Agroinnowator nr 7 - page 29

AGRO
INNOWATOR
29
Ŕ G. Cieśliński:
Czy według Pana, stosowanie nowych for-
mulacji nawozów mikroelementowych, o których Pan
wspomniał, ma istotne znaczenie w Brazylii?
Ŕ Prof. Adriel Ferreira da Fonseca:
Tak, zdecydowanie tak.
Te nowe formulacje są szczególnie ważne w uprawie zbóż,
a moim zadaniem jest weryfikacja i ocena obiecujących
rezultatów testów i wdrożeń prowadzonych w gospodar-
stwach rolnych. Jestem pewien, że te nowe formulacje zna-
leźć mogą zastosowanie zwłaszcza w uprawie soi w regionie
Cerrado w Brazylii, gdzie niedobory cynku i manganu w gle-
bie stanowią duży problem dla rolników.
Ŕ G. Cieśliński:
Właśnie zakończył Pan testowanie nawozów
mikroelementowych MIKROCHELAT z firmy INTERMAG
z Polski. Jaka jest Pana opinia o tych produktach?
Ŕ Prof. Adriel Ferreira da Fonseca:
W czasie mojej pracy
poznałem bardzo wiele różnych nawozów zawierających
mikroelementy. Spośród nich produkty firmy INTER-
MAG, a zwłaszcza MIKROCHELAT Zn i MIKROCHELAT Mn,
wyróżniają się wyjątkową jakością oraz skutecznością
w ich zastosowaniu. Wyniki doświadczeń, które prowa-
dziłem tu w Brazylii wskazują, że są to bardzo obiecują-
ce produkty, zwłaszcza w uprawie zbóż, kukurydzy i soi.
W pełni potwierdzam ich wysoką skuteczność w naszych
trudnych warunkach uprawowych.
Ŕ G. Cieśliński:
Czy uważa Pan, że stosowanie tych produk-
tów może być zatem korzystne dla brazylijskiego rolnic-
twa?
Ŕ Prof. Adriel Ferreira da Fonseca:
Zdecydowanie tak.
W doświadczeniach, które prowadziłem, dzięki zastosowa-
niu tych nawozów rozwiązano problem słabego zaopatrze-
nia roślin w cynk i mangan. Produkty te są zatem doskonałą
alternatywą dla obecnie stosowanych nawozów w celu
uniknięcia niedoborów Zn i Mn. Ma to szczególne znaczenie
w uprawie soi, która jest najważniejszym gatunkiem upraw-
nym w Brazylii.
Ŕ G. Cieśliński:
Jakie byłyby zatem Pana zalecenia dla rol-
ników?
Ŕ Prof. Adriel Ferreira da Fonseca:
Bez wahania mogę polecić
MIKROCHELATY Zn i Mn rolnikom w moim regionie, gdzie
były testowane. Byłoby świetnie, gdyby można było spraw-
dzić ich skuteczność także w innych regionach Brazylii –
o odmiennych warunkach klimatyczno-glebowych.
Ŕ G. Cieśliński:
Bardzo dziękuję za rozmowę.
z
MIKROCHELATY Zn-15 i Mn-13 testowane były w Brazylii
również na wielkoobszarowych farmach.
Soja tuż przed zbiorem.
Soja – „złoto” Brazylii
Zbiór kukurydzy na ziarno
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40