Agroinnowator nr 7 - page 2

AGRO
INNOWATOR
02
Mijający 2016 rok był
kolejnym etapem
realizacji naszej
strategii polegającej na
wdrażaniu technologii
umożliwiających
zwiększenie efektywności
produkcji rolnej, przy
równoczesnej dużej
dbałości o środowisko
naturalne.
BIOPREPARATY:
W zgodzie z naturą ..............................................................3
Wzmacniamy biologiczną aktywność gleby ...........5
Funkcjonalność, która wyróżnia .................................10
Sprawdzone na plantacjach ...........................................14
WIEDZA:
Analiza to podstawa ...........................................................18
Akademia Nawożenia INTERMAG .............................20
Kation w kleszczach ...........................................................22
BADANIA:
Tunel agrodynamiczny ....................................................24
OPTYSIL podróżuje przez świat ..................................26
ZE ŚWIATA:
MIKROCHELATY na testach w Brazylii ......................27
Strach ma wielkie oczy ....................................................30
Na Bałkanach o hodowli ..................................................32
FERMA:
KOKCIDIN – alternatywa dla chemioprofilaktyki ...34
Certyfikat GMP+ ..................................................................36
W INTERMAGU:
Zawsze może być lepiej ...................................................36
Wyróżnienia zobowiązują ..............................................38
Miłe wspomnienia. ..............................................................39
QUIZ:
Quiz dla Czytelników ........................................................40
INTERMAG sp. z o.o.
Al. 1000-lecia 15G, 32-300 Olkusz
tel. 32 6455900, fax 32 6427044
,
Szanowni Państwo!
W numerze:
Pracując nad nowymi rozwiązaniami inten-
sywnie podpatrujemy naturę i wprowadzamy
nowatorskie rozwiązania, które zwiększają na-
turalną odporność roślin i pozwalają im efek-
tywniej wykorzystać składniki pokarmowe.
W tym roku nastąpiła istotna zmiana jako-
ściowa w naszej ofercie chelatów krystalicz-
nych, które obecnie produkujemy na nowej
instalacji wybudowanej m.in. dzięki dotacjom
unijnym. Klienci z aprobatą przyjęli chelaty
w innowacyjnej postaci ultragranul o struk-
turze jeżynki i zakupili ich dwukrotnie więcej
niż dotychczas.
Chelaty z serii MIKROCHELAT są bardzo do-
brze oceniane w Polsce, ale też w innych re-
gionach świata, o czym świadczy np. wywiad
z prof. Adriel Ferreira da Fonseca z Brazylli,
zamieszczony na str. 28–29.
W 2016 roku pilotażową sprzedażą i pro-
gramem wdrożeń w gospodarstwach został
objęty biopreparat BACTIM SŁOMA. Uzyskał
on bardzo pozytywne opinie rolników, a efekty
stwierdzone podczas prowadzenia doświad-
czeń były zaskoczeniem nawet dla ekspertów
IUNG (wywiad w artykule „Wzmacniamy bio-
logiczną aktywność gleby”).
W 2017 roku nasza oferta preparatów
mikrobiologicznych zostanie rozszerzona
o kolejne sześć produktów, które wykazują
się unikatowymi właściwościami (artykuł
„Funkcjonalność, która wyróżnia”). O doświad-
czeniach uprawowych, których celem było
sprawdzenie efektywności działania nowych
biopreparatów z serii BACTIM, piszemy w ar-
tykule „Sprawdzone na plantacjach”.
Oferta INTERMAG to już nie tylko kom-
pleksowe programy dokarmiania, stymula-
cji oraz wzbudzania odporności roślin, ale to
także usługi doradcze, w tym te najbardziej
zaawansowane, oparte o analizę materiału
roślinnego z zastosowaniem najnowszej
technologii.
Pracujemy nadal nad rozwojem pre-
paratów prozdrowotnych dla zwierząt.
Wdrożyliśmy z sukcesem system GMP+,
który jest gwarantem jakości na najwyższym
światowym poziomie.
Nasze działania zostały również docenione
przez różne instytucje, czego dowodem
są liczne nagrody i wyróżnienia, które
w tym roku otrzymaliśmy, w tym prestiżowa
„Małopolska Nagroda Gospodarcza” w kate-
gorii średnich firm.
Chciałbym serdecznie podziękować ca-
łej Załodze INTERMAG za zaangażowanie
i wkład pracy. To dzięki Wam rok 2016 jest
kolejnym rokiem wzrostu i dynamicznego
rozwoju naszej firmy. Chciałbym również
wyrazić wdzięczność naszym Klientom za
ich lojalność, zaufanie oraz cenne uwagi,
które pozwalają nam ciągle się doskonalić.
z
Z poważaniem
Prezes Zarządu INTERMAG
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...40