Agroinnowator nr 7 - page 19

z dodatkiem czynnika utleniającego. Całość
przelewana jest do teflonowych tygli, któ-
re umieszcza się w specjalnych kasetach
i zakręca kluczem dynamometrycznym.
3.
Mineralizacja
materiału roślinnego
Następnie próbki zostają umieszczone
w laboratoryjnympiecumikrofalowym. Pod
wpływem wysokiej temperatury i ciśnienia
dochodzi do całkowitego rozpadu substancji
organicznych, aw konsekwencji do ekstrakcji
pierwiastków do roztworu. Po schłodzeniu
zmineralizowany materiał jest przelewany
do kolb miarowych i rozcieńczany.
4.
Analiza jakościowa
materiału roślinnego
Końcowy etap to umieszczenie próbek
w spektrofotometrze optycznym ze wzbu-
dzeniem w plazmie (iCAP 7400). Urządze-
nie rozpyla mgiełkę analizowanego płynu
a plazma argonowa spala ją. Pierwiastki,
które zostają rozdzielone na atomy emitują
charakterystyczne fale, które analizowane
są na detektorze z dokładnością rzędu 1
ppm. Otrzymane dane liczbowe i wykresy
odczytywane są następnie na komputerze.
Podczas analiz określana jest zawartość
makroelementów – P, K, Ca, S i Mg oraz
mikroelementów – B, Fe, Cu, Mn, Zn, Mo,
Si i Ti. Czas od dostarczania materiału do
laboratorium do przygotowania zaleceń
nawozowych wynosi zazwyczaj 72 godziny.
Aby zagwarantować jak najlepszą jakość
badania, każda próba badana jest w dwóch
lub trzech powtórzeniach. Otrzymane
wyniki zostają uśrednione, przedstawione
w tabeli i trafiają do kolejnego działu firmy.
5.
Przygotowanie
zaleceń nawozowych
Przygotowaniem zaleceń nawozowych
zajmuje się Dyrektor Handlowy i zarazem
Doradca Agrotechniczny – Piotr Lubaszka.
Aby precyzyjnie przygotować program
nawożenia dla danego gospodarstwa
konieczne jest zebranie informacji na temat
zasobności danego stanowiska w składniki
pokarmowe, nawożenia doglebowego,
które było wcześniej prowadzone, przed-
plonu i plonu jaki wewcześniejszymsezonie
uzyskano na tym stanowisku
Po otrzymaniu wyników z laboratorium
analitycznego porównuje się je z liczbami
granicznymi dla danego gatunku w okre-
ślonej fazie rozwojowej, które są wyznacz-
nikiem jakie powinny być optymalne
zawartości składników pokarmowych.
Sporządzona zostaje informacja o przy-
puszczalnej przyczynie ewentualnego
niedoboru lub niskiej zawartości składnika
pokarmowego oraz konkretne zalecania
z dawkami preparatów i terminami wyko-
nania zabiegu lub zabiegów.
AGRO
INNOWATOR
19
Podsumowując,
regularne przeprowadzanie
analiz materiału roślinnego
pozwala precyzyjnie nawozić
rośliny i uzyskać optymalny
plon, a przy tym zadbać
o zasobność własnego
portfela.
z
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...40