Agroinnowator Nr 2 - page 8

8
AGRO
INNOWATOR
N
o
2 | Grudzień 2013
Wyniki badania ilustruje poniższy wykres.
II. Poprawa plonowania roślin
Bardzo ważną kwestią w prowadzeniu badań nad sku-
tecznością polową preparatów jest zakładanie doświad-
czeń w kilku lokalizacjach kraju różniących się warunkami
glebowymi i klimatycznymi.
Prowadzimy ścisłą współpracę ze stacjami doświad-
czalnymi COBORU. Istotną kwestią jest prowadzenie do-
świadczeń według jednakowej metodyki. Doświadczenia
zlokalizowane w Karżniczce (woj. pomorskie), Rado-
stowie (woj. pomorskie), Tarnowie k/Ząbkowic Śląskich
(woj. dolnośląskie), Ciciborze (woj. lubelskie) i Węgrz-
cach (woj. małopolskie), pozwalają na ocenę wpływu
zróżnicowanych warunków uprawy na efekt stosowa-
nych preparatów.
Ostatnie lata potwierdziły wysoką skuteczność na-
szych stymulatorów wzrostu i antystresantów w uzyski-
waniu wyższych ilościowo i jakościowo plonów w wa-
runkach stresów abiotycznych.
Im gorsze warunki do wzrostu i rozwoju roślin, tym
większy wpływ aktywatorów i stymulatorów na wzrost
parametrów plonowania.
Poniższy wykres ilustruje istotny i stabilny wzrost
plonowania rzepaku ozimego (różnica wynosi około
ośmiu kwintali na hektar w stosunku do kontroli) w wa-
runkach klimatycznych charakterystycznych dla północ-
nej części Polski.
III. Ograniczenie wpływu czynników streso-
wych na rośliny
Warto jeszcze wspomnieć o badaniach prowadzo-
nych w Instytucie Ogrodnictwa, które mają na celu wy-
kazanie skuteczności preparatu OPTYSIL na ogranicza-
nie stresu biotycznego.
W 2012 roku takie prace były prowadzone na rośli-
nach warzywniczych, a w roku 2013 na roślinach sadow-
niczych.
Wykazano bardzo silne ograniczanie porażania
roślin przez patogeny grzybowe.
Kwestią bardzo istotną w tym przypadku jest ocena
nie tylko wyników – czyli procentowej ilości zdrowych
roślin, ale także sposobu w jaki osiąga się ten efekt koń-
cowy. Porównujemy bowiem skuteczność standardo-
wych fungicydów i OPTYSIL-u, który nie jest środkiem
ochrony roślin.
W przypadku fungicydów efekt ochrony uzyskuje
się poprzez chemiczne niszczenie organizmów grzy-
bowych. W przypadku OPTYSIL-u mamy do czynienia
z preparatem idealnie wpisującym się w zasady integro-
wanej produkcji, ponieważ nie wnosimy do środowiska
żadnych niebezpiecznych substancji biologicznie czyn-
nych mogących oddziaływać na organizmy nie będące
celem zwalczania.
OPTYSIL pobudza roślinę do wy-
tworzenia mechanicznej bariery przed atakiem grzy-
bów patogenicznych
, co ilustruje poniższy wykres.
Zaprezentowane w skrócie badania, to jeden
z ostatnich etapów powstawania nowego produktu.
Należy podkreślić, że etapy wcześniejsze są równie
ważne, choć mniej spektakularne, a koncentrują się na
czasochłonnych przygotowawczych pracach koncep-
cyjnych oraz niezliczonej ilości godzin pracy w labo-
ratoriach.
Dla wszystkich pracowników INTERMAG, zaanga-
żowanych w tematykę rozwojową najważniejszy jest
efekt końcowy – dostarczenie Rolnikom i Ogrodnikom
produktu, który pomoże w uzyskaniu lepszych ilo-
ściowo i jakościowo plonów, przy zoptymalizowanych
nakładach.
Wiesław Ciecierski
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...20
Powered by FlippingBook