
Powered by FlippingBook