Agroinnowator nr 7 - page 3

AGRO
INNOWATOR
03
W
ostatnich latach wzrasta świadomość potrzeby zin-
tensyfikowania działań proekologicznych w rolnic-
twie. Zagadnienia z tego zakresu, coraz powszechniej
uwzględniane są w stanowionych przepisach prawnych oraz
w działaniach naukowców i firm pracujących na rzecz szero-
ko pojętego rolnictwa. INTERMAG intensywnie działa w tym
zakresie i wdraża rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo dla
środowiska, jednocześnie nie obniżające, a wręcz podnoszące
wielkość i jakość plonu.
Zmiany, które powoduje intensywne rolnictwo są na tyle istotne,
że wśród ekologów pojawił się termin „agrocenoza”. Określa się nim
specyficzny typ biocenozy, która w porównaniu do tej naturalnej,
charakteryzuje się mniejszą bioróżnorodnością oraz osłabieniem
lub zanikiem mechanizmów samoregulacji, co w konsekwencji na
wielkoobszarowych plantacjach prowadzi do inwazyjnego wystę-
powania szkodników oraz epidemicznego pojawu chorób.
W ciągu ostatnich 50 lat wyraźnie spadła, ale nie zatrzymała się,
tendencja do przejmowania terenówwartościowych podwzględem
ekologicznympod uprawy rolnicze. Konsekwencją takiego działania
są m.in. zmiany klimatyczne prowadzące do globalnego ocieplenia,
a w efekcie zmiany w składzie gatunkowym również organizmów,
z gospodarczego punktu widzenia określanych jako szkodliwe.
Stawia to ciągle nowe zadania przed entomologami i fitopato-
logami, którzy opracowują nowe strategie ochrony przed szkod-
nikami i patogenami.
Paradoksalnie, pomimo coraz nowocześniejszych środków
ochrony roślin, problemy z kontrolowaniem organizmów szko-
dliwych przy pomocy tradycyjnych, chemicznych preparatów są
coraz większe. Intensywne rolnictwo to aplikacja ogromnych ilo-
ści związków chemicznych do środowiska, zwłaszcza nawozów
mineralnych oraz środków ochrony roślin, z których te ostatnie
istotnie wpływają na bioróżnorodność, a w konsekwencji na kon-
dycję środowiska naturalnego. Od lat znane są zjawiska eutro-
fizacji zbiorników wodnych spowodowane spływającymi z pól
związkami azotu oraz fosforu, jak również przedostawanie się
toksycznych substancji pochodzących ze środków ochrony roślin
do wód powierzchniowych i gruntowych.
O zagrożeniach wynikających z takiego podejścia do uprawy roślin
pisano już w latach 60 ubiegłego wieku. Na konsekwencje nad-
miernego stosowania chemii w rolnictwie i potrzebę poszukiwania
metod alternatywnych, zwróciła uwagę Rachel Carson w głośnej
książce zatytułowanej „Silent spring” (Cicha wiosna).
Podjęcie konkretnych działań zmierzających do ograniczenia sto-
sowania tradycyjnej chemii w rolnictwie staje się oczywiste.
Od razu rodzi się pytanie, czy jeszcze jesteśmy w stanie, na tym
poziomie intensywności rolnictwa, opracować strategię uprawy
i ochrony roślin, przy której nie tylko nie będziemy szkodzić śro-
dowisku, ale podejmowane przez nas działania będą wspomaga-
ły przywracanie równowagi środowiskowej przy jednoczesnym
wzroście ilości i jakości plonu. Jednym z pierwszych programów
zmierzających do promowania metod innych niż chemiczne był
program IPM (Integrated Pest Management), który w Polsce był
wprowadzany do praktyki przez Instytut Sadownictwa i Kwiaciar-
stwa pod nazwą IPO (Integrowana Produkcja Owoców).
Przez kilka ostatnich lat podejmowano wzmożone działania na
rzecz zachowań proekologicznych w rolnictwie. Wśród polskich
producentów szczególną aktywnością w tym zakresie wyróżnia
się firma INTERMAG, która w swoim portfolio posiada preparaty
znane ze swoich korzystnych oddziaływań na środowisko natu-
ralne nie tylko w Polsce i Europie, ale również w bardzo odległych
zakątkach świata takich jak np. Wietnam, Brazylia czy Meksyk.
»
W zgodzie
Z NATURĄ
Intensywne, wysokotowarowe rolnictwo jest dobrodziejstwem dla
ludności całego świata – może zapewnić żywność dla wszystkich,
ale jednocześnie stanowi duże zagrożenie dla naszej planety –
niekorzystnie wpływa na środowisko naturalne.
Tekst:
Wiesław Ciecierski
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...40