Agroinnowator nr 7 - page 25

AGRO
INNOWATOR
25
Klimat wewnątrz tunelu jest modelowa-
ny nie tylko przez budowę ścian, ale także
przez zastosowanie zautomatyzowanego
systemu wietrzenia i cieniowania obiektu.
Sterownik, przeznaczony dla potrzeb fir-
my INTERMAG, nadzoruje pracę wietrzni-
ka dachowego o powierzchni około 25 m
2
biegnącego pod szczytem obiektu na całej
jego długości oraz kurtyn termoizolacyj-
nych (cieniujących) zamykających, zgodnie
z potrzebami, przestrzeń trzy metry nad
powierzchnią podłogi.
Zastosowanie tych dwóch rozwiązań
pozwala chłodzić obiekt do zadanej tem-
peratury w ciągu dnia oraz zatrzymać cie-
pło w dolnej części obiektu w ciągu nocy
(zasunięcie kurtyn termoizolacyjnych).
Na dachu tunelu zamontowano małą
stację meteorologiczną, która reguluje pra-
cę wietrznika w zależności od warunków
atmosferycznych – siły wiatru i intensyw-
ności opadów, tak, aby zabezpieczyć obiekt
przed gwałtownymi żywiołami.
Budowa tunelu pozwala na zainstalowa-
nie w przyszłości systemu ogrzewania,
jeżeli okaże się on konieczny. Podłoga
tunelu została starannie wykończona pły-
tami chodnikowymi oraz warstwą tłucznia
ułożonego na geowłókninie. Usprawnia
to pracę personelu, pozwala na utrzyma-
nie nienagannej czystości oraz częściowo
izoluje eksperymenty od środowiska gleby
znajdującej się pod budowlą.
Wewnątrz tunelu stanęło 5 stołów prze-
suwnych o łącznej powierzchni około 150
m
2
. Takie zagospodarowanie przestrzeni
pozwala na jednoczesne utrzymanie od
3000 do 4000 doniczek produkcyjnych
o pojemności 3 l każda.
Obecnie w tunelu prowadzone są prace
związane z zainstalowaniem zautomaty-
zowanego systemu nawadniania indywi-
dualnego opartego o zbiornik retencyjny,
sterownik i elektrozawory oraz dozowniki
proporcjonalnego mieszania pożywki.
Zastosowanie takiego rozwiązania pozwo-
li na kontrolowane, precyzyjnie określone
nawodnienie i dokarmienie roślin w trakcie
prowadzonych eksperymentów.
Razem z dokładną kontrolą klimatu oraz
odizolowaniem od losowych czynników
środowiska zewnętrznego pozwoli to
na prowadzenie zaawansowanych prac
badawczych na najwyższym poziomie.
Obecnie w obiekcie prowadzone są eks-
perymenty z późną odmianą rzodkiewki
i oziminami.
Dzięki tym eksperymentom określimy jak
długo bez zastosowania dodatkowego
ogrzewania tunel może być używany jesie-
nią i zimą.
Nowoczesny obiekt badawczy nie może
obejść się bez nowoczesnego zaplecza
w postaci wysokiej klasy urządzeń pomia-
rowych – napiszemy o nich w następnym
numerze AGROINNOWATORA.
z
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...40