Agroinnowator nr 7 - page 24

T
en nowoczesny, profesjonal-
ny obiekt został usytuowany
w sąsiedztwie budynku laborato-
ryjnego, w którym znajduje się komora
fitotronowa prezentowana w AGROIN-
NOWATORZE nr 6.
Tunel zajmuje powierzchnię 200 m
2
(wymiary zewnętrzne 20 m x 10 m),
a wysokość w szczycie sięga 5,5 m.
Ściany tunelu wykonane są z podwój-
nej warstwy folii o dużej wytrzymałości
i wysokich parametrach przepuszczalności
promieniowania słonecznego. Przestrzeń
pomiędzy warstwami folii wypełniona jest
powietrzem pod ciśnieniem, które uzupeł-
niane jest w zadanych cyklach (obecnie, co
25 minut).
Takie rozwiązanie konstrukcyjne zapew-
nia obiektowi parametry izolacyjne zdecy-
dowanie wyższe niż w przypadku szklarni
– czynnikiem izolującym jest tutaj nie tyl-
ko warstwa materiału o wysokiej gęstości
(dla tunelu dwie warstwy folii, dla szklarni
jedna warstwa szkła), ale – co najważniej-
sze – poduszka powietrzna. Przypomina
to strukturę puchowej kurtki lub ptasie-
go upierzenia, gdzie izolatorem (jednym
z najlepszych znanych izolatorów) jest
również powietrze. Taka budowa ścian
obiektu pozwala na podniesienie jesienią
temperatury o około 3
o
C w najchłodniej-
szym punkcie doby (między godziną 4
a 6 rano) i nawet o 20
o
C w ciągu dnia, przy
słonecznej pogodzie, bez zastosowania
dodatkowego systemu grzewczego.
W końcu września bieżącego roku nasz Dział Badań i Rozwoju
wzbogacił się o nowy obiekt badawczy –
tunel eksperymentalny
Tekst:
Sebastian Żmudzki
TUNEL
agrodynamiczny
AGRO
INNOWATOR
24
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...40