Agroinnowator nr 7 - page 18

AGRO
INNOWATOR
18
O
d ubiegłego sezonu, w ramach
świadczonego przez INTERMAG
doradztwa, oferujemy Rolni-
kom i Ogrodnikom należącym do KLUBU
AGROINNOWATORA, kompleksową usłu-
gę – przeprowadzenie analiz materiału
roślinnego w laboratorium INTERMAG
razem z pobraniem prób i opracowaniem
zaleceń nawozowych.
1.
Pobieranie próbek
materiału roślinnego
Pobraniem reprezentatywnych próbek
materiału roślinnego oddających kondycję
roślin z całego pola lub sadu zajmują się
Doradcy agrotechniczni INTERMAG.
Wielkość pobieranej próby materia-
łu roślinnego jest uzależniona od wiel-
kości pola. Staramy się z 10 ha zebrać
od 100 do 300 liści (im więcej tym bar-
dziej dokładna analiza). Próbki pobiera
się łanu roślin uprawnych: 20–30 próbek
pojedynczych z przekątnej pola lub idąc
zygzakiem. W sadach owocowych prób-
ki liści pobierane są między 15 sierpnia
a 15 września, w zależności od rejonu.
Z 20 drzew każdej odmiany pobiera się po
10 liści – do analiz trafia około 200 liści.
Pobrane próbki pakowane są do plastiko-
wych torebek. Próbki z dokumentacją w
postaci protokołu pobrania, w którym zapi-
suje się: datę pobraniamateriału, lokalizację
plantacji, informację o gatunku (ewentualnie
o odmianie) i fazę rozwojową rośliny jeszcze
tego samego lub następnego dnia trafiają
do laboratorium analityczno-doświadczal-
nego INTERMAG w Osieku (koło Olkusza),
gdzie poddawane zostają analizom składu
chemicznego na zawartość makro- i mikro-
elementów.
2.
Przygotowanie
materiału do analiz
W laboratorium przed rozpoczęciem
analiz każda próbka otrzymuje indywidu-
alny numer rejestracyjny. Następnie labo-
rantka przygotowuje rośliny do analizy, np.
w przypadku rzepaku rośliny pozbawia się
korzeni, a liście trafiają do ponumerowa-
nych cylindrów. Przygotowanew ten sposób
próbki trafiają do suszarki laboratoryjnej na
24 godziny, gdzie poddawane są procesowi
suszenia w temperaturze 105°C. Po wysu-
szeniu próbka trafia do laboratoryjnego
młynka, gdzie jest rozdrabniana, a następ-
nie przeciera się ją na specjalnych sitach,
aby ujednolicić badany materiał i uzyskać
jak najdokładniejszy wynik badania. Aby
przygotować materiał do kolejnego etapu
badania, jakim jest mineralizacja materiału
roślinnego, specjalistka odmierza określo-
ną porcję materiału. Zmielone i przetarte
drobiny liści zalewa się kwasem azotowym
W nowoczesnej uprawie analiza chemiczna materiału roślinnego jest
niezbędna, aby optymalizować nawożenie, poprawić jakość plonu,
a przede wszystkim obniżyć ponoszone koszty na nawozy.
Tekst:
Marta Rytel
Piotr Lubaszka
ANALIZA
to podstawa
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...40