Agroinnowator nr 7 - page 15

AGRO
INNOWATOR
15
2. PIETRUSZKA i MARCHEW
Na sąsiednich polach, w tym samym gospodarstwie przepro-
wadziliśmy doświadczenia z zastosowaniem biopreparatów:
Ŕ
BACTIM STARTER
i
BACTIM RECEPTOR
w uprawie pietruszki
W uprawie pietruszki doświadczenie składało się z trzech kombinacji. Pierw-
sza to oczywiście kontrola, gdzie nie stosowaliśmy żadnych bioprepara-
tów. W drugiej kombinacji zaprawiliśmy nasiona pietruszki biopreparatem
BACTIM STARTER w ilości 50 g na porcję nasion przeznaczoną na 1 ha upra-
wy. W trzeciej kombinacji dodatkowo, poza zaprawianiem nasion, zastoso-
waliśmy przed formowaniem redlin BACTIM RECEPTOR w dawce 2 kg/ha.
Ŕ
BACTIM STARTER
i
BACTIM VIGOR
w uprawie marchwi.
W uprawie marchwi, założyliśmy doświadczenie składające się z trzech
kombinacji. Pierwsza kombinacja to kontrola, gdzie nie stosowaliśmy
żadnych biopreparatów. W drugiej kombinacji zastosowaliśmy przed for-
mowaniem redlin BACTIM VIGOR - 2 kg/ha. W trzeciej kombinacji zaprawi-
liśmy nasiona marchwi przy użyciu 50 g/ha biopreparatu BACTIM STARTER
i dodatkowo przed formowaniem redlin wykonaliśmy opryskiwanie gleby
biopreparatem BACTIM VIGOR w dawce 2 kg/ha.
W uprawach pietruszki i marchwi, tam gdzie stosowaliśmy bio-
preparaty z serii BACTIM, zaobserwowaliśmy w trakcie sezonu:
Ŕ
wyrównane wschody roślin, lepszą obsadę docelową
Ŕ
dynamiczny wzrost początkowy siewek
Ŕ
większe plony korzeni, większą masę pojedynczego korzenia
Ŕ
lepszą jakość zewnętrzną i wewnętrzną korzeni
Ŕ
większy udział plonu handlowego w plonie ogólnym
Ŕ
mniejszą ilość odpadu w plonie ogólnym
Ŕ
poprawę parametrów fizycznych gleby
Ŕ
mniejszą spoistość gleby
Ŕ
trwalszą strukturę gruzełkowatą gleby
Ŕ
bardziej efektywną pracę kombajnu przy wykopkach
Ŕ
lepsze odżywienie roślin w składniki pokarmowe
Ŕ
większą odporność roślin na stresy biotyczne i abiotyczne
Sprawdzaliśmy również parametry jakościowe plonu – zawar-
tość ważnych dla konsumentów składników pokarmowych
w korzeniach pietruszki i marchwi.
W przypadku marchwi zaobserwowaliśmy wzrost zawarto-
ści karotenoidów, a w korzeniach pietruszki wzrost zawartości
witaminy C.
W przypadku uprawy pietruszki obserwowaliśmy także wpływ
biopreparatu
BACTIM RECEPTOR
na ograniczenie uszkodzeń
korzeni powodowanych przez nicienie.
Wynikało to z ograniczania populacji nicieni (korzeniaków)
zasiedlających i uszkadzających korzenie pietruszki.
Podobną skuteczność obserwowaliśmy w przypadku nicieni
(korzeniaków) wolnożyjących:
KONTROLA
bez biopreparatów
(normalna standardowa
zaprawa)
BACTIM STARTER
50 g/ha
zaprawianie nasion
BACTIM STARTER
50 g/ha
zaprawianie nasion
BACTIM RECEPTOR
2 kg/ha
opryskiwanie gleby przed
formowanie redlin
zawartość karotenoidów
w korzeniach marchwi [mg / g św. m.]
0,150
0,145
0,140
0,135
0,130
0,125
0,120
KONTROLA
BACTIM VIGOR BACTIM STARTER
+ BACTIM VIGOR
0,131
0,143
0,148
zawartość witaminy C w korzeniach
pietruszki [mg / 100 g św. m.]
58
57
56
55
54
53
52
KONTROLA
BACTIM STARTER
+ BACTIM RECEPTOR
54,24
57,29
skuteczność BACTIM RECEPTOR
wobec nicieni zasiedlających
tkanki korzeni pietruszki [%]
100%
50%
0%
skuteczność
ogólna
skuteczność
wobec korzeniaków
28%
64%
skuteczność BACTIM RECEPTOR
wobec nicieni wolnożyjących [%]
100%
50%
0%
skuteczność
ogólna
skuteczność
wobec korzeniaków
33%
87%
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...40