Agroinnowator nr 7 - page 10

AGRO
INNOWATOR
10
M
ikroorganizmy ekosystemu glebowego odgrywają kluczową rolę w cyklu biogeochemicznym najważniejszych pierwiast-
ków niezbędnych do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin takich jak m.in. węgiel, azot, fosfor, potas, siarka czy magnez.
Dzięki nim zachodzą procesy rozkładu materii organicznej znajdującej się w glebie, która jest źródłem cennych składników
odżywczych dla roślin oraz związków próchnicotwórczych decydujących o pojemności sorpcyjnej gleby, jej strukturze
oraz właściwościach fizycznych i chemicznych.
Dodatkowo, specyficzne interakcje, jakie zachodzą w glebie
pomiędzy roślinami, a wybranymi szczepami bakterii i grzybów
w ryzosferze odpowiadają m.in. za prawidłowy i intensywny wzrost
systemu korzeniowego i biomasy nadziemnej, zwiększenie odpor-
ności roślin na choroby, lepsze zaopatrzenie w składniki pokar-
mowe, substancje biologicznie czynne i wodę, wzrost aktywności
biologicznej i żyzności gleby oraz jakość i ilość wydanego plonu.
Symbioza jaką tworzą korzenie roślin z mikroorganizmami przynosi
obopólne korzyści polegające na wymianie składników pomiędzy
biomasą mikroorganizmów, a roślinami wyższymi. Dzięki temu
możliwy jest zarówno wzrost bioróżnorodności i aktywności bio-
logicznej gleby, jak i wydajności i produktywności roślin.
W świecie nauki bakterie i grzyby odpowiadające za te pozy-
tywne interakcje klasyfikuje się w dwóch głównych grupach: Plant
Growth Promoting Rhizobacteria, Plant Growth Promoting Fungi
(PGPR, PGPF) oraz Plant Health Promoting Rhizobacteria, Plant
Health Promoting Fungi (PHPR, PHPF).
Pośrednie i bezpośrednie mechanizmy oddziaływania mikroor-
ganizmów z grupy PGPR, PGPF, PHPR, PHPF na rośliny opierają się
przede wszystkim na trzech głównych filarach, którymi są:
Œ
synteza związków biologicznie aktywnych (w tym fitohormo-
nów) silnie stymulujących tym samym tempo wzrostu roślin
Œ
ułatwianie i wspieranie procesów związanych z pobieraniem
składników pokarmowych zapewniających jednocześnie pra-
widłowe odżywienie roślin
Œ
biologiczna ochrona przed fitopatogenami oraz indukowanie
i wspieranie naturalnej odporności roślin na choroby.
Dlaczego warto stosować
biopreparaty?
Wyselekcjonowane mikroorganizmy zawarte w biopreparatach
z serii BACTIM oddziałują bezpośrednio na rośliny pobudza-
jąc ich wzrost i rozwój poprzez m.in. biosyntezę szerokiej gamy
hormonów roślinnych, takich jak auksyny, cytokininy, gibereliny,
które biorą udział w najważniejszych procesach życiowych roślin –
stymulują m.in. ich kiełkowanie, tworzenie korzeni czy podziały
komórkowe.
Œ
Specyficzne związki produkowane przez mikroorganizmy
ryzosferowe obniżają stężenie etylenu w bezpośrednim
otoczeniu korzeni stymulując jednocześnie ich wzrost.
Œ
Kolejną niezwykle istotną funkcjonalnością jest zdol-
ność do efektywnej solubilizacji uwstecznionych skład-
ników odżywczych, takich jak fosfor. Przekształcenie
fosforu znajdującego się w glebie (zarówno tego ze związ-
ków organicznych, jak i nieorganicznych) do formy, którą
roślina może szybko i łatwo pobrać (H
2
PO
4
-
, HPO
4
2-
) to jed-
no z głównych zadań wybranych mikroorganizmów znaj-
dujących się w biopreparatach BACTIM. Bakterie z rodzaju
Pseudomonas
i
Bacillus
znajdujące się w preparatach,
poprzez syntezę mieszanin kwasów, takich jak m.in. glikolo-
wy, szczawiowy, octowy, cytrynowy, malonowy, komplek-
sują jony wapnia, które uwsteczniają fosfor.
Œ
Oprócz fosforu biopreparaty BACTIM powodują wzrost
dostępności również innych ważnych dla rozwoju roślin
makro- i mikroelementów, poprawiają odporność na stres,
sprzyjają procesom prowadzącym do tworzenia się agre-
gatów glebowych poprawiając jej strukturę i zwiększając
zawartość próchnicy.
Œ
Biopreparaty z serii BACTIM dzięki zestawowi wybranych
mikroorganizmów ryzosferowych, w tym grzybów mikory-
zowych i saprofitycznych, wykazują silne działanie induku-
jące odporność roślin oraz ograniczające źródło infekcji.
Œ
Mikroorganizmy, w oparciu o które zostały stworzone nowe
produkty z serii BACTIM, dodatkowo ograniczają kumulację
szkodliwych substancji w roślinie, pozytywnie wpływają na
parametry jakościowe plonu oraz ograniczają skutki stre-
sów na które narażone są rośliny w trakcie sezonu wegeta-
cyjnego.
Biopreparaty z serii BACTIM to najwyższej jakości produkty
oparte o zestawwyselekcjonowanych i wysokoskoncentrowa-
nych mikroorganizmów wspomagających plonowanie roślin
i zwiększających biologiczną aktywność gleby w całym okre-
sie wegetacji roślin. Zawierają wyłącznie wybrane, efektywnie
wspierające rozwój roślin, mikroorganizmy pozyskane z natu-
ralnego ekosystemu glebowego.
W nadchodzącym sezonie 2017 r. firma INTERMAG rozszerza asortyment
innowacyjnych biopreparatów zwiększających wydajność
i produktywność upraw. Obok wprowadzonego w 2016 r. do pilotażowej
sprzedaży biopreparatu BACTIM SŁOMA, w ofercie pojawią się nowe
produkty oparte o zestaw najlepszych mikroorganizmów,
dedykowanych w szczególności dla sektora warzywniczego.
Tekst:
Radosław Wilk
FUNKCJONALNOŚĆ
,
która WYRÓŻNIA
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...40