Agroinnowator Nr 2 - page 7

7
AGRO
INNOWATOR
I. Skuteczność preparatu FROSTEX w ograni-
czaniu skutków wiosennych przymrozków
na kwitnących drzewach jabłoni
Zarówno skład, jak i technolo-
gię wytwarzania preparatu mieli-
śmy gotowe na sezon 2012, jednak
przeprowadzenie doświadczeń było
utrudnione z powodu niewystąpie-
nia przymrozku w okresie kwitnienia
jabłoni w ubiegłym roku.
Wspólnie z pracownikami na-
ukowymi Instytutu Ogrodnictwa
w Skierniewicach opracowaliśmy
metodykę przeprowadzenia testów
w warunkach kontrolowanych.
Niezbędne w tym celu było sko-
ordynowanie pracy Zakładu Agro-
techniki Roślin Sadowniczych, który był odpowiedzialny
za precyzyjną aplikację preparatu oraz Zakładu Przecho-
walnictwa i Przetwórstwa Owoców, dysponującego odpo-
wiedniej wielkości komorami chłodniczymi.
Istotnym było również opracowanie algorytmu sterują-
cego agregatami chłodniczymi w taki sposób, aby precyzyj-
nie odtworzyć warunki termiczne, które wystąpiły w 2005
roku i spowodowały realne, bardzo duże uszkodzenia
w kwitnących sadach.
Poniższe wykresy pokazują, że cel został osiągnięty.
Przeprowadzenie doświadczenia w warunkach ter-
micznych, odzwierciedlających warunki rzeczywiste, po-
zwoliło na ocenę skuteczności badanego preparatu.
Bada-
nie potwierdziło ochronne działanie preparatu FROSTEX
na kwiaty jabłoni podczas wystąpienia przymrozków
, co
obrazuje wykres na str. 8.
SPRAWDZONE
DOŚWIADCZALNIE
P
owstawanie nowych produktów stymulujących
i nawozowych związane jest z prowadze-
niem wielokierunkowych badań i doświadczeń
mających na celu potwierdzenie zakładanych wcze-
śniej hipotez.
Wstępne doświadczenia przeprowadzamy u siebie
w szklarni i na poletkach testowych, a wyniki analizo-
wane są w firmowym laboratorium. Badania takie mają
najczęściej na celu wstępną selekcję różnych kompozy-
cji i formulacji nowych produktów.
Również sprawdzanie możliwości mieszania nowe-
go produktu z innymi agrochemikaliami jest prowadzo-
ne w laboratoriach INTERMAG.
Po pozytywnych ocenach produktu na pierwszym
etapie kwalifikacji w firmie, rozpoczynają się badania
trudniejsze – wymagające bardziej zaawansowanej
techniki pomiarowej.
Dlatego od wielu lat ściśle współpracujemy z czoło-
wymi jednostkami naukowymi zarówno w kraju, jak i za
granicą (między innymi Instytut Ogrodnictwa, Instytut
Ochrony Roślin, Instytut Fizjologii Roślin PAN, Uniwer-
sytet Przyrodniczy w Poznaniu, Centralny Ośrodek Ba-
dania Odmian Roślin Uprawnych i wiele innych).
Trudno w jednym artykule omówić cały zakres prac
i wszystkie zlecane badania, dlatego aby przybliżyć te-
matykę, przedstawimy w skrócie trzy zagadnienia:
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...20
Powered by FlippingBook