Agroinnowator Nr 2 - page 9

NAJLEPSZY
POLIGON
D
ział Handlowy nie ogranicza swej pracy jedynie do
kontaktu z Firmami Dystrybucyjnymi i Punktami
Sprzedaży, lecz nasi Doradcy docierają na pola
rolników, do sadów i na plantacje warzyw.
Co roku organizujemy tzw. Farmy Demonstracyjne, na
których prezentujemy w warunkach polowych działanie
naszych produktów, tzn. przez cały okres wegetacji ro-
ślin uczestniczymy w agrotechnice danego gospodarstwa,
realizując zabiegi dokarmiania dolistnego zgodnie z fir-
mowymi programami, lub stosując wybrane – potrzebne
w danym momencie produkty INTERMAG.
Gospodarstwa w których organizujemy Farmy De-
monstracyjne są opiniotwórczymi liderami, na których
wzorują się okoliczni rolnicy i ogrodnicy.
W miejscach tych kilka razy w roku organizujemy dla
rolników i ogrodników otwarte spotkania warsztatowe,
które odbywają się zazwyczaj tuż przed standardowymi
terminami zabiegów nawożenia dolistnego.
W czasie spotkań omawiamy problemy w uprawie, któ-
re trapią okoliczne plantacje i proponujemy rozwiązania,
dzięki którym możliwe staje się zwiększenie efektywności
gospodarowania.
Uczestniczymy też w Dniach Pola, czyli w dużych spo-
tkaniach organizowanych wspólnie z innymi firmami z po-
krewnych branż, takich jak: ochrona roślin, maszyny rolnicze,
nasiennictwo itp., które odbywają się na plantacjach, gdzie
w całości zrealizowano zakładany plan nawożenia i ochrony.
Bardzo często prasa branżowa relacjonuje przebieg
takich spotkań. Zamieszcza też na swoich łamach opinie
właścicieli gospodarstw, którzy dzielą się swoimi uwagami
o skuteczności naszych produktów i technologii uprawy.
Takie wypowiedzi to dla innych rolników i ogrodników naj-
bardziej obiektywne i przekonujące informacje.
Działania w zakresie Farm Demonstracyjnych planuje-
my intensyfikować w następnym roku.
Ta forma naszej aktywności umożliwia bezpośrednie
przekazywanie naszym klientom informacji o potrzebach
roślin oraz w sposób namacalny przekazać informacje
o efektywności naszych produktów.
Piotr Lubaszka
FARMY DEMONSTRACYJNE 2013
Odcieniami zieleni przedstawiono obszary działania
poszczególnych naszych Doradców.
9
AGROINNOWATOR
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...20
Powered by FlippingBook