Agroinnowator nr 7 - page 23

AGRO
INNOWATOR
23
kutykulę właściwą, ścianę i błonę komórkową. Struktury te chronią
roślinę przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych – między
innymi ograniczają straty wody przez rośliny, ale równocześnie
utrudniają przenikanie do komórek liści składników pokarmowych
znajdujących się w roztworach nawozów. Barierę tę można łatwiej
pokonać stosując nawozy chelatowe lub kompleksowe.
RYSUNEK 1.
Transport składników pokarmowych w postaci neutralnych
cząsteczek (schelatowanych lub skompleksowanych) z powierzchni liścia do
jego wnętrza (schemat).
Rozpuszczone w wodzie składniki pokarmowe przenikają
z powierzchni do komórek wewnątrz liścia przede wszyskim przez
pory (ektodesmy), sięgające aż do błony komórkowej. Ściany ekto-
desmmają ładunek ujemny. Gdy do ektodesmwnikną wolne jony,
zwłaszcza o ładunku dodatnim (kationy) – np. wapnia, magnezu,
żelaza, manganu, cynku itd., to część z nich jest wiązana przez
ładunki ujemne, co ogranicza prędkość przemieszczania się tych
jonów w głąb liścia.
Dzięki procesowi chelatacji lub kompleksowania wolnych katio-
nów, następuje zneutralizowanie dodatniego ładunku elek-
trycznego składnika mineralnego. Taka neutralna cząsteczka
organiczno-mineralna bez przeszkód może być pobierana i prze-
mieszczana w komórkach miękiszu, a także przemieszczana
w tkankach przewodzących, które rozprowadzają składniki pokar-
mowe po całym organizmie rośliny. Stąd też wysoka skuteczność
takich nawozów w podnoszeniu plonowania roślin.
Jak poprawnie wybrać odpowiedni
chelat nawozowy?
Nawozy, w których składniki pokarmowe występują w formie
schelatowanej różnią się między sobą przede wszystkim trwałością
wiązania kationu (metalu) z chelatorem, a zatem stopniemochrony
składnika pokarmowego przed ewentualnymwpływemniekorzyst-
nych warunków glebowych, takich jak obecność innych składników
w roztworze glebowym, czy niewłaściwy odczyn (pH) gleby.
Spośród wszystkich chelatów nawozowych najbardziej wrażli-
wy na odczyn gleby lub roztworu jest chelat żelaza (Fe). Dlatego
w przypadku tego mikroelementu bardzo ważne jest odpowied-
nie dobranie produktu do warunków uprawowych.
Chelaty miedzi (Cu), manganu (Mn) i cynku (Zn) są trwałe
w znacznie szerszym zakresie pH 2–10 i dzięki temu efektywniej-
sze w działaniu w glebach lub roztworach alkalicznych.
WYKRES 1.
Przedział odczynu (pH) środowiska, w którym żelazo w postaci chelatu
jest w pełni dostępne dla roślin.
CHELATY
Œ
Fe EDTA
Œ
Fe DTPA
Œ
Fe EDDHA
Œ
Fe HBED
Oprócz właściwości chemicznych, oferowane rolnikom i ogrod-
nikom chelaty nawozowe różnią się również właściwościami
fizycznymi.
INTERMAG jest jednym z niewielu producentów chelatów w for-
mie ultragranulatu – MIKROCHELAT, które cechuje bardzo wysoka
skuteczność w nawożeniu.
WYKRES 2.
Wpływ stosowania nawozów MIKROCHELAT Mn-13 i Zn-15
na plonowanie soi odmiany TMG 7262 RR Inox, stan Parana, Brazylia, 2016 r.
Dawki:
MIKROCHELAT Mn-13: 2 x 0,5 kg/ha (BBCH 14 i BBCH 17)
Dawki:
MIKROCHELAT Zn-15: 2 x 0,3 kg/ha (BBCH 14 i BBCH 61)
Serię chelatów nawozowych MIKROCHELAT, wyróżniają też
bardzo dobre właściwości użytkowe, takie jak:
Œ
szybka i dobra rozpuszczalność dzięki unikalnej strukturze
ultragranul
Œ
całkowita rozpuszczalność – roztwór powstały po rozpusz-
czeniu ultragranul jest pozbawiony osadu
Œ
bardzo dobra rozpuszczalność także w zimnej i twardej
wodzie
Œ
brak pylenia podczas wsypywania do zbiornika z wodą
Œ
wysoka odporność na czynniki zewnętrzne podczas magazy-
nowania (brak zbrylania).
z
Trzy z chelatów nawozowych:
MIKROCHELAT Cu-15
,
MIKROCHELAT Mn-13
i
MIKROCHELAT Zn-15
we wrześniu 2016 roku zostały zakwalifikowane przez
IUNG-PIB w Puławach do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Produkty te
zostały umieszczone w wykazie nawozów i środków poprawiających właściwości
gleby, który dostępny jest na stornie internetowej IUNG (
. Obecnie
oczekujemy na analogiczną kwalifikację MIKROCHELAT Fe-13.
1
2 3 4 5
pH
6 7 8 9 10
plon nasion [t/ha]
3,8
4,0
4,4
4,2
4,6
4,8
5,0
5,2
KONTROLA
4,31
5,08
4,60
MIKROCHELAT Mn-13 MIKROCHELAT Zn-15
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...40