Agroinnowator nr 7 - page 28

AGRO
INNOWATOR
28
Badania efektywności nawozów przeprowadzane są w Brazylii przez wytypowane jednostki naukowo-wdrożeniowe i prowadzone są
pod kierunkiem wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Jednym z nich jest Profesor Adriel Ferreira da Fonseca, pracownik naukowy
Uniwersytetu Stanowego w Ponta Grossa.
Adriel Ferreira da Fonseca
Jest profesorem na Wydziale Gleboznawstwa i Agrotechniki Uniwersytetu
Stanowego w Ponta Grossa (UEPG) w stanie Paraná w Brazylii.
Profesor Fonseca studiował na Uniwesytecie w Ponta Grossa (UEPG). Studia
zakończył w 2002 roku. W 2005 roku uzyskał tytuł doktora nauk rolniczych
na Wydziale Rolniczym (ESALQ) Uniwersytetu w São Paulo (USP) w dzie-
dzinie uprawy i nawożenia roślin. W latach 2005 do 2007 odbywał staż
podoktorancki w Centrum Wykorzystania Energii Nuklearnej dla Rolnictwa
(CENA).
Od 2007 roku Profesor Ferreira da Fonseca pełni funkcję profesora/wykła-
dowcy na Uniwersytecie Stanowym w Ponta Grossa prowadząc zajęcia dla
studentów z nawożenia i uprawy roślin oraz nawożenia gleby na Wydziale
Rolniczym i Zootechniki. W latach 2009-2015 był również promotorem wielu
prac magisterskich z dziedziny rolnictwa, nawożenia gleb oraz obiegu skład-
ników pokarmowych w systemach produkcyjnych w rolnictwie.
Prof. Fonseca jest również koordynatorem Laboratorium Agrochemicznego
(
oraz Dyrektorem Studiów
magisterskich i doktoranckich Uniwersytetu Stanowego w Ponta Grossa. Pełni
również funkcję członka Rady Wydawniczej czasopism naukowych Revista
Ciência Agronômica oraz Ciencia Rural.
Zapytaliśmy Profesora o opinię na temat
testowanych produktów INTERMAG.
Ŕ G. Cieśliński:
Testowanie i weryfikacja skuteczności nawo-
zów – jak ważnym zagadnieniem jest to w Brazylii?
Ŕ Prof. Adriel Ferreira da Fonseca:
Gleby w Brazylii są bardzo
zmienne. Najczęściej są to gleby kwaśne, o dość słabej struk-
turze, charakteryzujące się niską zasobnością w dostępny dla
roślin fosfor. Zdecydowana większość upraw w Brazylii to
zboża, soja i pastwiska. W uprawie zbóż na powierzchni ok.
62% całego areału wykorzystuje się technologię bez mecha-
nicznej uprawy gleby (no-tillage). W tym właśnie przypad-
ku niezmiernie ważne jest testowanie nawozów w różnych
agrosystemach w Brazylii.
Ŕ G. Cieśliński:
Jakie są najważniejsze cele testowania
nawozów w Brazylii?
Ŕ Prof. Adriel Ferreira da Fonseca:
To zależy przede wszystkim
od typu nawozu i jego stosowania. W przypadku nawozów
doglebowych priorytet stanowią nawozy o kontrolowanym
działaniu, a zwłaszcza ich efektywność w klimatyczno-gle-
bowych warunkach Brazylii.
W przypadku nawozów dolistnych skupiamy się przede
wszystkim na testowaniu nawozów mikroelementowych
w wybranych uprawach. Mówimy tu głównie o roli cynku,
manganu i boru w uprawie soi, kukurydzy oraz pszenicy.
Badania z naszymi nawozami prowadzone były na specjalnie
oznakowanych poletkach doświadczalnych.
Pola z soją ciągną się po horyzont…a nawet dalej.
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...40